Mentální anorexie

10.10.2008 kategorie: Psychologie

Anorexie znamená nechutenství, ztrátu chuti k jídlu. V současnosti se často pod pojmem anorexie schovává jedna z poruch příjmu potravy - mentální anorexie. V tomto případě však nejde o nechutenství, nýbrž o patologický strach z tloušťky, který vede u jedinců trpících touto poruchou k extrémnímu vyhýbání se jídlu a hubnutí. Poruchy příjmu potravy pak představují závažné primárně duševní onemocnění, zahrnující změny v oblasti psychické i somatické . Někteří autoři je zařazují mezi tzv. civilizační choroby.

 

Kdo má predispozice ke vzniku anorexie? Jaký je procentuální výskyt anorexie v populaci a kterou část nejvíce postihuje?

Mentální anorexií jsou nejčastěji postiženy mladé dívky či ženy, ale nevyhýbá se ani mladým mužům. Poměr mezi postiženými chlapci a dívkami je udáván nejčastěji 1:10 ve prospěch ženského pohlaví. Prevalence mentální anorexie je uváděna kolem 0,5 % až 1 %. Nejčastější začátek onemocnění bývá mezi 14. -15. rokem a mezi 17. - 18. rokem věku. Mentální anorexie se tedy objevuje často v období adolescence, která klade na jedince zvýšené nároky (úkolem je psychosexuální zrání, rozvolňování pout směrem od rodiny, hledání svého místa ve společnosti). Může se vyskytnout také u jedinců mladších desíti let. Zřídka začíná po čtyřicítce. Incidence onemocnění značně vzrůstá od počátku sedmdesátých let minulého století. Uvádí se, že mentální anorexie se vyskytuje více ve středních a vyšších socioekonomických vrstvách. Zvýšené riziko je u sester anorektiček a jednovaječných dvojčat. Častěji bývají postiženi jedinci s nadprůměrným intelektem, perfekcionistickými rysy, cti­žádostiví, se studijními ambicemi.

 

Kdy se jedná, resp. je podezření, že by se mohlo jednat o mentální anorexii? Jaké jsou první varovné příznaky?

O mentální anorexii se jedná, jestliže jedinec udržuje tělesnou váhu nejméně 15 % pod předpokládanou hmotností.

(BMIje 17,5 nebo méně a je to orientační hodnota, která se počítá z poměru výšky a váhy a říká, jestli člověk trpí podváhou či obezitou nebo jestli je jeho váha v normě). Snížení váhy si způsobuje tím, že se vyhýbá jídlům „kalorickým", začne nadměrně cvičit, vyvolává si zvracení či provokuje defekaci (vyprazdňování střev), užívá laxancia (léky proti zácpě nebo léky urychlující vyprazdňování střev), či diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči, celkově odvodňující organismus).

Přítomna je specifická psychopatologie - přetrvávající strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle, vtíravé, ovládavé myšlenky, točící se kolem jídla a váhy. Rozsáhlé změny v činnosti žláz z vnitřní sekrecí pak mimo jiné vedou k sekundární zástavě menstruace u žen a ztrátě sexuální apetence u mužů. Pokud se onemocnění objeví ještě v prepubertě, projeví se opožděním nebo zastavením puberty.

K prvním varovným příznakům patří, že jedinec se rozhodne zhubnout a začne měnit své stravovací návyky - zabývat se různými dietami, sledovat kalorické hodnoty jídla, excesivně cvičit. Dietní opatření se stávají postupně drastičtějšími, zpočátku omezují jen sladkosti, postupně pak téměř všechna jídla včetně tekutin, odmítají jíst jídla připravovaná druhými s tím, že se obávají kalorické hodnoty jídla. Mnohdy změnu jídelníčku racionalizují tvrzením, že chtějí jíst zdravě - stávají se vegetariány, jedí jen makrobiotickou stravu a podobně. Někteří jedinci si pak vyvolávají zvracení, začnou používat anorektika, laxancia a diuretika. Nepřiměřená redukce hmotnosti může vést až ke kachexii (úplnému vyhubnutí, doslova až „na kost") a smrti jedince.

Průběh onemocnění je provázen změnami psychickými - zatímco na počát­ku onemocnění bývají dívky spokojené s tím, že hubnou, nápadně se zabývají jídlem a radostně připravují jídlo ostatním členům rodiny. Později však zájem o jídlo nabývá nutkavého charakteru, takže postupně již jedinci nejsou schopni myslet na nic jiného, ztrácí zájem o vrstevníky, objevuje se depresivní symptomatologie a zvýšená afektivní dráždivost. Je přítomna porucha tělesného schématu - dívky se i přes extrémní vyhublost vnímají jako obézní. Školní výkonnost klesá až v pokročilejších stadiích onemocnění, stěžují si na zhoršení koncentrace pozornosti, hůře se jim učí.

V okamžiku, kdy rodiče začnou dotyčného do jídla nutit, dochází ke konfliktům s rodiči, jedinci s mentální anorexií se brání nejrůznější manipulací s jídlem, které schovávají, vyhazují, nebo si následně vyvolávají zvracení.

 

Jaké jsou nejčastější zdravotní následky?

Mentální anorexie jako psychosomatické onemocnění vede postupně k celé řadě somatických obtíží. Bývá amenorhea (zástava menstruace), vypadávání vlasů, nápadně suchá kůže, zvýšená lomivost nehtů, kůže bývá pokryta lanugem (jemné ochlupení celého těla). Díky omezování potravy se nezřídka objevuje zácpa, jedinci si stěžují na bolesti břicha. Časté je zpomalení akce srdeční pod 60 úderů

za minutu a srdeční arytmie. V důsledku nutričního strádání, indukovaného zvracení, zneužívání laxancií a diuretik dochází k metabolickým změnám - ty se projeví svalovou slabostí a mohou vést až k zástavě srdeční. V krevním obraze se může objevit anémie (chudokrevnost), úbytek počtu bílých krvinek a krevních destiček. Bývá snížena hladina hormonů štítné žlázy a hypercholesterolemie (vysoká hladina cholesterolu).

K pozdním následkům pak patří osteoporóza (odvápnění kostí), ireverzibilní (nevratné) změny v oblasti dělohy.

 

Jaké metody léčby poruch příjmu potravy existují a jak dlouho léčba onemocnění (případně jeho příznaků) trvá? Jsou léky, které se používají na léčbu mentální anorexie návykové?

Léčba mentální anorexie musí být komplexní, zaměřená na faktory psycho­logické i biologické. Na samém počátku je nutno zvážit, zda je nezbytná hospitalizace či zda je možná léčba ambulantní. Medicínskými kritérii pro hospitalizaci je kachexie, extrémní dehydratace či metabolický rozvrat, bradykardie (zpomalení akce srdeční pod 60 úderů za minutu), srdeční arytmie, depresivní symptomatologie s nebezpečím suicidální aktivity. Dalším důvodem k hospitalizaci pak může být omezení výkonnosti v běžném životě, problematické, rigidní rodinné prostředí nebo selhání ambulantní terapie.

V   první   fázi   je   nezbytná   postupná realimentace, doporučuje se podávání jídla šestkrát denně, volí se lehce stravitelná strava. V některých případech je nezbytná infúzní terapie, při nespolupráci je možné i sondování. Doporučuje se mírná svalová činnost, která je nezbytná pro obnovu svalové hmoty.

Nezbytná   je    psychoterapie   - základními terapeutickými přístupy je      kognitivně-behaviorální terapie, psychoanalytická a dynamická psychoterapie, rodinná terapie a skupinová psychoterapie.  Rodinná terapie   je   žádoucí zvláště  u  dětí a         mladistvých, protože mentální anorexii můžeme považovat nejen za nemoc jedince, ale celého rodinného systému.


Důležitou součástí terapie je i léčba medikamentózní.
Vzhledem k depresivní sympto matologii je na místě užití antidepresiv - v současné době se nejčastěji užívají antidepresiva III. Ge­nerace, která se vyznačují především malými nežádoucími
účinky, obvykle netlumí a jsou dobře tolerovány.

U neklidných,negativistických jedinců je možno užívat i neuroleptika. Léky z těchto skupin nejsou návykové. Jako podpůrné léky u hyponutričních stavů lze doporučit vitamíny, minerály, léky zvyšující chuť k jídlu. Důležité je včasné započetí gynekologické medikamentózní léčby amenorhey (zástavy menstruace).

Délka léčby mentální anorexie je velmi rozdílná. V některých případech může být omezena na několik měsíců, v jiných případech však může s kolísavým průběhem trvat i řadu let.

Je neběž péčí přechodu v mentální bulimii (záchvatovité, nezvladatelné přejídání).

 

Jaká je úspěšnost léčby ?

Uvádí se, že 40 % jedinců se uzdraví, 30 % se zlepší,  20% se  nezlepšuje a přechází do chronického stadia s kolísavým průběhem, 2 - 5 % chronických případů končí suicidiem.

 

Do jaké míry ovlivní spolupráce rodiny a blízkých nemocného úspěšnost při léčbě?

Spolupráce rodiny a blízkých je zvláště u mladších pacientů velmi důležitá. V průběhu onemocnění často dochází ke konfliktům mezi jedincem s mentální anorexii a rodiči i mezi rodiči navzájem. Primárně může mentální anorexie vrv vzniknout jako výsledek dysfunkce . v rodinných interakcí, kdy dětí přebírají někdy roli rodičů a rodiče se stávají závislými na dětech. Dívky jsou zatahovány do řešení rodinných problémů. Rodiny postižených bývají často zaměřené na pracovní výkon, úspěch, s tendencí zastírat vztahové konflikty. Poměrně hodně je v těchto rodinách kladen důraz na fyzický vzhled - i rodiče (více matky) bývají zaměřeni na váhu, držení diet apod. Spouštěčem mentální anorexie u jejich dětí někdy může být nevhodný výrok některého z rodičů (většinou otce).

 

Je možná prevence? Jaká?

Mentální anorexie je porucha, v jejíž etiologii se uplatňují vlivy sociokulturní, individuálně psychologické, rodinné a bio-logické. Svou roli hrají vlivy společenské, související se západním hodnotovým systémem. Denně jsme z médií bombardováni návody a reklamami na dosažení ideálu zdravého štíhlého těla, štíhlost je spojována s úspěchem, společnost je zaměřena na výkon Některé oblasti ovlivnit nemůžeme, některé však ano. Především zdravé rodinné vztahy a zdravě fungující rodiny mohou ovlivnit zdravý psychický vývoj svých dětí. Právě emoční saturace dětí a ohodnocování i jiných kvalit než výkonových mohou být prevencí vzniku těchto poruch. Společné setkávání alespoň jedenkrát denně u jednoho stolu, vzájemná komunikace a oceňování, mohou být nápomocné...

 

 

MUDr. Marie Foltýnová dětský a dorostový psychiatr


Komentáře

03.04.2010 - Elizabeth
Dáte-li si jednou pizzu, kterou si vyrobíte online na www.pizzaporuba.cz , anorexie vám určitě hrozit nebude.:) Vyzkoušejte
19.07.2012 -

YHH-Once you wear this beautiful, elegant, sexy herve leger sale shop, you will immediately love it. Buy now cheap herve leger shop enjoy take one week to your door. They have become the most loyal fans in herve leger dress sale. Herve leger is equal to the charm of the Hollywood stars. Buy now herve leger dress free shipping. You herve leger dress clothing close friends as human beings, especially women, is necessary and important to the modern women shop herve leger dress.It is really nice of you to share the excellent shoes information to others.herve leger bandage dresses with beautiful clothes,herve leger dresses have the best durability, is to use artificial silk, nylon,herve leger dress shop spandex clothing popular with the people around the world of harmony. Ladies, show the perfect body for clothes.

Christian Louboutin Pumps foot that one wipe enthusiastic red, no matter how plain clothes, they were unable to hide the hostess as fire the lively personality.Christian Louboutin Sandals is fashionable and beautiful, recently new appearance of new women's sandals, presenting an one colour profusion, design and material collocation also ingenuity, pretty, both restoring ancient ways, full of female lasting appeal, sweet call a person fondle admiringly.Choose the woman wearing louboutin slingback, often has realised that many men somehow to high-heeled shoes have deep interest, wear cheap Christian Louboutin Sneakers can easily outright conquest many men, can easily get many men worship,can easily make many men excited.In fashionable arena occupies a place of christian louboutin ankle boot forever and always makes women fascination.christian louboutin sale 2012 is fashionable and beautiful, recently new appearance of new women's sandals, presenting an one colour profusion, design and material collocation also ingenuity, pretty, both restoring ancient ways, full of female lasting appeal, sweet call a person fondle admiringly.Delicate the luxury of girl for oneself of each clothes to acquire a pair of high heels to match, but always than a double take Christian Louboutin Ankle Boots to reality.A pair of shoes match different dress, you can mature, can also be lovely, shoes with a woman share experience, no matter you are in the life which stage, whether a portly figure or thin, louboutin pumps sale store always with you.But this kind of pretty woman flavour, just a kind of thin with the Christian Louboutin High Boots predraft high-heeled shoes peculiar patents.

The summer came again, if you have love to choose a pair of christian louboutin shoes right now? christian louboutin pumps daffodile match herve leger bandage will make you a shine at the moment.Don't do the most brilliant and also don't do the lowest. louboutin outlet with its own language, confided women the curve of the gentle, sending out the mature female charm. herve leger dress replica a fair maiden temperament, both costly and qing li, both charm and cute. Thank you for giving the awesome suggestions for us to order. summer comes, want to follow the trend of the front line, still please read the article. christian louboutin sale and clothes, the fire and herve leger dress is popular all over the world. Women like the bandage as the sexy details, they use replica herve leger bundle out of sexy figure concave and convex have send.

24.09.2012 - Nike Norge
Department of Nike Norge favorite! Golden double-breasted modified so that MM sweet while it looks gorgeous and elegant, with on the pink the Free Running Shoes style Lingge plush bag lady's long coat ladies breath Nike Air Max
02.01.2013 - Coach Outlet Online
The fear of

Coach Outlet Online

in place this year as draconian incentives

Gucci Belts

that would force them to confront the nation’s

Coach Factory Online

growing debt. Now, lawmakers are trying to keep

Coach Outlet Online

them from happening, though it seemed most likely

Coach Bags Outlet

on Saturday that the cuts, known as sequestration,

Coach Factory Outlet Online

would be left for the next Congress, to

Hermes Belt

be sworn in this week.“We just can’t afford

Coach Boots Outlet

a politically self-inflicted wound to our economy,”

Coach Outlet Store Online

Mr. Obama said Saturday in his weekly address.

Coach Outlet

“The housing market is healing, but that could

Coach Factory Online

stall if folks are seeing smaller paychecks. The

Coach Factory Outlet

unemployment rate is the lowest it’s been since 2008,

Coach Outlet

but already families and businesses are starting to

Coach Factory Online

hold back because of the dysfunction they see in Washington.”

Louis Vuitton Belts

another painful economic slowdown appears to

Coach Factory Outlet

have accelerated deal-making on Capitol Hill with

Coach Online Outlet

just 48 hours left before the so-called fiscal

Coach Factory Outlet Online

cliff arrives. Weeks of public sniping between

Coach Factory Store

Mr. Reid, the Democratic leader, and Senator Mitch

Coach Outlet Online

McConnell of Kentucky, the Republican leader, ebbed

Coach Outlet Store Online

on Friday evening with pledges of cooperation

Coach Outlet Online

and optimism from both.
05.03.2013 - ecber48
tiring and should be light. During sleep the stomach should have a
07.03.2013 - etlei47
per trattenere il Colleone che minaccia di andar, viagra generico ma è vero altresì che quello il quale segna un . Wissenschaft für diese selbst haben, cialis vielleicht hauptsächlich.
15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong
29.06.2017 - myy

MYY

 

louboutin ray ban pandora jewellery swarovski crystal hogan puma shoes cheap shoes texans nfl jersey adidas roshe run oakley sunglasses outlet retro jordans miami heat jerseys bears nfl jersey beats headphones michael kors tommy hilfiger ray ban cheap michael kors michael kors outlet online sale nfl jerseys burberry outlet marc jacobs jordan retro beats by dre true religion jeans outlet burberry handbags outlet eyeglass frames celine black friday juicy couture nike shoes outlet thomas sabo suns jersey nba jersey coach black friday longchamp outlet grizzlies jersey air max 90 hermes outlet nike shoes outlet dallas mavericks jersey coach outlet raptors jersey ray ban outlet air huarache bottega air max true religion jeans michael kors bags dsquared2 outlet salomon burberry baseball bats replica handbags charlotte hornets jersey roshe run new balance timberland boots nike air max michael kors michael kors outlet coach outlet ralph lauren denver nuggets jersey prada sunglasses the north face michael kors bills nfl jersey polo outlet online bottega veneta mizuno running lunette oakley iphone case five finger shoes oakley sungalsses outlet bcbg max ray ban black friday eagles nfl jersey red bottoms celine handbags michael kors uk omega watches cheap ray ban coach outlet store nike roshe run ray ban boston celtics jerseys burberry uk ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kings jersey nike air oakley sungalsses outlet bucks jersey new york knicks jerseys long champ oakley sunglasses salvatore ferragamo nike air cheap ray ban atlanta hawks jersey ed hardy coach black friday oakley omega watches philipp plein juicy couture outlet michael kors outlet michael kors prada outlet michael kors outlet orlando magic jersey burberry outlet online converse shoes ray ban coach purses outlet nike air max northface panthers nfl jersey nike roshe michael kors bags
05.07.2017 - xukaimin

ralph lauren outlet

adidas nmd runner

coach factory outlet

coach outlet online

snapbacks hats

nike roshe

polo ralph lauren

louis vuitton handbags

clarks shoes outlet

new balance

columbia outlet online

polo ralph lauren

adidas originals

adidas soccer shoes

cheap jerseys

michael kors outlet

cheap pandora jewelry

adidas nmd

nike air max 2016

coach factory outlet

zlatan ibrahimovic jersey

michael kors handbags

polo ralph lauren

ralph lauren polo shirts

cheap jordan shoes

new balance sneakers

nike running trainers

adidas yeezy 350 v2

pandora charms

fitflops

cheap ray ban sunglasses

oakley sunglasses

nike air force one

true religion

fitflop sandals

christian louboutin sale

coach outlet

christian louboutin pumps

nike air max

rolex submariner

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

adidas trainers

adidas nmd

birkenstock outlet

ralph lauren polo shirts

burberry outlet

cheap jerseys

longchamp outlet

coach bags

kd 8 shoes

salvatore ferragamo outlet

coach outlet

rolex submariner date

jordan retro

ralph lauren outlet

oakley sunglasses sale

michael kors handbags outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet online

michael kors bags

coach outlet online

adidas originals tubular

michael kors outlet

yves saint laurent handbags

mlb jerseys wholesale

le coq sportif chaussures

ray ban sunglasses wholesale

coach factory outlet

nike roshe

coach outlet online

christian louboutin shoes

ugg boots clearance

nike air max

michael kors outlet

prada handbags

columbia sportswear outlet

michael kors handbags

ray ban zonnebril dames

nike air max

jordan 14

salomon shoes

polo ralph lauren outlet

columbia sportswear outlet

true religion jeans

ray ban sunglasses

coach outlet online

michael kors handbags

fitflops sale clearance

coach outlet

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

ed hardy clothing

michael kors handbags

salvatore ferragamo outlet

coach outlet

adidas originals zx flux

longchamp handbags

coach factory outlet

jordan shoes

2017.7.5xukaimin

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?