Psychologie - deprese

24.11.2009 kategorie: Psychologie

Deprese neboli depka. Pojem, kterým tak často označujeme svoje špatné nálady a splíny. Jestli toto označení užíváme správně a co pod tímto pojmem rozumí psychiatrie jsme se zeptali MUDr. Ireny Zrzavecké primářky Psychiatrické kliniky VFN v Praze 2.

 

Paní doktorko, můžete nám nejdříve objasnit, co si vlastně pod pojmem „deprese" můžeme představit?

Deprese je mezi lidmi hodně používaný pojem, označující stav, kdy se člověk necítí „zcela ve své kůži". Především mezi mládeží je často používaný termín „dep-ka".Většinou se jím označuje určitá špat­ná nálada. V psychiatrii termín deprese označuje jednak samotný příznak - tedy smutnou náladu -, který ovšem může být součástí různých typů onemocnění, nebo to může být onemocnění samotné, které se správně nazývá depresivní porucha. Depresivní porucha mívá různou intenzi­tu. Může být těžká, středně těžká nebo mírná.

 

Jaké  jsou   hlavní   příznaky  depresivní poruchy?

Příznaků je celá škála a u pacientů se vyskytují v různém zastoupení. Mezi nej­častější příznaky patří smutná nálada, tzv. smutek bez příčiny, často bývá tato smut­ná nálada nejhorší po ránu. Dále různé úzkostné stavy, pocity napětí, nejistoty. Častým příznakem je porucha spánku, ať už jsou to problémy s usínáním, noční buzení nebo naopak pacient večer bez problému usne , ale ráno se vzbudí třeba ve tři a pak už usnout nemůže. Mezi další možné příznaky patří podstat­né snížení až vymizení obvyklých zájmů, koníčků., ztráta energie a únava, která může přejít až do úplné apatie a nezájmu o cokoliv, dále neschopnost soustředění, nerozhodnost, zpomalené myšlení, poci­ty méněcennosti a sebeobviňování. Někdy může být i nechutenství spojené s váhovým úbytkem, ztráta zájmu o sexuální život. Veškeré tyto obtíže mají samozřejmě dopad na běžné fungování člověka. Díky nim začne mít člověk obtíže v zaměstná­ní, práce mu nejde, přestávají náhle zvládat, přistupují obtíže s běžnými domá­cími pracemi (u žen nakupování, vaření úklid apod.) Nejbližší okolí si často všimne změny, která se s takovým jedincem děje, může mu připadat jako líný nebo neschopný, ale není tomu tak.Všechny tyto příznaky nejsou ovlivni­telné vůlí člověka. V těžších případech je pak na člověku zcela zjevné, že se s ním něco děje, začne se stranit spo­lečnosti, přestává o sebe dbát, již na první pohled je vidět určitá ztuhlost, zpomalenost, řeč je tichá, pomalá, v obličeji není patrná žádná mimika. Nejzávažnější je, když takto postižený člověk začne přemýšlet o ukončení svého života.

 

Souvisí toto onemocniní s věkem.? Objevuje se častěji v konkrétních věkových skupinách? Existuje nějaká statistika s přesnější charakteristikou? Např. depresí trpí nejčastěji ženy mezi 35-40 lety s takovým a takovým vzdě­láním...

Vzdělání s tím nemá nic společné­ho. Věk ano. Deprese se skutečně nejčastěji vyskytuje mezi 35-40 lety. Taky je pravda, že podle statistik jsme měli vždy více pacientek než pacientů. U žen je takové rizikové období kolem klimakteria.

 

Jaké je % výskytu depresí v populaci?

Dost velké. Troufám si tvrdit, že20 % (1/5) populace trpí depresivní poru­chou, ale spousta se jich nedostane k lékaři, čili je nepodchycených.

 

Jak závažné je toto onemocnění?

Z našeho pohledu je závažné. V psy­chiatrii patří k těm těžším, závažnějším. Je to sice onemocnění, na které se a priori neumírá nebo není smrtelně nebezpečné, ale má svá rizika . Pokud se pacient neléčí, tak v případě těžké a neléčené deprese může ten pacient pod tlakem tohoto onemocnění spá­chat sebevraždu.

 

Jak je to časté, že člověk dospěje až k sebevraždě?

To záleží, zda se dostane do rukou odborníka či ne. Pokud trpí   depresí dlouho a   nikde se neléčí, tak se to stát může.Výjimečně se to může stát i u léčených pacientů. Může  nějak pomoct okolí?  Rodina, přátelé? To  bývá  někdy  problém.   Pokud  si rodina všimne, že se s člověkem něco děje, že se nějak změnil, měla by ho podporovat v tom , aby navštívil lékaře, pokud tak již neučinil sám. Když se pak zjistí, že se jedná o duševní poru­chu typu depresivní porucha, měla by rodina tento fakt přijmout, uvědomit si, že se jedná o onemocnění, které může postihnout každého a že ten nemocný zato nemůže. V této fázi je také nesprávné a zbyteč­né snažit se nemocného nějak násilně rozveselovat. Je důležité si zapama­tovat, že se jedná o onemocnění, které nelze ovlivnit vůlí, ten postižený si nemůže poručit být veselý.Takže aktivity typu návštěva přátel, návštěva kina či povzbuzování ke konzumaci alkoholu jsou naprosto špatné. Stejně tak škodlivé je apelovat na nemoc­ného aby se vzchopil a přemohl své obtíže vůlí. Tyto jistě dobře myšlené snahy rodiny mohou situaci jen zhoršit, pacient začíná mít výčitky, obviňuje se z vlastní neschopnosti, připadá si jako přítěž pro rodinu a logicky začne uva­žovat o sebevraždě.

 

Rodina by se tedy raději neměla vmě­šovat?

To vůbec ne. Podpora rodiny a přátel je velmi důležitá, je potřeba, aby se pacient necítil osamocený ve svém trá­pení a aby se necítil vinen. Je potřeba ho přesvědčovat, že jeho stav je psy­chickou poruchou,za kterou nemůže a nemusí se za ni stydět a která se dá léčit. Je rovněž potřeba udržet ho v určité přiměřené aktivitě, kterou je schopen aktuálně zvládat,motivovat ho, ale nikoliv násilně. Je třeba postupovat pomalu, sledovat, co chce on sám. Je také dobré, když je rodina v kontaktu s ošetřujícím lékařem.

 

Opačný postoj - nikdo mi nerozumí -tam být nemůže?

To ani ne, pacienti s depresí spíše obviňují sami sebe - oni jsou ti špatní, k ničemu, rodina se tak snaží a já jsem jim jen na přítěž.

 

Jak poznáme, kdy se jedná o skuteč­nou depresivní poruchu nebo jen pře­chodnou záležitost, reakci na nějaký vnější podnět?

Samozřejmě může být deprese i reaktivní tzn. jako reakce na nějakou závažnou událost, úmrtí blízkého člo­věka nebo nějakou tragedii. V tomto případě je to v podstatě normální reak­ce na vnější okolnosti. Její projevy jsou obdobné jako u depresivní poruchy, ale trvání je krátkodobé, příčina zcela jasná a u většiny lidí po čase spontán­ně odezní. Na rozdíl od toho nestojí na začátku vzniku depresivní poruchy jako one­mocnění žádná tragická událost a rov­něž trvání příznaků je podstatně delší a má tendenci se postupně zhoršovat, na rozdíl od předešlé deprese, kdy obtíže s časem ustupují. Navíc depresivní porucha má perio­dický charakter a až u 80% nemoc­ných se může periodicky opakovat. Charakteristická je také sezonnost onemocnění -, často se vyskytuje na podzim a na jaře.

 

A proč na jaře?

Vysvětluje se to také tím, že je méně světla.

 

Četla jsem, že na jaře je max. sebe­vražd.

Ano, ale mezi jarní sebevraždy nepatří jen ty u psychicky nemocných pacien­tů. Ke konci zimy a začátkem jara je i vysoký počet sebevražd bilančních. Tedy takových, které provedou lidé vážně tělesně nemocní ve vysokém věku.

 

Takže kdy jít k lékaři?

Pokud se u člověka objeví výše uve­dené příznaky .zhoršují se a trvají déle než 14 dní, měli bychom vyhle­dat odborníka Platí zde stejná zásada jako v celé medicíně, tedy čím dříve začneme léčit, tím lépe a tím snadnější výsledky. Depresivní porucha je dnes naštěstí dobře léčitelná,  k dispozici je velká škála   antidepresivních    léků.   Jsou bezpečné a účinné. Je potřeba je ale užívat pravidelně a dlouhodobě. Léčba trvá většinou několik měsíců.

 

Jsou návykové?

Ne, nejsou návykové.

 

Nic jiného, kromě antidepresiv?

Základem léčby jsou vždy antidepresiva a dále je možné podle příznaků, které má pacient, přidat na kratší omezenou dobu další léky, jako např. léky na spaní či léky proti úzkostným stavům.

 

Pak už je pacient zcela vyléčen?

Depresivní porucha je fázické onemoc­nění a může se někdy v budoucnu vrátit. Po odeznění první epizody je pacient ve stavu plného duševního zdraví. U 80% nemocných může dojít ke vzni­ku další epizody v různém časovém horizontu ( rok, pět let ale i třeba až po deseti letech ), který ale neumíme dopředu odhadnout. Výhoda je snad jen v tom, že člověk, který již jednu epizodu depresivní poruchy prodělal nemoc zná, ví o co se jedná a neváhá s návštěvou lékaře.

 

Pokud mám tyto příznaky já, mohu se rovnou objednat u psychiatra nebo přes něco jiného?

Ne, k psychiatrovi je možné se objed­nat rovnou, není nutné chodit přes praktika. Někdy se stává, že člověk jde za praktikem, ti ale mají omezené možnosti toho, co mohou předepiso­vat. Většina těchto léků je vázána na odbornost-tedy na psychiatra. Pokud je praktik znalý, pošle vás za psychi­atrem.

 

Může i na tyto léky i když jsou jen v malých dávkách, vzniknout rezistence?

Ani ne, ale spíše se stává,že hned napoprvé „ netrefíme" to správné antidepresivum, takže je pak nutné ho vyměnit. Škála antidepresiv je totiž opravdu široká.

 

Našel se nějaký fyziologický podklad pro deprese?

V této oblasti probíhá celosvětově rozsáhlý výzkum.Podle současných znalostí zatím víme, že deprese je způsobena nedostatkem přenašečů nervových signálů mezi mozkovými buňkami a změnou citlivosti nervových zakončení (receptorů). Mezi tyto přena-šeče (tzv. neurotransmitery) patří např. serotonin, noradrenalin, dopamin. aj.

 

Jsou deprese dědičné?

Ještě se nenašel gen, u kterého by se řeklo ano, tento gen způsobuje, že člověk bude mít depresi. Ani tady se toho moc neví. Čili jednoznačně dědičné nejsou, spíš by se dalo řici, že může existovat určitá rodinná dis­pozice. Proto se pacientů ptáme, na rodinnou anamnézu, zda se v rodině objevilo nějaké psychiatrické onemoc­nění .Rozhodně to však neznamená, že když se v rodině vyskytuje osoba s nějakou psychiatrickou chorobou, musím ji nutně zdědit. Zatím to není dokázáno.

 

Jsou nějaké rizikové skupiny? Já jsem si přečetla, že třeba v době válek depresemi netrpí, že to je nemoc lidí, kteří mají prakticky všechno, prostě lidí, kteří nemají existenční problémy.Jak říká moje babička, ti co se nudí...

Depresivní porucha je onemocnění, které může postihnout kohokoliv, bez ohledu na pohlaví, věk, majetkové poměry, druh zaměstnání či inteligenci. O něco více postihuje ženy. Někdy je také řazena mezi „civilizační choroby", v době válek a extrémních situací mají lidé, nadneseně řečeno, jiné starosti. Je nějaký určitý typ osobnosti, který je k depresím nýchylnější? Nelze jednoznačně říci, že by určitý typ osobnosti byl náchylnější ke vzniku depresivní poruchy. Spíše některé typy osobnosti se pak pozitivně či negativně projeví v průběhu léčby. 

 

Neexistuje žádné vodítko, jak se dopát­rat k tomu, je-li někdo ohrožený nebo ne?

V podstatě ne.Jak již bylo řečeno, toto onemocnění může postihnout každého z nás. Určitě ale zdravý životní stal a správná životospráva není od věci. Rozdělit si čas na pracovní a odpočin­kový či relaxační a ten pak plně využít jinými aktivitami, nežli pracovními, např. sportem, koníčky apod. Je to určitá prevence před stresem a přepracová­ním. Pokud se již onemocnění objeví , je i zde různý stupeň ohrožení. Depresivní porucha může být mírná, při níž je člověk schopen chodit dále do práce a zvládá všechny běžné povinnosti. Pak jsou středně těžké deprese, kdy už to zvládání je horší a je většinou potřeba pracovní neschopnost. Pak jsou deprese těžké, kdy už člověk není schopen vůbec žádné aktivity a v těch­to případech je často nutná i hospitali­zace s důraznou léčbou např. infuzním podáváním antidepresivních léků nebo třeba i elektrokonzultivní terapie,kte­rá je velmi účinná u velmi těžkých a hlubokých depresí s vysokým rizikem sebevražedného jednání.

 

To se stále používá? Já myslela, že je to jen ve filmech o Freudovi....

Nejen, že se to používá.ale je to stále světově uznávaná metoda. Je to metoda bezpečná, provádí se v celkové anestezii a je velmi účinná u hlubokých či farmakorezistentních depresí.. Kromě této metody máme v současnosti ještě jednu, zcela novou metodu. Jde o stimulaci magnetickými vlnami a nazývá se transkraniální mag­netická stimulace.

 

U pokročilejší formy deprese nějaký rozhovor nepomáhá? Je třeba rovnou začít léčit léky?

Rozhovor samozřejmě musí být, je potřeba pacienta vyšetřit a zjistit o jaké onemocnění jde a to je bez rozhovoru obtížné. Podle druhu onemocnění se pak rozhodne o druhu léčby. U depre­sivní poruchy, o které mluvíme, je potřeba nasadit léky.Samotný rozhovor ani psychoterapie by zde nepomohly.

 

Jaký je rozdíl mezi péčí psychiatra a psychologa, krom toho, že víme, že psychiatr léčí i medikamentózně? Je možno lehčí formy deprese léčit i u psychologa?

 

Psycholog je na lůžkovém pracovišti součástí týmu, který se podílí na léčbě pacienta. Provádí jednak psychologic­ké vyšetření v diagnosticky nejasných případech. Jedná se o vyšetření pomocí různě zaměřených testů, které napomůže ke stanovení správné diagnosy. Dále se psychologové podí­lejí na psychoterapii, ať již skupinové či individuální v indikovaných případech, tedy v případech, kdy je psychoterapie u pacienta vhodná a žádoucí. Psycholog pracující v terénu, tedy v ambulantní praxi , se rovněž může setkat s člověkem trpícím nějakou for­mou deprese. Pokud se jedná o depre­si reaktivní, tedy nasedající na nějakou tragickou událost, tak zde skutečně může velmi pomoci psychoterapie. Pokud ale jde o epizodu depresivní poruchy, tak zde by samotná psycho­terapie nepomohla.

 

 

 

 

 

 


Komentáře

04.05.2010 - dynyk
Dobrý den, co když jsem u psycholožky byla na doporučení a bojím se že řekne že je to jen přechodné, když mám depresivní stavy a občas myslím i o vysvobození, o smrti. Co mám dělat?
07.08.2010 - Jana
Deprese, která souvisí s prodělanou interrupcí je velmi závažná, souvisí s postabortivním syndromem. Více na www.popotratu.cz
05.11.2012 - quick
Tak obecné a zjednodušené vysvětlení deprese jsem od odborníka dlouho nečetl. Příjde mi to jak plátek od redaktora co píše jen o špatných náladách a o pojmu deprese ví tak leda z doslechu. Depka jak se dnes mezi "mladými říká" je opravdu jen pocit stresu a špatné nálady z něj, ale rozhodně se nejedná o pravou depresi, to je záležitost úplně jiná.
18.09.2018 - yaoxuemei

mbt shoes

nfl jerseys

michael kors outlet

coach outlet

north face jackets

tory burch outlet

oakley sunglasses

red bottom shoes

canada goose outlet

canada goose outlet

pandora outlet

fred perry polo shirts

cheap ray bans sunglasses

coach outlet

moncler outlet

coach outlet

michael kors outlet

polo ralph lauren

ralph lauren shirts

oakley sunglasses

polo ralph lauren pas cher

north face jackets

ugg outlet

ed hardy

ugg boots

michael kors outlet

nfl jerseys wholesale

adidas yeezy

adidas outlet

kate spade outlet

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors uk

canada goose jackets

lacoste outlet

yeezy boost

pandora outlet

air max 90

michael kors outlet clearance

christian louboutin outlet

canada goose outlet

pandora charms

ugg boots clearance

longchamp handbags

nfl jerseys wholesale

oakley sunglasses

canada goose jackets

coach outlet

canada goose jackets

nike shoes

pandora charms

kate spade outlet

moncler jackets

cheap ugg boots

air max 2017

hermes belts

yeezy boost 350

michael kors outlet

red bottom shoes

true religion outlet

ralph lauren outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren

canada goose

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet

true religion outlet

kate spade outlet

pandora jewelry outlet

coach outlet

cheap nfl jerseys

true religion jeans

uggs outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

nfl jerseys

true religion jeans

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

nike shoes

christian louboutin outlet

uggs outlet

ralph lauren outlet

fred perry outlet

michael kors outlet

coach outlet

coach outlet online

canada goose jackets

kate spade outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

nike air max

prada outlet

pandora jewelry

coach outlet store online

oakley sunglasses

moncler outlet

pandora outlet

pandora outlet

cheap nfl jerseys

nfl jerseys wholesale

canada goose jackets

mont blanc pens

polo ralph lauren

pandora outlet

polo outlet

fred perry polo shirts

giuseppe zanotti outlet

nike outlet

mcm outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

coach factory outlet

nike outlet

michael kors outlet

coach outlet

ultra boost

ugg outlet

uggs outlet

christian louboutin outlet

adidas outlet

canada goose jackets

polo ralph lauren

polo outlet

ugg outlet

michael kors handbags

cheap nfl jerseys

mbt shoes

ugg outlet

adidas outlet

canada goose jackets

mont blanc pens

christian louboutin outlet

coach outlet online

canada goose outlet

polo ralph lauren

coach outlet online

canada goose jackets

canada goose jackets

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet

uggs canada

ugg outlet

coach outlet

coach outlet

canada goose jackets

pandora charms

valentino outlet

pandora jewelry

kate spade outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

polo ralph lauren

canada goose outlet

fitflops sale clearance

adidas nmd shoes

cheap jerseys

christian louboutin outlet

longchamp outlet

air jordan 4

michael kors outlet

canada goose outlet

mbt shoes

nhl jerseys

coach outlet

cheap nfl jerseys

ugg boots

cheap jordans

christian louboutin outlet

yeezy boost

cheap nfl jerseys

coach factory outlet

kobe bryant shoes

coach outlet

coach outlet

yeezy boost

lunette ray ban

coach outlet

canada goose outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

true religion outlet

michael kors outlet

canada goose outlet

canada goose outlet

birkenstock shoes

mbt shoes

air jordan shoes

uggs outlet

kate spade outlet

pandora outlet

mcm handbags

christian louboutin boutique

kate spade outlet

gucci outlet

coach outlet

coach outlet online

polo ralph lauren

canada goose outlet

kate spade outlet

coach outlet

ray ban sunglasse

red bottoms

cheap jerseys

coach outlet

hermes birkin

pandora jewelry

true religion outlet store

coach outlet

michael kors handbags

polo outlet

giuseppe zanotti outlet

mbt shoes

adidas yeezy shoes

rolex watches

ugg outlet

michael kors outlet

air jordan retro

christian louboutin outlet

coach outlet online

kate spade outlet

mbt shoes

coach outlet

cheap oakley sunglasses

pandora outlet

moncler outlet

pandora charms

ugg outlet

asics shoes

ugg boots clearance

true religion jeans

kate spade outlet

cheap snapbacks

adidas nmd

ray ban sunglasses

coach outlet

coach factory outlet

ugg boots

louboutin shoes

christian louboutin shoes

coach outlet

cheap jordans

off white clothing

mulberry handbags

canada goose outlet

michael kors handbags

nfl jerseys

cheap ugg boots

coach outlet

canada goose outlet

pandora outlet

cheap jordans

lebron james shoes

ferragamo shoes

asics running shoes

coach outlet online

adidas superstar shoes

christian louboutin

polo shirts

michael kors outlet

coach outlet

nike trainers

coach outlet

ray ban sunglasses

uggs outlet

pandora outlet

polo ralph lauren

ralph lauren outlet

coach factory outlet

polo ralph lauren

canada goose outlet

michael kors outlet

mbt shoes

nike outlet

ugg boots

mlb jerseys

valentino outlet

ugg outlet

fitflops sale clearance

oakley sunglasses wholesale

nba jersey

michael kors outlet

canada goose jackets

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

michael kors outlet

canada goose jackets

moncler outlet

christian louboutin outlet

polo ralph lauren

canada goose

michael kors outlet

kate spade outlet

polo outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

polo outlet

mlb jerseys wholesale

coach outlet

moncler jackets

nfl jerseys

michael kors outlet

polo ralph lauren

ugg outlet

kate spade outlet

coach factory outlet

canada goose outlet

coach outlet online

michael kors outlet

polo outlet

ray ban sunglasse

pandora outlet

nfl jerseys wholesale

christian louboutin outlet

canada goose outlet

polo ralph lauren

christian louboutin outlet

clarks shoes

michael kors handbags

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet online

pandora charms

kate spade outlet

coach outlet

canada goose jackets

coach outlet

michael kors handbags

rolex watches

canada goose outlet

michael kors outlet

north face jackets

michael kors outlet

canada goose jackets

michael kors outlet

true religion outlet

pandora outlet

michael kors outlet

christian louboutin outlet

christian louboutin outlet

coach outlet online

puma outlet

coach factory outlet

fred perry polo

nike kyrie 3

coach outlet

pandora charms

michael kors outlet

ralph lauren sale clearance

vans shoes

coach outlet online

ralph lauren shirts

north face jackets

manolo blahnik outlet

adidas yeezy

coach outlet

polo ralph lauren

pandora jewelry

kate spade outlet

nike outlet

coach outlet

michael kors outlet

uggs outlet

yeezy boost

michael kors outlet

ugg outlet

adidas outlet

moncler jackets

mont blanc pens

true religion jeans

moncler outlet

michael kors outlet

coach outlet

cheap ugg boots

off-white

nike huarache

uggs outlet

polo outlet

ugg outlet

ugg boots

christian louboutin outlet

coach outlet

coach outlet

pandora charms

polo outlet

tory burch outlet

polo ralph lauren

pandora charms sale clearance

coach outlet

coach outlet

polo ralph lauren

pandora jewelry

coach outlet

adidas yeezy

birkenstock outlet

cheap mlb jerseys

pandora outlet

nfl jerseys wholesale

coach outlet

michael kors outlet

coach outlet

pandora charms

uggs outlet

vibram fivefingers

michael kors outlet

michael kors outlet

pandora charms

nike shoes

michael kors outlet

ray ban outlet

ugg boots

michael kors outlet

coach outlet online

ugg boots

nfl jerseys

kate spade outlet

kate spade outlet

uggs canada

ferragamo outlet

ray ban sunglasses

nike outlet

ralph lauren polo

adidas nmd

cheap ugg boots

north face jackets

ralph lauren polo

longchamp outlet

coach outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

mulberry handbags

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

superdry clothing

mulberry handbags

ugg outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet

prada outlet

canada goose outlet

christian louboutin outlet

coach outlet canada

moncler jackets

red bottom shoes

cheap nfl jerseys

coach factory outlet

michael kors handbags

uggs outlet

nike shoes outlet

ralph lauren outlet

adidas shoes

pandora jewelry

polo outlet

ugg outlet

michael kors outlet

true religion outlet

fitflops sale clearance

supreme uk

pandora outlet

true religion jeans

ed hardy clothing

coach outlet online

christian louboutin outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren

canada goose outlet

pandora jewelry

ugg outlet

christian louboutin outlet

uggs outlet

true religion jeans

cheap jordans

converse

canada goose outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

pandora charms

nhl jerseys

gucci outlet

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

lebron james shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

pandora charm

michael kors outlet

ugg boots

christian louboutin outlet

michael kors handbags

fitflops sale clearance

ugg outlet

oakley sunglasses

kate spade handbags

valentino outlet

oakley sunglasses

polo outlet

ray ban sunglasse

prada handbags

supreme outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet

michael kors handbags

canada goose jackets

coach outlet

ralph lauren polo shirts

nike shoes

pandora jewelry

mont blanc pens

air max 90

polo ralph lauren

coach outlet online

canada goose jackets

adidas nmd

christian louboutin outlet

kate spade outlet

coach outlet

nike outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

ray ban sunglasses

michael kors outlet

coach outlet

mulberry handbags

ray ban sunglasse

ralph lauren uk

ugg boots

pandora outlet

christian louboutin outlet

yaoxuemei20180918
16.05.2019 - qqq

valentino shoes outlet

pandora jewelry

fitflops sale clearance

swarovski jewelry

coach outlet

coach outlet

roshe run

polo ralph lauren outlet

coach outlet

costa sunglasses

ugg outlet

jordan 12

lacoste outlet

coach outlet

coach outlet

jordan shoes

tennessee titans jerseys

kobe 11

true religion jeans

ugg outlet

juicy couture outlet

adidas

coach outlet

nike air max 2017

coach outlet

air jordans

birkenstock outlet

true religion outlet

mont blanc pens

giuseppe zanotti

cheap snapbacks

pandora charms

canada goose jackets

ugg outlet

kate spade outlet

coach outlet

moncler jackets

fitflops sale clearance

mlb jerseys

cheap ugg boots

coach outlet

pandora jewelry outlet

stone island

true religion jeans

coach outlet

nike revolution 3

canada goose jackets

seattle seahawks jerseys

adidas outlet

michael kors outlet

denver broncos jerseys

michael kors outlet

nike outlet

suicoke sandals

coach outlet

pandora

ugg boots

ugg outlet

coach outlet

pandora jewelry

off white shirt

prada outlet store

christian louboutin

coach factory outlet

canada goose jackets

coach outlet

polo outlet

canada goose jackets

ugg pas cher

hydro flask

uggs

gucci handbags

uggs outlet

philadelphia eagles jerseys

nike free flyknit

adidas yeezy boost

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

nike outlet

uggs outlet

ugg outlet

pandora jewelry

red bottom shoes

clarks shoes

pandora jewelry

kate spade outlet

匡威英国官网

a bathing ape

michael kors outlet

the north face

canada goose outlet

toms

louboutin femme pas cher

adidas yeezy

fitflops

david yurman jewelry

qqq

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?