Sexuální strategie a promiskuita

19.11.2008 kategorie: Sexuologie

Jedním ze základních problémů evoluční sexuologie je odpověď na otázku, zda je člověk „přirozeně" monogamní nebo polygamní. Výzkumy zatím svědčily pro tvrzení, že zatímco muži jsou vrozeně promiskuitní, ženy jsou spíše monogamní. Badatelé to odvozovali především z dat, podle kterých jsou muži v trvalých svazcích více nevěrní než ženy. Příčiny těchto rozdílů se hledaly především v rozdílnosti počtu spermií a vajíček. Zatímco spermiemi lze celoživotně plýtvat, protože v každé ejakulaci jich je několik desítek miliónů, ženy si musí svých několik set (přibližně 400) vajíček vyprodukovaných za život chránit pro toho nejkvalitnějšího uchazeče.

 

Polygamie (mnohomanželství) souhrnně označuje rodinné soužití muže či ženy s více partnery opačného pohlaví. V moderních společnostech se pojem polygamie může zužovat na manželství s více partnery.

 

Monogamie je v živočišné říši velmi vzácná a objevuje se pouze tam, kde je z hlediska reprodukce výhodnější starat se o mláďata společně. Ze 4000 druhů savců vytváří trvalejší dvojice jen 3 %, tedy jen několik desítek druhů - pár druhů netopýrů, lišky, opice kosmani, několik druhů myší a krys, obří jihoamerická vydra, severský bobr, několik druhů tuleňů a dva druhy malých afrických antilop. Z 1154 lidských společenství, popsaných historicky či kulturně antropologicky, bylo téměř tisíc, tedy 87 % polygamních.

 

Polovina vdaných Češek připouští nevěru

V moderním manželství se zřetelněji projevuje, že ani ženy nejsou přirozeně monogamní například v českých reprezentativních průzkumech sexuálního chování populace připouští nevěru téměř polovina vdaných žen. Největší nebezpečí, které mužům hrozí v případě manželčiny (partnerčiny) nevěry, je celoživotní investice do cizích genů (podle různých výzkumů 4 až 30 % dětí má jiného biologického otce než je manžel matky). Právě proto byly vytvořeny zákony, které ženám v nevěře bránily. Muži spíše odpustí partnerce, která byla nevěrná citově než partnerce nevěrné sexuálně, kdežto ženy naopak partnerovou nevěrou jsou vážně zneklidněné až tehdy, když má dopad na poskytování zdrojů (finance, potrava, bydlení, moc, postavení).

 

Pravděpodobnost nevěry

Je známo, že pravděpodobnost mimomanželské kopulace u žen narůstá s časem, který tráví partneři odděleně. U mužů je množství produkovaných spermií nepřímo závislé na společně stráveném čase. Jednoduše řečeno, pokud bude žena týden na služební cestě, její manžel v té době vyprodukuje více spermií, než kdyby tento týden strávila doma v posteli s chřipkou. Jeho organismus se tím připravuje na souboj se spermiemi cizích mužů, s nimiž mohla mít jeho žena během služební cesty pohlavní styk. Pokud by byl člověk přirozeně monogamní, tento evoluční mechanismus by se nevyvinul. Muži s vyšším statusem a větším majetkem mají vyšší počty mimomanželských vztahů. Ženy mají častěji mimomanželské kopulace v období ovulace - a to přesto, že počet souloží se stálým partnerem se v tomto období nezvyšuje.

 

Sexuální strategie

 

Je snazší sbalit muže

Lidskou společnost charakterizuje větší soutěživost mužů o přístup k ženám než naopak. Muži proto vykazují podstatně větší touhu po rozmanitosti sexuálních partnerů a aktivit než ženy. Soutěživost mužů mezi sebou způsobuje jejich náchylnost k odosobněným, nekomplikovaným či náhodným sexuálním aktivitám a menší vybíravost při volbě sexuální partnerky.

 

Rozdáme si to?

Potvrzuje to i klasický výzkum, v němž najatí dobrovolníci, muži i ženy, oslovovali v prostředí univerzity příslušníky opačného pohlaví. Po navázání kontaktu jim dávali tři různé  otázky: zda by s nimi šli večer na schůzku, zda by k nim přišli do bytu a zda by s nimi večer šli do postele. Zatímco polovina oslovených mužů i žen odpověděla na první otázku kladně (šly by na rande), žádná oslovená žena na rozdíl od 75 % mužů nepřijala nabídku sexu.

 

Jak zaskórovat?

Podle výzkumů ve všech zkoumaných kulturách přikládaly ženy největší důležitost budoucímu nebo aktuálnímu finančnímu zajištění partnerů a jejich společenskému  postavení či moci (a to přesto, že muži skórující vysoko v těchto parametrech jsou častěji nevěrní a častěji se rozvádějí). Vizuální signály potvrzující tyto kvality se samozřejmě transkulturálně liší - od počtu velbloudů, přes množství tetování či aut až ke značkovým hodinkám.  Všude na světě jsou movití muži s vyšším postavením "označkováni" podobnými ornamenty signalizujícími jejich status. Aby však mohla žena odhadnout partnera správně, musí jít o indikátory (fyzické, psychické či materiální), které jsou trvalé, náročné, obtížně dosažitelné a pouze obtížně předstíratelné.

 

Hledání dlouhodobého vztahu - projevte (či předstírejte) oddanost ženě

Reprodukční zdar ženy není závislý pouze na finančních či sociálních kvalitách partnera. Žena by měla umět správně odhadnout mužovu ochotu starat se o druhé, jeho spolehlivost a oddanost.  Jak tvrdí Wright, přirozený výběr proto zvýhodňuje muže, kteří dovedou projevit nebo předstírat svou vytrvalou oddanost. Ze stejného důvodu je rovněž výhodné, když muži projevují  či předstírají i lásku k dětem. Obě pohlaví při hledání dlouhodobého partnerství oceňují u druhého laskavost, spolehlivost, respekt okolí (který je dobrým ukazatelem sexuální hodnoty jedince).

 

Krátkodobý vztah se ženou - podpořte svůj mužný vzhled

Nicméně pokud žena nehledá dlouhodobé partnerství, vzhled a vůně partnera může být důležitějším faktorem výběru než jeho sociální status. V této souvislosti se pak stávají nejvýznamnějšími ty vzhledové charakteristiky muže, které souvisejí s testosteronovými ukazateli a s ukazateli  dobré imunity. Mezi tyto indikátory patří především tělesná symetrie a svalnatost. Právě souměrné rysy a postava muže souvisí s dobrou fertilitou a s nepřítomností genetických anomálií. Kromě těchto ukazatelů jsou testosteronově závislé i hustší a tmavší vousy, výška postavy a její "trojúhelníkový" tvar. Důležité je také ochlupení - vousatí muži jsou ženami hodnoceni jako maskulinnější, dominantnější, zralejší a spolehlivější. Výška muže je dalším kritériem výběru; vyšší muži jsou dle výzkumů považováni za výše společensky postavené, mají méně úmrtí (například na infarkty), mají častěji děti, celkově jsou společností více respektováni a jsou ekonomicky úspěšnější.

 

Kvalitní muž = souměrný obličej a postava

Tělesná a obličejová symetrie je dobrým měřítkem genetické kvality jedince. Asymetrie je spojena s nižším počtem přežití, pomalejším růstem, menším počtem potomků a horším imunitním systémem. Souměrnější muži jsou posuzováni jako sexuálně přitažlivější, jejich pach je dokonce ženami preferován. Četnost ženských orgasmů dokonce přímo koreluje se symetrií tělesných znaků jejich mužského partnera. Dalším korelátem fyzické atraktivity mužů je i tělesný pach, protože ženy jsou vůněmi a pachy více ovlivnitelné než muži.

 

Sexuální loudil nebo agresor

K behaviorálním charakteristikám (zaměřeným na konkrétní chování jednotlivce v prostředí) můžeme zařadit i sexuální agresivitu, asertivitu či naléhavost. Určitý stupeň mužské agrese či  jeho sexuální naléhavosti v sexuální oblasti může vést k jeho zvýšenému reprodukčnímu zdaru. Dle evoluční teorie "Sexy Sons" (sexy synů) z roku 1979 totiž synové sexuálně agresivnějších mužů zdědí geny, které jim opět zaručí vyšší pravděpodobnost pokračování  genetické informace v dalších generacích, což je i v zájmu jejich matek (synové sexuálně agresivních otců budou s větší pravděpodobností rovněž sexuálně agresivnější a úspěšnější).

 

Vzájemné přitahování a dvoření

Muži i ženy vysílají k prospektivnímu partnerovi signály zdůrazňující vlastní pohlavní příslušnost (tzv. gender signals). Muž se před přitažlivou ženou staví tak, aby vypadal tělesně rozměrnější a dominantnější; chce ženě imponovat galantností, podnikavostí nebo vlastnickými přednostmi. Muž tak vystavuje na odiv znaky svého sociálního statusu a naznačuje svůj altruistický potenciál. Podvědomě si tím testuje partnerku, zda i ona mu odpoví viditelným posílením své ženskosti. Žena, pokud je příslušnicí sexuální většiny (a pokud jí muž připadá partnersky perspektivní), stimuluje jeho podnikavost. Pohlavní přitažlivost se přitom odráží v mimice, pantomimice i v držení těla osoby navazující  známost. Bez zmíněných znaků příslušnosti k vlastnímu pohlaví se sexuální atraktivita snižuje (sestry ani dcery nevysílají k pokrevně příbuzným mužům signály zdůrazňující vlastní pohlavní příslušnost.

 

Prokrvení penisu - indikátor erotických signálů

Při vyšetření penisu normálních mužů (tedy při přístrojovém vyšetřování jejich sexuální preference a reaktivity) lze pozorovat vzorce chování ženy, které jsou obecně přitažlivé v předkopulačních fázích. Jsou to určité mimické vzorce, hození očkem (ogling), křížení nohou, hlazení vlasů (hair preening), cudné zakrytí klínu jako projev nesmělosti (coyness). Ženy se v reakci na mužův zájem dělají drobnějšími, jakoby bezmocnými bytostmi, které vyžadují ochranu. Tyto vzorce chování dle autora zvyšují ono prokrvení penisu, které působí již samotné somatické znaky téže ženy. Jestliže žena vysílá signály motivace neerotické, její zjev vyvolá u normálního muže penilní reakci nižší, a pokud je v emoci  přímo antierotické (jako je například hněv), sexuálně  motivační proces se může dokonce úplně zastavit. Ženy tedy rozhodně nejsou pouhými pasivními objekty mužské aktivity - na procesu dvoření (sbližování) aktivně participují.

 

Možnost výběru z různých sexuálních strategií

Dle názoru amerického evolučního psychologa Davida Busse mají lidé k dispozici kompletní repertoár rozmnožovacích strategií, zahrnující krátkodobé i dlouhodobé partnerské vztahy. Dlouhodobá strategie reprodukce se vyznačuje prodlouženými námluvami, velkými investicemi, láskou a věnováním prostředků do vztahu i do potomků, a to po dlouhé časové období. Strategie krátkodobé reprodukce je pak definována jako letmé sexuální setkání, například na jednu noc. Mezi jednotlivými konci tohoto časového kontinua se nacházejí kratší či delší vztahy, aféry, romance. Tyto strategie se pak aktivizují vždy v závislosti na kontextu a situaci, a to podle toho, co bude z hlediska reprodukčního pro jedince to nejvýhodnější. Kterou ze sexuálních strategií či jejich kombinací jedinec v dané situaci zvolí, je částečně výsledkem vrozených dispozic, ale částečně i výsledkem náhodných faktorů.

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.


Komentáře

12.03.2013 - jamess
Famous chanel bags , aswell acclimatized from the name, are the apery of the ancient Chanel . But they adapt abounding from the afflicted in the above and durability. A above replica chanel replica haversack is about identical to the ancient as it is handcrafted with above abstracts and in the top chanel replica handbags technology. The bold masters achieve added efforts in the Replica Purses activity of achieve to achieve constant the able exterior, top above and constant of the replicas.
22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

27.04.2016 - zhengjx
zhengjx20160427

ray bans

jordan 3 retro

ralph lauren

ralph lauren

oakley sunglasses

ray bans

coach outlet online

kobe 8

adidas uk

christian louboutin sale

christian louboutin outlet

air jordan homme

christian louboutin sale clearance

coach outlet store

nike huarache black

jordan 11

polo ralph lauren outlet

louis vuitton handbags

coach factory outlet online

coach outlet

michael kors outlet

nike air max

coach outlet clearance

ray ban sunglasses uk

louis vuitton purses

oakley store

mont blanc pen

michael kors outlet clearance

jordan concords

cheap air jordans

coach outlet store online

louis vuitton

fitflop shoes

vans sneakers

coach outlet store online

coach outlet

cheap louis vuitton handbags

adidas outlet store

coach outlet store

oakley vault

jordan 3s

louis vuitton handbags

tods outlet store

louis vuitton outlet

cheap jordans

kobe 8

ralph lauren outlet

louis vuitton outlet

michael kors outlet online

cheap oakley sunglasses

tods sale

montblanc pen

louis vuitton handbags

nfl jerseys

michael kors outlet

tiffany and co jewelry

louis vuitton handbags

fit flops

kate spade outlet

cheap uggs

air jordan 4

nfl jerseys

louis vuitton outlet online

ray ban

instyler

christian louboutin outlet

jordan retro 8

coach outlet online

cheap jordan shoes

nike air huarache

michael kors handbags

ray ban outlet

louis vuitton outlet

coach outlet store online

adidas superstar shoes

michael kors outlet clearance

michael kors handbags

michael kors handbags

ray ban sunglasses

louis vuitton

toms outlet

michael kors bags

oakley canada

canada goose outlet

louis vuitton outlet stores

replica watches

beats by dre outlet

coach outlet online

kate spade handbags

retro 11

nike store outlet

louboutin shoes

nike store uk

gucci handbgs

cheap rolex watches

michael kors outlet clearance

coach outlet online

oakley sunglasses wholesale

rolex watches

louis vuitton purses

burberry sale

gucci bags

gucci handbags

asics running shoes

nike huarache white

discount jordans

kate spade outlet

ray bans

nike blazers uk

coach outlet

hollister kids

cheap basketball shoes

coach factory outlet online

adidas stan smith

cheap toms shoes

rolex watches

ugg outlet

kd 8

christian louboutin sale

michael kors purses

air jordan femme

michael kors outlet

juicy couture

gucci outlet online

pandora charms

nike sb dunks

michael kors outlet

tiffany and co

concord 11

louboutin femme

louis vuitton outlet

lebron 12

coach factory outlet

gucci outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

nike store

michael kors outlet

louis vuitton outlet

michael kors bags

coach outlet

supra footwear

lebron 12

michael kors outlet

nike air max uk

michael kors bags

coach factory outlet online

ralph lauren polo

beats by dr dre

jordan retro 13

michael kors

louboutin shoes

coach factory outlet

true religion outlet

tory burch flats

nike uk

nike outlet store

coach factory outlet

montblanc pens

abercrombie and fitch

louis vuitton outlet stores

red bottom shoes

polo ralph lauren outlet

hollister clothing store

louis vuitton outlet

michael kors outlet

timberland boots

air max 95

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

michael kors

retro jordans 13

air jordan 8

nike air max uk

ray ban outlet

oakley outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

ed hardy outlet

michael kors bags

christian louboutin shoes

designer handbags

oakley outlet

nike air force 1 white

nike outlet

louis vuitton handbags

oakley outlet

jordan retro 4

oakley outlet

cheap toms

coach factory outlet online

cheap oakley sunglasses

coach outlet

adidas superstar

coach factory outlet

michael kors handbags

toms outlet

louis vuitton

louis vuitton

oakley outlet

ray ban sunglasses outlet

ray ban sunglasses outlet

fitflops

nike roshe one

marc jacobs outlet

nike roshe run mens

michael kors handbags

louis vuitton purses

ray ban outlet

air jordan shoes

celine handbags

hollister clothing

coach outlet

jordan shoes

true religion outlet online

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

true religion jeans

nike sb janoski

ray ban sunglasses outlet

lebron 13

michael kors outlet clearance

timberlands

celine bags

michael kors handbags

jordan 3 powder blue

hollister clothing store

michael kors outlet clearance

coach outlet online

giuseppe zanotti outlet

polo ralph lauren

oakley sunglasses

adidas factory outlet

tiffany and co

louis vuitton purses

michael kors outlet

louis vuitton outlet

michael kors handbags

replica rolex watches

coach factory outlet online

nike roshe run

adidas originals

louis vuitton handbags

fitflop shoes

louis vuitton outlet

true religion outlet

replica rolex watches

ray ban wayfarer

louis vuitton outlet

coach outlet store online clearances

kids lebron shoes

adidas wings

coach factory outlet

nike trainers sale

adidas superstar trainers

nike trainers women

air jordan shoes

true religion jeans

coach outlet store online

adidas yeezy

nfl jerseys

kobe 10

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

basketball shoes

gucci belts

abercrombie outlet

louis vuitton outlet

michael kors outlet

longchamp le pliage

air force 1 trainers

coach factory outlet online

hollister clothing

louis vuitton bags

cheap jerseys

tory burch boots

air jordan shoes

hollister clothing store

north face jackets

adidas running shoes

toms shoes

ray ban sunglasses uk

kate spade purses

louis vuitton purses

ray ban sunglasses

oakley vault

kate spade handbags

toms wedges

cheap ray ban sunglasses

cheap ray ban sunglasses

coach factory outlet online

louis vuitton outlet stores

burberry outlet online

ray bans

louis vuitton outlet stores

ray ban outlet

michael kors outlet

insanity workout

coach factory outlet

adidas running shoes

oakley sunglasses wholesale

air max

oakley sunglasses

ladies cartier watches

longchamp outlet

michael kors outlet

copy watches

longchamp handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren home

burberry handbags

nike roshe run

ray ban outlet

louis vuitton bags

michael kors canada outlet

louis vuitton outlet online

true religion outlet store

louis vuitton outlet online

kate spade outlet

louis vuitton purses

replica rolex watches

ralph lauren

retro 11

coach outlet

nike blazers shoes

coach outlet clearance

louis vuitton purses

fitflop clearance

gucci belts

tory burch outlet online

oakley sunglasses

coach outlet

pandora jewelry

michael kors outlet online

kate spade

coach outlet

coach outlet

christian louboutin shoes

cheap air jordans

ray bans

michael kors outlet clearance

tory burch shoes

louis vuitton handbags

air jordan shoes

nike air max 90

michael kors outlet

coach factory outlet online

louis vuitton outlet

true religion outlet

cheap toms

tory burch outlet

kobe shoes 11

timberlands

coach outlet store online clearances

nike uk

burberry handbags

cheap ray ban sunglasses

louis vuitton outlet online

ralph lauren sale

concords 11

ralph lauren outlet

jordan retro 11

coach outlet

oakley sunglasses

cheap nfl jerseys

ray ban outlet

michael kors outlet clearance

cheap oakleys

ralph lauren outlet

nike air max uk

michael kors outlet

asics shoes for men

louis vuitton purses

louis vuitton bags

michael kors outlet online sale

hollister clearance

lebron james shoes 13

true religion jeans

cheap oakleys

louis vuitton outlet

michael kors outlet online

rolex watches

true religion jeans

polo ralph lauren

toms shoes outlet online

christian louboutin sale

burberry outlet

kobe shoes

toms

coach outlet online

true religion sale

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

gucci outlet

ray ban sunglasses

michael kors handbags

nfl jerseys

toms wedges

supra for sale

coach factory outlet

michael kors outlet online sale

michael kors handbags

nike free uk

coach outlet store online

coach outlet

ghd hair straighteners

michael kors purses

nike free 5.0

hollister jeans

louis vuitton bags

ugg boots

michael kors outlet

cheap jordans

kate spade handbags

nike store

ray ban eyeglasses

hollister clothing

coach outlet

kate spade outlet

jordan 6s

kd 7 shoes

louis vuitton handbags

nhl jerseys

adidas originals store

nike running shoes for men

coach outlet online

09.05.2016 - jiajiagg

ray ban sunglasses

authentic jordans

discount oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

Michael Kors Outlet Store

tiffany jewelry

retro jordans

cheap real jordans

michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses

adidas nmd

christian louboutin outlet

nike zoom kobe

http://www.kobebasketballshoes.us.com

Michael Kors Online Outlet

michael kors outlet online

fitflop shoes

http://www.kobeshoes.uk

ralph lauren online

http://www.oakleyoutlet-store.com

ray ban sunglasses outlet

jordans for cheap

nike dunks shoes

Michael Kors Outlet Online

coach outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

Michael Kors Purses

http://www.christian-louboutin-outlet.uk

kobe shoes for sale online

michael kors handbags clearance

michael kors outlet

Michael Kors Outlet Online

chrome hearts

michael jordan shoes

http://www.cheap-airjordans.us.com

kobe byrant shoes

fitflop sandals

fitflops outlet

michael kors handbags

replica christian louboutin

jordans for cheap

fitflops clearance

cheap jordans online

air jordan retro

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley

adidas nmd online

http://www.raybanglasses.in.net

michael kors outlet

kobe sneakers

cheap ralph lauren

kobe basketball shoes

chrome hearts online store

adidas nmd uk

tiffany and co

cheap jordans

cheap air jordans

michael kors outlet online store

chrome hearts online

tiffany and co uk

oakley sunglasses

huaraches shoes

http://www.tiffanyand.co.uk

Cheap Jerseys Online

ralph lauren uk

tiffany & co

http://www.michaeljordanshoes.us.com

true religion jeans wholesale

louis vuitton handbags

michael kors outlet store

oakley vault

adidas nmd

tiffany online

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys

michael kors handbags outlet

cheap oakley sunglasses

http://www.fitflopsoutlet.uk

http://www.2016michaelkorsoutlet.us.com

michael kors handbags outlet

http://www.cheaprealjordans.us.com

michael kors outlet store online

michael kors outlet store

air huaraches

http://www.cheapnfljerseysstorechina.com

jordan shoes

tiffany online

mlb jerseys authentic

chrome hearts wholesale

michael kors handbags

http://www.airjordanretro.uk

michael kors outlet online

Cheap Oakley Sunglasses

adidas nmd runner

air jordan

nfl jerseys

http://www.cheapauthenticjordans.us.com

tiffany and co outlet

air huarache shoes

michael kors outlet online

http://www.jordanretro.uk

nike kobe sneakers

cheap uggs

tiffany and co outlet online

michael kors outlet store

cheap basketball shoes

cheap authentic jordans

http://www.cheapairjordan.uk

cheap nfl jerseys

mlb jerseys authentic

ralph lauren online,cheap ralph lauren

cheap oakley sunglasses

tiffany and co jewellery

toms outlet store

adidas nmd

oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses

cheap air jordan

michael kors handbags

jordan retro

michael kors outlet store online

michael kors outlet

tiffany and co jewelry

kobe shoes

tiffany and co

huaraches shoes

Cheap NFL Jerseys China

ray ban uk,cheap ray ban sunglasses

http://www.huaracheshoes.uk

fitflops clearance

air huarache shoes

chrome hearts online

michael kors factory outlet

ugg boots uk

kobe basketball shoes

oakley sunglasses

Air Jordan 11

mlb jerseys authentic

tiffany jewelry

http://www.jordansforcheap.us.com

basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes

http://www.cheap--jordans.us.com

Cheap Jordans For Sale

http://www.huarachesshoes.uk

kobe shoes

michael kors outlets

ray ban sunglasses outlet

nfl jerseys

oakley outlet online

cheap oakley sunglasses

oakley store online

michael kors outlet online

tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings

kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

http://www.chromeheartsonline.us.com

http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co

cheap air jordan

michael kors outlet

kobe byrant shoes

tiffany and co

cheap tiffanys

oakley sunglasses

tiffany and co uk

cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online

toms outlet store

michael kors handbags

cheap rolex watches

cheap true religion jeans

kobe shoes

toms outlet

air huarache shoes

nike dunks

tiffany & co

tiffany and co outlet

toms outlet

true religion jeans

michael kors factory outlet

air jordan shoes

air jordan retro

tiffany and co outlet

michael kors outlet

http://www.huarachesshoes.co.uk

http://www.kobesneakers.com

fitflops

cheap retro jordans

christian louboutin outlet

toms outlet store

michael kors outlet clearance

kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe

michael jordan shoes

ralph lauren online

fitflop sandals

cheap jerseys from china

oakley sunglasses

michael kors outlet

ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban

tiffany and co jewellery

huaraches sale

http://www.tiffanyandcojewellery.us.com

true religion sale

http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com

http://www.airhuarache.uk

http://www.rayban-sunglasses.uk

gg
29.06.2017 - myy

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?