Vita Humana - fond na podporu PGD

13.11.2008 kategorie: Neplodnost

Rozhovor s MUDr. Kateřinou Veselou, ředitelkou Sanatoria Repromeda a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Vita Humana

 

Paní doktorko, řekněte nám něco o vašem fondu Vita Humana

Nadační fond Vita Humana slavil minulý týden, 16. června, roční výročí založení .Byl založen na pomoc párům, které mají vysoké riziko přenosu dědičných chorob a vývojových vad na své potomky, tedy soustředíme se na prevenci přenosu těchto dědičných nemocí a na rozvoj reprodukční medicíny a genetiky jako takový. Málokdo si před pár lety uvědomoval, že v mnoha rodinách je možné  dědičným chorobám předcházet,  Zatím je praxe taková, že párům u kterých je v rodině nějaké genetické postižení, je doporučeno zkusit otěhotnět a následně pomocí prenatální diagnostiky -  odběru plodové vody ( amniocentéza ) se určuje, zda je děťátko zdravé, či postižené.Toto vyšetření se provádí mezi 16.- 20. týdnem těhotenství a obvykle další tři týdny trvá než laboratoř vyhodnotí výsledky. Pokud se prokáže genetické poškození a pár se rozhodne pro přerušení těhotenství, jedná se již o potrat porodním mechanismem. Pro ženu i jejího partnera je to velmi stresující zážitek. Tento problém lze obejít v mnoha případech pomocí tzv. preimplantační genetické diagnostiky (PGD ).Princip PGD spočívá v tom, že pár podstoupí klasické IVF, ze vzniklých embryí se odebere v určitém stádiu vývoje jedna až dvě buňky a ty jsou testovány, jestli embryo není nositelem např. rodinné genetické zátěže. Jediná buňka v raném stádiu embrya obsahuje celý genom budoucího člověka, takže z této jediné buňky můžeme zjistit, zda dítě bude mít dědičné postižení, či nikoli. Na základě toho pak můžeme vybrat zcela zdravá embrya a zavést do dělohy matky.Výsledkem je narození zdravého dítěte a někdy rovněž zabránění přenosu choroby na další generace. Bohužel, veřejné zdravotní pojištění na tuto metodu nijak nepřispívá a i proto jsme založili fond Vita Humana - abychom organizačně a finančně pomohli párům, které PGD potřebují.

 

Jak se k vám potřebné páry dostávají?

Páry žádající o příspěvek se k nám dostávají různými způsoby. Buď se o nás dozvědí z naší webové stránky nebo od svého lékaře, z novin, z jiných IVF center. Obracejí se na koordinátoru nadačního fondu, která žádosti zpracuje a připraví je k posouzení Odborné komisi nadačního fondu. Ta žádosti posoudí jak odborně tak věcně a doporučuje přidělení prostředků. Posuzuje zejména  vhodnost páru pro zařazení k PGD, specifikuje pro daný pár optimální průběh metody a v neposlední řadě hodnotí sociální potřebnost páru - že si PGD nemůže hradit z vlastních prostředků. Pár musí rozkrýt svou finanční situaci, předložit přehledy o příjmech za určitá období atd. Pokud pár již vynakládá prostředky a čas na péči o postižené dítě, hraje to v našem rozhodnutí důležitou roli. Podle parametrů jednotlivých párů, finančních nároků jejich vyšetření, možností spolufinancování, ale i podle naší momentální solventnosti, která závisí především na dárcích, jim financujeme buď celé PGD nebo přispějeme na určitou část nákladů.

 

Jak finančně náročné je PGD?

To záleží na typu vyšetřované choroby, na tom, zda je známá mutace, která chorobu způsobuje, ale také na tom, zda se jedná o postižení, pro které jsou vyvinuty standardní postupy vyšetřování nebo zda musíme postupy upravit, změnit, vyvinout.. V případě vyšetřování chromosomálních abnormit záleží např. na počtu vyšetřovaných chromozomů, či na konkrétním typu chromosomové přestavby. Průměrně stojí kvalitní PGD diagnostika kolem 40 tis., někdy i více než 100 tis.Kč. Nejdražší je na PGD materiál,  tzv. sondy, které jsou vyráběny zatím pouze v zahraničí. Náklady zvyšuje také nutnost provést vše v rekordně krátkém čase - tedy cca do 24 hodin a přitom co nejpřesněji a nejdokonaleji.

 

Kolik chromozomů se standardně vyšetřuje?

Pokud jde o screening aneuploidií, zkoumá se dnes nejčastěji sedm až osm chromozomů. K vyšetření osmi chromozomů se používají komerčně vyráběné testovací sady sond. Lze prověřit devět, ve výjimečných případech 10 chromozomů.V tomto případě se jedná o finančně již zase o něco  náročnější vyšetření.

V PGD se využívají tři hlavní metody. První metoda se zabývá diagnostikou konkrétních dědičných chorob. Zde se v České republice snažíme rozšířit spektrum vyšetřovaných dědičných nemocí. K těmto chorobám patří cystická fibróza, hemofilie, neurofibromatóza, Duchennenova muskulární dystrofie, Huntigtonova chorea atd. U těchto chorob často musíme nejprve zjistit o jakou mutaci se přesně jedná. Potřebujeme tedy nejen genetický materiál potenciálních rodičů, ale i jejich dalších postižených příbuzných.Vyšetřování dědičných chorob je skutečně náročné, protože každá choroba má obvykle několik forem, ve kterých se vyskytuje, a velmi často i několik různých mutací.

Další metodou je vyšetřování strukturálních chromozomálních abnormit - translokací. Jeden nebo oba v páru potenciálních rodičů mají ve svém karyotypu nějakou strukturální přestavbu chromozomu. I zde je nutné  objednávat speciální sondy, vymýšlet jejich adaptaci na konkrétní případ.U translokací se vždy jedná o individuálně vyráběnou sondu, podle místa zlomu a přestavby konkrétních chromosomů.

Třetí metoda je relativně  nejčastější - screening aneuploidií. Jsou to případy, kdy u páru nalezneme drobné chromosomové abnormity, nebo také u nikoho z páru nejsou nalezeny genetické odchylky ani choroby, ale z nějakých důvody zde lze očekávat genetické riziko. Např. pár opakovaně potrácí, nebo má za sebou několik neúspěšných cyklů IVF s embryotransferem nebo se jedná o pár s průměrně vyšším věkem.V takových případech se standardně vyšetřuje 7-8 chromozomů.

 

Můžete se v oblasti PGD pochlubit nějakým prvenstvím?

Ptáte-li se na odborná prvenství, pak mohu uvést, že  Repromeda jako první provedla úspěšné PGD cykly v České republice a vůbec střední Evropě. V dalších letech Repromeda  se spolupracující laboratoří Genprogress společně zahájili rutinní vyšetřování translokací, stejně jako tzv. molekulárních onemocnění. Někdy je to doslova detektivní práce. Např. u neurofibromatózy jsme neznali mutaci u vyšetřované rodiny, takže jsme museli postupovat velmi složitě pomocí porovnávání  nepřímých markerů a znaků, což dosud popsáno nebylo. Rodičům se po tomto cyklu narodil zdravý chlapec.

 

Pokud jde o příspěvky fondu Vita Humana na PGD, jsou určeny pouze pro pacientky vašeho sanatoria Repromeda nebo se o ně mohou ucházet i páry, které se léčí jinde?

Samozřejmě do výběrového řízení zařazujeme všechny žadatele i ty, kteří přicházejí z jiných IVF center. Součástí práce odborné komise je i posoudit, zda naše prostředky budou účelně vynaloženy, takže věcí posouzení je i kvalita IVF programu v jednotlivých centrech V současnosti spolupracujeme s několika IVF centry, jejichž kvalita práce je na velmi dobré úrovni. Naposledy jsme např. pomáhali páru, který se léčí v Plzni. Každé centrum PGD, které by se do budoucna ucházelo o spolupráci s Nadačním fondem VITA HUMANA  musí dostát konkrétním podmínkám výběrového řízení a referovat svoje data do tzv. ESHRE PGD Konsorcia, kde jsou veškeré výsledky zcela viditelné.  

 

Máte už nějaké konkrétní úspěchy?

Už čekáme čtyři děti, jejichž rodičům bylo PGD financováno zcela nebo částečně fondem Vita Humana. Na to, že jsme fakticky zahájili činnost na podzim roku 2005, je to, domnívám se, hezký úspěch.

 

Zmiňovala jste věk rodičů, od jakého věku byste párům doporučila PGD?

Máte - li na mysli PGD - screening aneuploidií, pak významnější roli hraje zejména věk matky. U mužů není z hlediska reprodukce věk až natolik  podstatný. V poslední době se ale začíná zpochybňovat i zásadní vliv věku matky a věřím, že blízká budoucnost nám přinese zajímavé novinky. Přestává se totiž hovořit o věku ženy jako takové a začíná se hovořit o věku jejích vaječníků. Stárnutí vaječníků nemusí kopírovat stárnutí ženy. Některé ženy se dostávají na hranici vyčerpání vaječníků dříve některé později .Zatím můžeme říct, že průměrně významněji klesá fertilita kolem 37 roku, kdy se rovněž zvyšuje riziko chromosomálních vad. PGD screening aneruploidií se tedy z věkové indikace hodí pro ženy mezi 35-42 rokem. Po překročení  čtyřicítky už u mnoha žen nefungují ani metody IVF a PGD. Ženám starším 42 let doporučujeme rohodnout se pro darovaná vajíčka.

 

Chystají se v nejbližší době v oblasti IVF a PGD nějaké novinky?

Určitě, zajímavá je například metoda tzv. in vitro maturace.V současné době se žena stimuluje až 14 dnů a následně jsou odebrána zralá vajíčka, která se dále kultivují v laboratoři 1-2 dny a pak se oplodní. U in vitro maturace se odebírají ještě nezralá vajíčka po pouhých několika dnech stimulace a ta se nechávají dalších několik dní  dozrávat v laboratoři a pak se teprve oplozují a kultivují. Pobyt vajíček a následně embryí v laboratoři se tak o řadu dní prodlužuje oproti klasickému modelu IVF. Touto metodou lze mimo jiné omezit vznik tzv. OHSS - ovariální hyperstimulační syndrom, u predisponovaných pacientek. Je to opravdu převratná modifikace IVF, protože OHSS může být zdraví, v ojedinělých případech, dokonce život ohrožující stav, noční můra všech lékařů a mnoha pacientek.

 

Využíváte při práci i reprodukční imunologii? Mnoho lékařů dnes tvrdí, že imunologické vyšetření při IVF není nutné?!

My samozřejmě pacientkám imunologické vyšetření zcela pravidelně provádíme. Podle výsledků základního vyšetření pak postupujeme dále. Pokud je výsledkem vyšetření nález protilátek, postupujeme podle pravidel, která pro léčbu těchto případů platí, v  komplikovanějších případech konzultujeme imunologa.. Záleží to vždy na konkrétním případu. Například protilátky proti spermiím nebo zona pellucida se automaticky řeší pomocí metody ICSI. Pokud jde o protilátky proti endometriu, nebo dokonce embryu, tak ve všech našich IVF cyklech používáme standardně malá množství imunosupresiv, které by měly stačit k potlačení těchto nežádoucích reakcí. Také záleží na psychice páru a na tom, jak velmi na dítě spěchají. Některé páry vnímají několikaměsíční styk chráněný kondomem v době kdy touží počít dítě velmi negativně, někomu to nevadí. Imunologické vyšetření  určitě smysl má, ale je nutno jeho závěry přijímat v kontextu ostatních faktorů, které u páru hrají roli. Nic se nesmí v medicíně vyjímat ze souvislostí.

 

Zastáváte také názo,r v poslední době poměrně rozšířený, že pacientky s problémy s plodností není nutné příliš vyšetřovat, že je lepší je ihned zařadit do programu IVF?

V poslední době se celosvětově upouští třeba od vyšetřování průchodnosti vejcovodů. Zatímco v minulosti byl tubární faktor snad nejčastější příčinou sterility, v dnešní době, kdy je rozšířená antikoncepce, velmi ubylo interrupcí u mladých dívek a tím následných zánětů tub, které způsobují jejich neprůchodnost. Ženy také více vědí o reprodukčním zdraví o riziku přenosu venerických chorob, jsou kvalitnější antibiotika. Vyšetření stavu vejcovodů je vyšetření, které osobně doporučuji v indikovaných a zcela konkrétních případech, např. před  inseminací spermiemi dárce. Když očekáváme srůsty v malé pánvi a poškození vejcovodů, pak má smysl udělat i laparoskopii a předem dohodnout s pacientkou, co si operatér může dovolit provést - např. i odnětí zcela poškozených vejcovodů, které představují zdroj infekce. Zde to má velký smysl, neboť jinak je nižší šance na otěhotnění i po IVF. Vyšetřovat průchodnost nemá ale smysl v případě, že muž nemá dobrý spermiogram a víme předem, že indikována je léčba metodou ICSI a je jasné, že zde by ani dokonale provedené zprůchodnění vejcovodů nemělo smysl. Musíme však vždy celou věc konzultovat s pacienty  a respektovat jejich přání. Pokud trvají na vyšetření průchodnosti vejcovodů a není-li to medicínsky nesmyslné, pak jej samozřejmě provedeme. Důležité je zde uvést, že ani zjištění dobré průchodnosti vejcovodů nezhodnotí jejich funkčnost. Vejcovod totiž složitým mechanismem, pomocí jemné motility a pohybu řasinek pomáhá vajíčku v pohybu do dělohy. Žádné vyšetření průchodnosti neodhalí, zda není poškozen právě tento mechanismus a tak i dobrý výsledek vyšetření může zavést pacientku na dlouhou dobu do slepé uličky. Když jsou vejcovody poškozeny, je možná úspěšná operace skutečně jen u velmi omezené skupiny klientů. Navíc hned po operaci žena zkoušet otěhotnět nemůže a musí se čekat na zhojení. Je zde nízká šance na otěhotnění a vyšší riziko mimoděložního těhotenství. Osobně pacientům doporučuji IVF zahájit rohodně spíše dříve než později, protože tak mohou mít větší úspěch. Cílem našich pacientů není „léčit se", ale porodit zdravé dítě. A štastná náhoda v podobě samovolného otěhotnění u páru, kde to nikdo nečeká, je pak krásný bonus navíc a ten samozřejmě všichni vždy uvítáme.

 

Existují nějaké studie o zdraví dětí po IVF?

Ano, je jich mnoho.Vyplývá z nich, že děti počaté metodou IVF jsou na tom ve srovnání s ostatními dětmi v oblasti psychomotorického vývoje snad o něco lépe. Je to dáno možná tím, že se jedná o vymodlené děti, kterým se rodiče více věnují, nebo snad také, proto, že se jedná o starší - vyzrálejší rodiče. O něco málo více vývojových vad se vyskytuje ve skupině dětí počatých pomocí ICSI, kdy je velmi špatný spermiogram partnera. Tuto skutečnost však neovlivňuje samotná metoda ICSI, ale přímo pohlavní buňky - tedy zhoršená „genetická" kvalita pohlavních buněk, které u těchto pacientů máme k dispozici. A tohle představuje ono mírné zvýšení rizika v této kategorii.

 

Doporučujete ICSI paušálně? Skutečně tolik zvyšuje úspěšnost IVF?

Z určitých hledisek by bylo nejlepší dělat ICSI u všech párů, protože bychom se vyhnuli nečekanému selhání fertilizace. Někteří lidé jsou neplodní proto, že jejich buňky spolu ochotně nechtějí splynout. Závisí to ale opět vždy na přání páru a parametrech kvality jejich zárodečných buněk. Pokud je dostatečný počet vajíček a dobrý spermiogram, můžeme použít klasickou metodu. Podíl oplozených vajíček je po ICSI vyšší a u PGD používáme ICSI obligatorně. Teorie o jakémsi přirozeném výběru spermie jsou již popřeny a nemusíme se obávat toho, že narušíme nějaký pozitivní přírodní běh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadační fond VITA HUMANA

Svatá Kateřina 73, 678 01  Šebrov - Kateřina, okr. Blansko, Česká republika

Telefon: 724 748 308 (paní Romana Tománková)  Fax: 549 272 252

běžný účet č. 197330192/0300 ČSOB

www.vitahumana.cz


Komentáře

19.01.2013 - wiki
Všem ženám, které se nemohou srovnat samy se sebou po interrupci, doporučuji stránky. spray foam insulation toronto
22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

09.05.2016 - jiajiagg

ray ban sunglasses

authentic jordans

discount oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

Michael Kors Outlet Store

tiffany jewelry

retro jordans

cheap real jordans

michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses

adidas nmd

christian louboutin outlet

nike zoom kobe

http://www.kobebasketballshoes.us.com

Michael Kors Online Outlet

michael kors outlet online

fitflop shoes

http://www.kobeshoes.uk

ralph lauren online

http://www.oakleyoutlet-store.com

ray ban sunglasses outlet

jordans for cheap

nike dunks shoes

Michael Kors Outlet Online

coach outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

Michael Kors Purses

http://www.christian-louboutin-outlet.uk

kobe shoes for sale online

michael kors handbags clearance

michael kors outlet

Michael Kors Outlet Online

chrome hearts

michael jordan shoes

http://www.cheap-airjordans.us.com

kobe byrant shoes

fitflop sandals

fitflops outlet

michael kors handbags

replica christian louboutin

jordans for cheap

fitflops clearance

cheap jordans online

air jordan retro

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley

adidas nmd online

http://www.raybanglasses.in.net

michael kors outlet

kobe sneakers

cheap ralph lauren

kobe basketball shoes

chrome hearts online store

adidas nmd uk

tiffany and co

cheap jordans

cheap air jordans

michael kors outlet online store

chrome hearts online

tiffany and co uk

oakley sunglasses

huaraches shoes

http://www.tiffanyand.co.uk

Cheap Jerseys Online

ralph lauren uk

tiffany & co

http://www.michaeljordanshoes.us.com

true religion jeans wholesale

louis vuitton handbags

michael kors outlet store

oakley vault

adidas nmd

tiffany online

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys

michael kors handbags outlet

cheap oakley sunglasses

http://www.fitflopsoutlet.uk

http://www.2016michaelkorsoutlet.us.com

michael kors handbags outlet

http://www.cheaprealjordans.us.com

michael kors outlet store online

michael kors outlet store

air huaraches

http://www.cheapnfljerseysstorechina.com

jordan shoes

tiffany online

mlb jerseys authentic

chrome hearts wholesale

michael kors handbags

http://www.airjordanretro.uk

michael kors outlet online

Cheap Oakley Sunglasses

adidas nmd runner

air jordan

nfl jerseys

http://www.cheapauthenticjordans.us.com

tiffany and co outlet

air huarache shoes

michael kors outlet online

http://www.jordanretro.uk

nike kobe sneakers

cheap uggs

tiffany and co outlet online

michael kors outlet store

cheap basketball shoes

cheap authentic jordans

http://www.cheapairjordan.uk

cheap nfl jerseys

mlb jerseys authentic

ralph lauren online,cheap ralph lauren

cheap oakley sunglasses

tiffany and co jewellery

toms outlet store

adidas nmd

oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses

cheap air jordan

michael kors handbags

jordan retro

michael kors outlet store online

michael kors outlet

tiffany and co jewelry

kobe shoes

tiffany and co

huaraches shoes

Cheap NFL Jerseys China

ray ban uk,cheap ray ban sunglasses

http://www.huaracheshoes.uk

fitflops clearance

air huarache shoes

chrome hearts online

michael kors factory outlet

ugg boots uk

kobe basketball shoes

oakley sunglasses

Air Jordan 11

mlb jerseys authentic

tiffany jewelry

http://www.jordansforcheap.us.com

basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes

http://www.cheap--jordans.us.com

Cheap Jordans For Sale

http://www.huarachesshoes.uk

kobe shoes

michael kors outlets

ray ban sunglasses outlet

nfl jerseys

oakley outlet online

cheap oakley sunglasses

oakley store online

michael kors outlet online

tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings

kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

http://www.chromeheartsonline.us.com

http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co

cheap air jordan

michael kors outlet

kobe byrant shoes

tiffany and co

cheap tiffanys

oakley sunglasses

tiffany and co uk

cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online

toms outlet store

michael kors handbags

cheap rolex watches

cheap true religion jeans

kobe shoes

toms outlet

air huarache shoes

nike dunks

tiffany & co

tiffany and co outlet

toms outlet

true religion jeans

michael kors factory outlet

air jordan shoes

air jordan retro

tiffany and co outlet

michael kors outlet

http://www.huarachesshoes.co.uk

http://www.kobesneakers.com

fitflops

cheap retro jordans

christian louboutin outlet

toms outlet store

michael kors outlet clearance

kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe

michael jordan shoes

ralph lauren online

fitflop sandals

cheap jerseys from china

oakley sunglasses

michael kors outlet

ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban

tiffany and co jewellery

huaraches sale

http://www.tiffanyandcojewellery.us.com

true religion sale

http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com

http://www.airhuarache.uk

http://www.rayban-sunglasses.uk

gg