Koktavost

06.11.2008 kategorie: Psychologie

Před 16 lety vznikla v Brně Soukromá klinika LOGO s.r.o., která je specializovaným pracovištěm pro diagnostiku a léčbu poruch komunikace. Klinika sídlí v Brně na Vsetínské ulici a v současné době má další pobočky na Merhautově ulici v Brně, v Židlochovicích, v Blansku a od března 2007 je otevřena i pobočka v Praze na Karlově náměstí. Rozsahem poskytovaných služeb a spoluprací všech potřebných odborníků z oblasti poruch komunikace tvoří vyjímečné  pracoviště v České republice.

 

O rozhovor se zaměřením na koktavost jsme požádali Mgr. Evu Neubauerovou, ředitelku Občanského sdružení LOGO, které vzniklo na základě  iniciativy odborníků  i pacientů k poskytování sociálních  služeb pro klienty postižené závažnými poruchami komunikace a hybnosti a zároveň zajišťuje osvětovou činnost v této oblasti.

 

Čím se Soukromá klinika LOGO zabývá ?

 

Klinika je nestátní zdravotní zařízení, které zajišťuje diagnostiku a lékařskou péči zaměřenou na závažné poruchy komunikace. Pomáhá lidem s těžkými handicapy výrazně zlepšit jejich komunikační schopnosti, tím zkvalitnit jejich život a začlenit se zpět do společnosti. Odborný personál kliniky dosahuje vysoké úspěšnosti při léčbě závažných poruch komunikace, tedy i koktavosti. Díky své specializaci má v databázi více než 16 tisíc klientů.

 

Jedná se pouze o dětské pacienty ?

 

K nám dochází klienti všech věkových kategorií. Musíme si uvědomit, že poruchami komunikace trpí i dospělá část populace, buď zanedbáním léčby v dětství, v minulých letech stanovenou špatnou diagnózou, po autonehodě nebo sportovním úraze, po cévní mozkové příhodě, „spouštědlem" může být i těžký psychický otřes atd. V mnoha případech pak k léčbě poruch komunikace přiřazujeme i rehabilitaci na zlepšení hybnosti, a tím zvýšení soběstačnosti v běžném denním životě.

 

Jaké odborné služby poskytujete ?

 

V sídle na Vsetínské ulici jsou soustředěny všechny odborné ambulance: klinická logopedie, psychologie, neurologie, ORL a foniatrie, psychiatrie, interní lékařství, geriatr a rehabilitace.

V logopedickém oddělení se malým i dospělým pacientům věnují zkušení specialisté. Kromě běžných logopedických pomůcek mají k dispozici počítačové výukové programy, které významně pomáhají léčbě a zejména u dětí jsou velmi oblíbené. Další součástí logopedické péče je vyšetření a nácvik koncentrace pozornosti, zrakového vnímání a sluchové diferenciace pomocí přístrojů EEG - BIOFEEDBACK.

Tím, že má klinika všechny odborníky pod jednou střechou, je mnohem snazší odhalit i různé skryté poruchy, které rodina ani netuší. Např. skrytý rozštěp horního patra, podjazyková uzdička, která brání hybnosti jazyka nebo nedoslýchavost, která není léčená a dítě se na logopedii nezlepšuje. Dvakrát v týdnu jsou lékařská konzilia, která řeší závažné diagnózy komplexně.

Klinika také nabízí terapeutické intenzivní týdenní pobyty pro klienty všech věkových kategorií v nově vybavené lůžkové části a jeden z pokojů je vybaven kompletně bezbariérově.

 

Financuje léčbu zdravotní pojišťovna ?

 

Léčba na klinice je z velké části bezplatná, hrazená zdravotní pojišťovnou. Jenom u speciálních nadstandardních postupů jsou doplatky nutné (Biofeedback aj.), klient si dále platí pobyt a stravu. Potřebujeme pouze doporučení praktického lékaře nebo pediatra. Služby občanského sdružení jsou též bezplatné, získali jsme po kompletní a přísné kontrole akreditaci a jsme začleněni do systému dlouhodobého financování Odboru sociálních služeb JM kraje.

 

Jak k léčbě přispívá Občanské sdružení LOGO ?

 

Jedná se hlavně o sociální služby, v podstatě jsme nadstavbou služeb lékařských. Zajišťujeme konzultace s pacienty, ale i s jejich rodinnými příslušníky. Poskytujeme odborné sociální poradenství, které  řeší komplexně situaci postižené osoby a celé její rodiny. Neřešíme tedy pouze zdravotní problém, ale také dopady, které ze složité situace v rodině vzniknou. Sociální rehabilitace má za cíl začlenit osoby postižené poruchami komunikace do společnosti, do systému vzdělávání a na trh práce. Pomáháme jim překonávat překážky a bariéry, se kterými se díky svému handicapu potýkají. Pomáháme formou poradenství v řešení finančních problémů, např. jak získat půjčku pro nákup vozíku nebo auta pro tělesně omezeného klienta atd. Sdružení zajišťuje také  telefonické a emailové poradenství pro klienty z celé České republiky.

Centrum denních služeb zajišťuje také služby zejména kolektivního charakteru. Pacienti jsou rozděleni podle věku a diagózy a ve skupině trénují komunikační dovednosti, nezávislost v běžných denních aktivitách a soběstačnost. Konkrétně uvedu nakupování, telefonování nebo návštěva na úřadě. Je to velmi oblíbená terapie a klienti ji v mnoha případech využívají dlouhodobě.

Raná péče  se věnuje poradenství pro rodiče rizikových dětí. Rozvoj schopností těchto dětí s cílem minimalizovat negativní dopady problémů v prenatální fázi, při porodu a těsně po porodu. V rámci těchto služeb jsou rizikové děti také vyhledávány.

Občanské sdružení LOGO provozuje také nově vybudované "Multifunkční centrum pro osoby s poruchami komunikace". V rámci centra jsou realizovány programy pro dospělé osoby s poruchami komunikace, pro osoby obtížně zaměstnavatelné, pro mladistvé a osoby bez praxe a pro pracovníky v oblasti lidských zdrojů. Centrum bylo vybudováno za podpory Evropského rozvojového fondu a programy v něm jsou provozovány za přispění Evropského sociálního fondu.

 

Co je příčinou vzniku poruch řeči ?

 

Vznik řeči je podmíněn vývojovým procesem, při němž se v mozkové kůře vytváří centrum pro vyslovování jednotlivých hlásek, slabik a slov. Zároveň s tím se vyvíjí schopnost rozlišovat a vnímat podmíněné zvukové signály podle jejich významu a pořadí. Chybí-li některý faktor, který se podílí na výstavbě řeči, nastávají poruchy v jejím vývoji. Řeč se buď ve vývoji opozdí, nebo se vyvíjí jen částečně, anebo se nevyvíjí vůbec.

Jestliže se nevyvíjí řeč do konce třetího roku, hovoříme o opoždění ve vývoji řeči. Jestliže dítě v tomto období nemluví nebo jeho slovní zásoba obsahuje asi jen třicet slov, je nutné poradit se s pediatrem, který doporučí odborné lékařské vyšetření. Dětem s opožděným vývojem řeči musí být věnována zvýšená péče, musejí být k mluvení stále podněcovány a za snahu chváleny.

 

 

 

Co je příčinou koktavosti ?

 

V období řečového vývoje se setkáváme i s dalšími poruchami. Složitější úroveň myšlení klade větší nárok na řečové funkce. Často pozorujeme, že dítě začíná opakovat počátky slov, jako by zadrhávalo. Mnohdy se opravdu jedná jen o vývojové období, ve kterém by rodiče hlavně měli vytvořit dítěti klidnou atmosféru.Toto by mělo nejdéle do dvou měsíců spontánně odeznít. Jestliže se tak nestane, je nutné, aby se dítěti dostalo odborného foniatrického vyšetření a logopedické péče.

 

Kdy by se nemělo váhat s odborným logopedickým vyšetřením?

 

Dítě by mělo být pediatrem odesláno na odborné vyšetření, jestliže:

o        koktá

o        v jeho řeči se projevuje huhňavost

o        při artikulaci brání dítěti podjazyková uzdička

o        neužívá zvratných zájmen v běžné řeči

o        existuje rodinná zátěž

Vývoj řeči neprobíhá u všech dětí stejně a je třeba mít vždy na paměti individualitu každého dítěte. Nutné je však vývoj řeči nepodceňovat a v případě podezření na vadu řeči se poradit s odborníkem. Správná a plynulá řeč vašeho dítěte bude odměnou za vaši důslednost.

 

Čím dříve se začne s poruchou řeči pracovat, tím je větší šance podchycení příčiny a vyléčení. Nestačí spoléhat na "vyléčení časem". Bohužel takové štěstí má mizivé procento případů a dítě pak před vstupem do školy naráží na obrovský problém. Má malou slovní zásobu, není schopno poskládat souvislé věty a ve škole nestačí svým vrstevníkům. Následně dítě pochopitelně selhává ve verbálních testech, dostává negativní posudky a přitom může být i nadprůměrně inteligentní.

 

Maminky by neměly podceňovat nedostatky v komunikaci už v období od 2 let věku dítěte. Doporučujeme vyhledat logopeda a problém zkonzultovat.

                       

Jak se koktavost léčí ? Jak dlouho trvá léčba a lze ji vyléčit zcela bez recidiv ?

 

Jestliže je u dítěte diagnostikována porucha plynulosti řeči - koktavost (lat. balbuties), je nutné přistoupit k reedukaci řeči pomocí logopedické péče. Důležité je, aby rodina dítěte (popř. i škola, kterou dítě navštěvuje) s odborníky úzce spolupracovala. Dítěti je nutné vytvořit klidový režim, možnost soustavného procvičování zadaných úkolů a propojení denního režimu s možnou relaxací. Dokonalá komplexní diagnostika a včasná péče zaručují možnost napravení této těžké poruchy poměrně v krátké době.

Bývá velikou chybou, jestliže se v době, kdy dítě zadrhává, snažíme napravovat nesprávnou výslovnost hlásek. Důležitější je napravit nejdříve poruchu plynulosti tempa řeči.

Koktavost obvykle začíná kolem třetího roku života dítěte. Rovněž záleží na osobnosti dítěte. Čím citlivější je povahy, tím větší je pravděpodobnost koktání.

 

Základním pravidlem je mluvit pomalu a uvolněně. Veďte dítě k tomu, aby tvořilo krátké věty a před začátkem věty se vždy nadechlo. Mělo by udržovat oční kontakt s osobou, se kterou mluví. Dítě nesmí mít strach z mluvení a na jeho koktavost se nemá upozorňovat - proto by např. nemělo být ve škole zkoušeno před kolektivem třídy u tabule.

 

 

Má na koktavost vliv dědičnosti, úraz, stres nebo problémy v těhotenství ?

 

U koktavosti hraje dědičnost významnou úlohu. Pokud se v rodině koktavost již objevila, je značná pravděpodobnost, že se koktavost projeví i u potomků.

Vadou řeči trpí až čtyřikrát častěji chlapci než dívky. Uvažuje se o vlivu vyšší nervové činnosti, která je u chlapců v předškolním období méně vyzrálá než u dívek. V období školní docházky se poměr postupně vyrovnává.

Přesné vlivy úrazů, stresu a problémů v těhotenství na koktavost nebyly zjištěny. Přesto v anamnéze našich malých pacientů jsou často uvedeny problémy v těhotenství, komplikovaný a předčasný porod, kříšení po porodu.

 

Ovlivňuje koktavost matky vývoj dítěte ?

 

U dětí je samozřejmě možná nápodoba špatného mluvního vzoru - koktavosti u matky, ale daleko větší vliv má právě dědičnost.

 

Jak doporučujete řešit posměch dětí v kolektivu, ve škole ?

 

Tato situace je bohužel velmi častá. Děti v tomto případě potřebují pomoc dospělých - měl by zasáhnout pedagog. Ten ale musí pracovat s celou třídou, vysvětlit nutnost tolerance a pochopení vůči dítěti s řečovým handicapem. Dítě s koktavostí by například nemělo být zkoušeno před celou třídou, mělo by mít zkoušení přizpůsobeno svým problémům v řečovém projevu.

Je nutná i podpora rodičů, dítě by mělo cítit, že pokud je potřeba, rodiče se ho zastanou a pomohou mu.  Zasáhnout může samozřejmě i logoped, který by měl být se školou v kontaktu a řešit specifické potřeby dítěte a možnosti pomoci i ve školním prostředí.

 

Na poslední konferenci ke Dni koktavosti jste měli významného hosta z USA. Co nového přednesl Prof. David Allen Shapiro ?  

 

Velmi důležité je informovat veřejnost, pediatry a praktické lékaře o problematice poruch komunikace. Každý rok pořádáme konferenci u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti za účasti významných odborníků na tuto problematiku.

Prof. David A. Shapiro z Western Carolina University ze Spojených států amerických byl na návštěvě v Logu a České republice již podruhé. On sám koktavostí trpěl a podařilo se mu ji svým velkým úsilím překonat. Vždy propaguje osobní příběh každého klienta a ocenění individuálních schopností a dovedností každého z nich.  Dle pana profesora je třeba pracovat s každým balbutikem jako s jedinečnou osobností a pomáhat mu ve zvládnutí řečového handicapu. Jsme moc rádi, že pan profesor velmi ocenil kolektivní terapie a komplexní péči a služby, kterých se klientům v LOGU dostává.

 

Jaké další poruchy komunikace známe ?

 

Množství poruch komunikace je velmi  obsáhlé, poruchy a vady komuniákace mají celou řadu příčin, často navazují na různá onemocnění. Pomohu si citací z jednoho našeho letáčku :

 

V naší zemi je 750 000 dětí a dospělých, kteří trpí těmito poruchami komunikace :

  • poruchami řeči a hybnosti následkem cévní mozkové příhody
  • poruchami po úrazech hlavy, zejména po autonehodách a úrazech při sportu
  • narušenou plynulostí řeči - např.koktavostí, breptavostí
  • opožděným vývojem řeči při vývojové dysfázii, dětské mozkové obrně a autismu
  • poruchami řeči a učení při lehké mozkové dysfunkci
  • poruchami řeči provázející neurologická onemocnění

 

Snažíme se zmírnit handicap našich klientů a pomoci jim začlenit se do společnosti tak, aby prožili spokojený a plnohodnotný život.


Komentáře

22.07.2009 - Meluzín
V rozhovoru nezazněla základní otázka. Příjdu-li s diagnostikovaným, dostane se mě jasného stanoviska, že se dítě vyléčí nebo nevyléčí? Proč mě nedají záruky? Proč se nikde nedočteme, kdo za případný neúspěch nese odpovědnost? Přesně jsem plnil příkazy a doporučení, přesto marnost nad marnost. Měli by logopedi nést odpovědnost.
08.11.2009 -
02.01.2013 - Coach Outlet Online
The fear of

Coach Outlet Online

in place this year as draconian incentives

Gucci Belts

that would force them to confront the nation’s

Coach Factory Online

growing debt. Now, lawmakers are trying to keep

Coach Outlet Online

them from happening, though it seemed most likely

Coach Bags Outlet

on Saturday that the cuts, known as sequestration,

Coach Factory Outlet Online

would be left for the next Congress, to

Hermes Belt

be sworn in this week.“We just can’t afford

Coach Boots Outlet

a politically self-inflicted wound to our economy,”

Coach Outlet Store Online

Mr. Obama said Saturday in his weekly address.

Coach Outlet

“The housing market is healing, but that could

Coach Factory Online

stall if folks are seeing smaller paychecks. The

Coach Factory Outlet

unemployment rate is the lowest it’s been since 2008,

Coach Outlet

but already families and businesses are starting to

Coach Factory Online

hold back because of the dysfunction they see in Washington.”

Louis Vuitton Belts

another painful economic slowdown appears to

Coach Factory Outlet

have accelerated deal-making on Capitol Hill with

Coach Online Outlet

just 48 hours left before the so-called fiscal

Coach Factory Outlet Online

cliff arrives. Weeks of public sniping between

Coach Factory Store

Mr. Reid, the Democratic leader, and Senator Mitch

Coach Outlet Online

McConnell of Kentucky, the Republican leader, ebbed

Coach Outlet Store Online

on Friday evening with pledges of cooperation

Coach Outlet Online

and optimism from both.
05.02.2013 - Daniel
Mám problém s koktáním 40let. Zajímavé je,že když jedu sám v autě a mluvím nahlas,mluvím plyně bez jediného zadrhnutí. Myslím si,že mé koktání je psychické. Můžete mi poradit,jak mluvení zlepšit? K logopedovi se stydím. Děkuji za odpověd
05.03.2013 - goldgar19
Pig's feet, soused cytotec abortion the towns in this country are supplied with water for domestic pur- . premarin mares are able to do. How important, then, that these channels through .
07.03.2013 - nati61
der vielleicht nie befriedigt cialis 5mg rezeptfrei eine von den Elementen der endlichen v . Rovida doveva lunedi prossimo partire per Roma, acquistare viagra online fuoco immediatamente pel contatto di un corpo.
09.05.2016 - jiajiagg

ray ban sunglasses

authentic jordans

discount oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

Michael Kors Outlet Store

tiffany jewelry

retro jordans

cheap real jordans

michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses

adidas nmd

christian louboutin outlet

nike zoom kobe

http://www.kobebasketballshoes.us.com

Michael Kors Online Outlet

michael kors outlet online

fitflop shoes

http://www.kobeshoes.uk

ralph lauren online

http://www.oakleyoutlet-store.com

ray ban sunglasses outlet

jordans for cheap

nike dunks shoes

Michael Kors Outlet Online

coach outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

Michael Kors Purses

http://www.christian-louboutin-outlet.uk

kobe shoes for sale online

michael kors handbags clearance

michael kors outlet

Michael Kors Outlet Online

chrome hearts

michael jordan shoes

http://www.cheap-airjordans.us.com

kobe byrant shoes

fitflop sandals

fitflops outlet

michael kors handbags

replica christian louboutin

jordans for cheap

fitflops clearance

cheap jordans online

air jordan retro

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley

adidas nmd online

http://www.raybanglasses.in.net

michael kors outlet

kobe sneakers

cheap ralph lauren

kobe basketball shoes

chrome hearts online store

adidas nmd uk

tiffany and co

cheap jordans

cheap air jordans

michael kors outlet online store

chrome hearts online

tiffany and co uk

oakley sunglasses

huaraches shoes

http://www.tiffanyand.co.uk

Cheap Jerseys Online

ralph lauren uk

tiffany & co

http://www.michaeljordanshoes.us.com

true religion jeans wholesale

louis vuitton handbags

michael kors outlet store

oakley vault

adidas nmd

tiffany online

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys

michael kors handbags outlet

cheap oakley sunglasses

http://www.fitflopsoutlet.uk

http://www.2016michaelkorsoutlet.us.com

michael kors handbags outlet

http://www.cheaprealjordans.us.com

michael kors outlet store online

michael kors outlet store

air huaraches

http://www.cheapnfljerseysstorechina.com

jordan shoes

tiffany online

mlb jerseys authentic

chrome hearts wholesale

michael kors handbags

http://www.airjordanretro.uk

michael kors outlet online

Cheap Oakley Sunglasses

adidas nmd runner

air jordan

nfl jerseys

http://www.cheapauthenticjordans.us.com

tiffany and co outlet

air huarache shoes

michael kors outlet online

http://www.jordanretro.uk

nike kobe sneakers

cheap uggs

tiffany and co outlet online

michael kors outlet store

cheap basketball shoes

cheap authentic jordans

http://www.cheapairjordan.uk

cheap nfl jerseys

mlb jerseys authentic

ralph lauren online,cheap ralph lauren

cheap oakley sunglasses

tiffany and co jewellery

toms outlet store

adidas nmd

oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses

cheap air jordan

michael kors handbags

jordan retro

michael kors outlet store online

michael kors outlet

tiffany and co jewelry

kobe shoes

tiffany and co

huaraches shoes

Cheap NFL Jerseys China

ray ban uk,cheap ray ban sunglasses

http://www.huaracheshoes.uk

fitflops clearance

air huarache shoes

chrome hearts online

michael kors factory outlet

ugg boots uk

kobe basketball shoes

oakley sunglasses

Air Jordan 11

mlb jerseys authentic

tiffany jewelry

http://www.jordansforcheap.us.com

basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes

http://www.cheap--jordans.us.com

Cheap Jordans For Sale

http://www.huarachesshoes.uk

kobe shoes

michael kors outlets

ray ban sunglasses outlet

nfl jerseys

oakley outlet online

cheap oakley sunglasses

oakley store online

michael kors outlet online

tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings

kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

http://www.chromeheartsonline.us.com

http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co

cheap air jordan

michael kors outlet

kobe byrant shoes

tiffany and co

cheap tiffanys

oakley sunglasses

tiffany and co uk

cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online

toms outlet store

michael kors handbags

cheap rolex watches

cheap true religion jeans

kobe shoes

toms outlet

air huarache shoes

nike dunks

tiffany & co

tiffany and co outlet

toms outlet

true religion jeans

michael kors factory outlet

air jordan shoes

air jordan retro

tiffany and co outlet

michael kors outlet

http://www.huarachesshoes.co.uk

http://www.kobesneakers.com

fitflops

cheap retro jordans

christian louboutin outlet

toms outlet store

michael kors outlet clearance

kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe

michael jordan shoes

ralph lauren online

fitflop sandals

cheap jerseys from china

oakley sunglasses

michael kors outlet

ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban

tiffany and co jewellery

huaraches sale

http://www.tiffanyandcojewellery.us.com

true religion sale

http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com

http://www.airhuarache.uk

http://www.rayban-sunglasses.uk

gg
16.05.2019 - qqq

coach outlet

ugg outlet

north face outlet

jordan retro

cheap oakley sunglasses

cheap nba jerseys

moncler outlet

kate spade

oakley sunglasses

adidas shoes

prada outlet

kate spade outlet

air jordan 14

canada goose parka

cheap jordans

birkenstock sandals

nike shoes

cheap nike air max

chicago cubs jerseys

seattle seahawks jersey

pandora jewelry

air jordan shoes

coach handbags

coach handbags outlet

nike air max 270

cincinnati reds jersey

cincinnati bengals jerseys

polo ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

nike factory

maui jim sunglasses

michael kors outlet

canada goose outlet

coach outlet store

adidas yeezy shoes

coach factory outlet

coach outlet

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet store online

pittsburgh steelers jerseys

cheap jordans

off white clothing

coach outlet store

christian louboutin

michael kors handbags

philipp plein shirt

coach outlet

hydro flask cup

coach outlet

oakley sunglasses

air jordans

birkenstock outlet

kendra scott bracelet

supra shoes

salomon shoes

nike factory

nike kyrie 2

yeezy boost 350

yeti tumbler

david yurman sale

nike air force 1

nike shoes for men

coach factory outlet

coach outlet store online

canada goose jackets

curry 5

coach outlet online

louboutin outlet

valentino outlet

kobe shoes

true religion outlet store

ralph lauren outlet

michael kors handbags

marc jacobs

ugg boots

michael kors outlet store

coach outlet

nike air max

louboutin

toms shoes

coach outlet

pandora jewelry

coach outlet

asics shoes

arizona cardinals jersey

nike outlet store

moncler outlet

nike air max 2017

louis vuitton handbags

coach factory outlet

jordan shoes

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

jordan shoes

adidas shoes

converse shoes

air jordan shoes

retro jordans

qqq

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?