Komunikace

23.10.2008 kategorie: Psychologie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rámci rubriky psychologie vám v tomto čísle přinášíme úryvek z knihy Dr. Jiřího Frgala a Ing.Hany Svobodové - Mozaika komunikace. Přestože na trhu je nepřeberné množství knih pojednávajících o tomto tématu, právě tato nás zaujala. Autoři látku zpracovali velmi čtivě s množstvím ilustrativních příkladů z vlastní zkušenosti - posuďte sami...

 

 

Šestý smysl

 

ZNÁTE NAŠI KATKU? No ano, Katku od nás z kanceláře. Aby ne, tu si každý hned zapamatuje.

Už jsme přemýšleli, čím to je. Není ani nijak výjimečně atraktivní, ani ošklivá, ani vysoká, ani malá, prostě taková nor­mální. Přesto se na ni každý obrací, jako kdyby ji už léta znal. Kolegové z jiných oddělení, zákazníci i dodavatelé. Nepama­tuji, že by se s někým pohádala, i když prosadit svou nebo ně­koho odmítnout, to tedy ona taky dovede. Někdy se zeptá šéfa, jak si přeje to či ono, ale většinou si s tím poradí sama, prostě nějak odhadne, jak je to asi nejlepší.

Když někdo vejde nebo zavolá, hned ví jak na něj, a světe div se, dokáže mu vysvětlit i to, že jsme prošvihli nějaký termín nebo že šéf opravdu bude mít čas až za čtrnáct dní.

Nikdy nepřehlédneme, když má dovolenou. To je pak kan­celář taková jiná, něco tam chybí. Všechno běží, to ano, ale jjaksi standardně a neutrálně.

Asi taky znáte tenhle typ lidí. Jak to, že působí pohodově, aktivně, jsou ostatními dobře přijímaní a „na co sáhnou, se jim daří"? Aniž bychom chtěli Katku a jí podobné idealizovat (taky má své starosti a určitě neumí všechno), je pravda, že lze vy­pozorovat některé společné znaky lidí, kteří jsou v kontaktu s druhými úspěšní. Protože jsou to zdatní komunikátoři, říkej­me jim třeba lidé typu K.

Většinou to jsou lidé zdravě sebevědomí, s řešitelským pří­stupem. Neznají slovo problém. Ne proto, že by problémy ne­viděli, ale berou je jako fakt a říkají jim spíš záležitost nebo věc k řešení. Vycházejí z Parettova pravidla, že 20 % věcí postupu­je tak, jak jsme si naplánovali, a 80 % věcí je jinak, a tak je komplikace nerozladí.

Nemusí mít vždycky „úsměv na rtu", ale málokdy se mračí a věci berou pozitivně. Pozitivně neznamená, že neznají slo­víčko „ne". Těžko však od nich uslyšíte „to nemůžeme stih­nout" nebo „je to nad moje síly". V takové situaci obvykle říkají něco jako „je to krátký termín, ale to podstatné se udělat dá" nebo „s tím nemám zkušenost, uvidím jak to půjde", a už se startují. Mluví a myslí aktivně a pozitivně, a proto i takoví jsou. Jeden rozhlasový porad má v upoutávce myšlenku: „Chcete-li mít dobrou náladu, musíte jednat tak, jako byste ji už měli, a budete ji mít," Přesně to je přístup lidí typu K.

Někdy se o lidech typu K říká, že mají šestý smysl, kterým druhé odhadnou a vycítí, na čem jim záleží. Doopravdy však spíš než šestý smysl mají schopnost empatie, intuici a všímají si jednání druhých lidí. A to je povzbuzující, protože to zname­ná, že předpoklady potřebné k účinné komunikaci nejsou dány jenom některým šťastlivcům, ale můžeme je u sebe tříbit i my ostatní.

Lidé, kteří tyto předpoklady mají anebo si je vytvořili, se dokáží vcítit do druhých lidí a přesněji poznat jejich potřeby, přání a motivy. To však zdaleka neznamená, že se druhým podřizuji, slibují jim nemožné nebo jim projevují soucit. Do­káží však druhé pochopit, respektovat pohled druhého a toto porozumění vyjádřit. Nemusí s nimi souhlasit, ale to, že s dru­hými jednají partnersky, způsobí, že s nimi dokáží i o nepří­jemných skutečnostech jednat v klidu.

To je to, proč Katka někdy říká: „Rozumím vám, vidím, že vycházíme ze stejného náhledu na věc. Chápu, že potřebujete těch součástek co nejrychleji o 50 víc. Vyhovíme vám, jak nej­dříve to půjde, co však musíme respektovat, jsou technologické lhůty. Zjistím, jak situace vypadá, a dám vám zprávu .."

Je zdánlivě věcí momentálního štěstí a odhadu, že svým přístupem „padne druhému do noty". Intuice však vychází ze zpracování a zhodnocení vlastních i převzatých zkušeností, a proto působí navenek tak lehce a bezprostředně.

Zvláštní je, že lidé jako Katka nemusí být nutně ani příliš hovorní, a přitom získají tolik informací. Při setkáních s druhý­mi lidmi totiž nejen poslouchají, ale především naslouchají. Nejen ušima, ale zapojí také oči a cit. Snaží se porozumět a dávají druhému najevo, že ho vnímají, kladou otázky, upřesňují si to, co slyšeli, a povzbuzují hovořícího, aby pokračoval. Působí jako rozvážní a pozorní, neskáčí do řeči a vyslechnou celou partnerovu promluvu, aniž by za něho doříkávali slova či celé věty, přestože vědí, co asi chce vyjádřit. Dávají druhé­mu pocit, že je významný, že je zajímá to, co říká, a skutečně mu věnují pohled a celkovou pozornost.

Není potom divu, že lidé typu K jsou u druhých oblíbení, vždyť kdo z nás by se nechtěl znovu setkat s člověkem, který nám věnoval skutečný zájem?

A slovo „skutečný" třikrát podtrhujeme. Kdo by se totiž chtěl jen naučit pozitivním frázím a profesionálnímu úsměvu, chytí se sám do pasti nevěrohodných a umělých klišé. Každý si musí najít svůj způsob a svá slova. Nejde o pózu, ale o sku­tečný postoj a přesvědčení.

Protože kde chybí vůle domluvit se s druhými, ochota na­hlédnout věci z jejich úhlu a kde není dobrý vztah k lidem, ne­pomůže ani komunikační univerzita a stáž u naší Katky.

 

 

První dojem uděláš jen „poprvé"

 

KAŽDÝ DEN RÁNO ZAJDU DO TRAFIKY PRO NOVINY. Některé tam kupuji a jiné si prostě jenom odnáším. Paní trafikantka Macháčková, korpulentní zralá dáma, takto redaktor, editor, komentátor, vydavatel a distributor v jedné osobě, vždycky nějakou tu místní novinu, aktualitu či pikantérii ve dvou, třech větách přibalí.

Onehdy jsem vyslechl kromě své porce místního zpravo­dajství ještě jednu, určenou pro předchozího zákazníka. Ten totiž, neznalý poměrů, platil jedny „hospodárky" dvoustovkou, takže při vracení drobných musel čekat a poslouchat a my ostatní s ním.

Když jsem přišel na řadu, ani jsem nemusel vyslovit své přání, a kasa už rachotila. Jen tak ze zvyku, aby nestála ales­poň řeč (když už za mnou stáli tři další ziskuchtiví čtenáři), jsem se zeptal: „Copak, to se k nám přistěhoval někdo nový?"

„A né, to není nikdo zdejší," odvětila rozšafně paní Ma­cháčková; „by l to ale takový slušný pán ...," dodala téměř za­sněně a obrátila se k dalšímu zákazníkovi.

Už jsem chtěl odejít, ale zarazil jsem se. „Prosím vás, poč­kejte, jak to víte, že je to slušný pán, vždyť ho tu nikdo nezná," prodlužuji hovor s trafikantkou a nehledím na podupávající spoluobčany, kterým vadím v cestě a připravuji je o jejich pří­děl bezplatných zpráv.

Paní Macháčková se ani nezarazila a mezi krabičkou Camelek a Šťastným Jimem klidně odvětila: „Ba jo, takový pěk­ný oblek měl a naleštěné boty ..."

Tak vida, co všechno zařazuje člověka do kategorie sluš­ných lidí. Pán nebyl dobře oblečený, upravený, čistý, šara-mantní... on byl hned slušný! Je to divné, protože při svém telenovelovém vzdělání by měla mít paní Macháčková odpo­zorováno, že největší padouši se objevují zásadně oholení, v bílých košilích, s pečlivě uvázanými kravatami. Citlivé poc­tivce s dobrým srdcem obvykle autoři (nebo plastičtí chirur­gové) vyloupnou z drsné a nevzhledné slupky až někde mezi 120. a 130. dílem.

Můžeme se nad paní trafikantkou pousmát, ale podobné­ho usuzování se dopouštíme všichni. Málokdy má neškod­nou podobu. Obvykle si jím zkreslíme pohled na druhé lidi a při jednání s lidmi pak vycházíme z mylného předpokladu.

Není to jen „nálepkování". Kdo má oblek, je slušný, zato kdo má dlouhé vlasy, je chuligán.

V situacích, kdy nějakým způsobem rozhodujeme o dru­hých, by bylo zvlášť nefér podlehnout zkreslenému posuzo­vání druhých lidí. Představte si přijímací pohovor s majitelem firmy, který má před sebou několik kandidátů a v duchu uvažuje: „Tomu zrzavému bych nevěřil, to bude asi nějaká liš­ka podšitá, tamten je zas při těle, ten bude líný a tu blondýnu, tak tu už vůbec ne, té bych musel všechno vysvětlovat třikrát"

(Doufejme, ke štěstí potenciálních zaměstnanců, že si žádného z nich nevybere, a kdyby snad ano, že ten dotyčný bude mít dost vůle a vytrvalosti, aby pana šéfa přesvědčil o svých skutečných kvalitách.)

Takového zobecňování a nálepkování se dopouštíme, byť nechtěně, poměrně často. Usuzujeme podle náhodného pří­padu a minima informací.

Není výjimkou, že se při podobných situacích necháme ovlivnit jedním osobnostním rysem nebo vnějším projevem či způsobem chování a usuzujeme z něj na další vlastnosti. „Haló efekt" způsobuje, že například o lidech, kteří jsou hezcí, máme sklon soudit, že jsou také hodní, bystří, poctiví, ochotní a tak dále. Připisujeme jim samé dobré vlastnosti, aniž by­chom měli zkušenost s jejich reálným chováním.

Tak jako je v mnoha oblastech lidského bytí rozumné spo­léhat především na sebe sama, je i při posuzování určitého člověka možné názory ostatních vyslechnout, ale důležité je vytvořit si svůj vlastní. Ať už bude jiný, či stejný jako názory druhých, podstatné je, že budeme vědět, proč jsme se roz­hodli tak, či onak.

Jedna lidová moudrost říká: „Podle sebe soudím tebe" a opravdu to často platí. Promítáme vlastní pocity, názory a zkušenosti do hodnocení druhých lidí. Nastane-li situace, kte­rou bychom řešili razantně, očekáváme, že k ní stejně přistou­pí i ostatní, a každý jiný způsob řešení považujeme za špatný či slabošský, Naopak pokud bude někdo razantní a energic­ký, budeme ho jistě hodnotit lépe, protože se nám podobá, má stejný styl.

Podobnost mezi lidmi zpravidla navozuje sympatie, ale může nás při odhadování či posuzování druhých lidí zavést i na scestí. Lidé, kteří se vzájemně podobají, vzhledem, oble­čením, životním stylem, ale třeba i rychlostí řeči nebo gesty, jsou si obvykle sympatičtí a snáze spolu navazují kontakt. Chceme-li se s někým naladit na „stejnou vlnu", je možné ur­čitou podobnost i záměrně a vhodně vyvolat.

Někdy nás však podobnost může klamal, a to tehdy, když připisujeme druhému člověku vlastnosti někoho jiného, koho nám připomíná. l z tohoto důvodu by někteří rodiče nepojme­novali své dítě určitým jménem, protože „... to přece byla od­jakživa nejprotivnější holka ve třídě ..."

První dojem, který na své okolí děláme, se zpravidla utváří ve velmi krátkém čase, asi během dvou minut. Někdy jsme stejně rychle hotovi s úsudkem o druhém. Snad bychom měli vědět, že drtivá část prvního dojmu (asi 90 %) se utváří na zá­kladě toho, jak vypadáme, jak působíme a jak hovoříme. Jen minimálně v počátku kontaktu působí to, co říkáme. Zjednodušené řečeno, vnímáme víc tón hlasu, jeho výraznost a pevnost, než jméno představujícího se.

Někdo ví, že může spoléhat na svůj první dojem, jiný si svou intuicí není zcela jist. Ať tak či tak, vždy je lépe neusuzovat z jedné situace, ale na základě alespoň tří signálů z chová­ní druhého, které vypovídají o určité charakteristice.

Zvažujme naopak, jaké signály sami dáváme ostatním! První dojem se už na podruhé udělat nedá!

 

Odhadovaní' druhých lidí zkreslují předsudky, ukvapené zobecňováni' dílčích faktů, nekritické přejímání cizích názorů a další nesprávné předpoklady.

První krok k tomu, abychom se těmto chybám vyhnuli, je to,že si je uvědomíme.


Komentáře

22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?