Opakované potrácení

04.11.2008 kategorie: Neplodnost

Statistiky ukazují, že potratem končí 50 - 70% všech těhotenství.Mnohdy žena o své graviditě ani neví, jediným příznakem může být opožděná menstruace. Opakované těhotenské ztráty postihují 0,4 -1 % žen.V současnosti se o opakovaném neboli habituálním potrácení hovoří v případě 3 a více reprodukčních ztrát.Jedná se zde o rozpoznaná těhotenství, tj.  UZ nebo biochemicky prokázané gravidity. Příčiny bývají různé, často se je vůbec nepodaří odhalit.

 

 Příčiny mohou být na straně matky, na straně embrya nebo vlivem zevního prostředí. Těhotenské ztráty rozdělujeme na preembryonální ( do 4.tt), embryonální ( 4.-12.tt)  a pozdní (od druhého trimestru). Často je možných odhalených příčin několik, v mnoha případech se však přes veškerou snahu příčinu nalézt nepodaří. Přesto se nakonec cca 70 - 80 % léčených párů dočká úspěšně dokončené gravidity. Někteří autoři škodolibě dodávají, že by se tak stalo i bez přispění lékařů. Nezřídká se stává, že žena po několika těhotenských ztrátách a mnoha vyšetřeních zcela bez problémů donosí x-té těhotenství,aniž se zjistila příčina předešlých ztrát.

 

    Genetické odchylky embrya - chromozomální aberace

    Tvoří nejčastější příčinu časných reprodukčních ztrát - 50-60%. Předpokládá se, že všechny rané potraty do 4.postovulačního týdne mají narušenou embryogenezi. Závažnost narušení embryogeneze je různá - od těžké se životem neslučitelné - anembryomola ( zcela chybí zárodek, vytvoří se pouze prázdný gestační váček ) až po vývojové chyby slučitelné se životem, které mohou být považovány za ekvivalenty vrozených vývojových vad.Naštěstí 95% takto poškozených gravidit podléhá procesu účinné prenatální selekce, která navodí předčasné ukončení takového těhotenství.Nejčastěji se jedná o poruchy karyotypu - počtu chromozomů -  haploidie, polyploidie, trizomie, absence X chromozomu.  Nejčastěji bývají postiženy chromozomy 13,18, 21, X a Y. Určitou výjimku tvoří vyvážené translokace, které můžeme genetickým vyšetřením diagnostikovat u rodičů. Je- li stejnou poruchou postižen i plod, bývá zpravidla potracen do 10. týdne gravidity.Určité % takto poškozených plodů však přežívá. Indikovaná je časná  diagnostika karyotypu plodu. U rodičů s diagnostikovanou přenosnou genetickou poruchou se doporučuje PGD embryí nebo použití darovaných zárodečných buněk.V těchto případech neexistuje žádná léčba, ale útěchou takto postiženým může být, že pokud samy nebo jejich partner nejsou nositeli genetické vady, dříve či později se jim podaří počít a donosit zdravé dítě.Pro úplnost ještě dodejme, že počet geneticky vadných gravidit stoupá s věkem ženy, zejména po dovršení 35 let věku, což však rozhodně neznamená, že by žena po 35. nemohla mít zdravé dítě.

 


 Mateřské příčiny

     Anatomické odchylky reprodukčních orgánů
    
 Jedná se zejména o různé anomálie nebo poškození dělohy.V děloze mohou být překážky způsobené prodělanými záněty, infekcemi, jizvy po operacích, nebo vrozené vady, které brání správnému uhnízdění a vývoji embrya. Tyto poruchy nemusí být vždy spojeny s opakovanými potraty, spíše je zde zvýšené riziko předčasného porodu nebo patologického uložení plodu v děloze. Pokud jsou tyto děložní anomálie příčinou opakovaných těhotenských neúspěchů, je na místě operační řešení, které tento problém většinou vyřeší.Možnou příčinou opakovaných potratů bývá tzv. hypoplastická děloha ( malá, nevyvinutá).Pro hypoplastickou dělohu je charakteristické, že každý následný abort se odehraje ve vyšším stadiu těhotenství v souvislosti s estrogenním působením těhotenství na děložní svalovinu. Při jednoznačné diagnóze pomocí HSG nebo UZ je pak terapie hormonální. Léčbou se navozuje stav tzv. pseudogravidity. Prognóza hypoplazie dělohy stran úspěšně završené gravidity je v konečném výsledku velmi dobrá.

    Nezhoubné nádory dělohy,v drtivé většině děložní myomy, jako příčina opakovaných abortů nejsou až tak časté, jak se doposud předpokládalo. Velmi záleží na počtu jednotlivých uzlů a jejich uložení a na postavení placenty ve vztahu k nim. Rizika jsou spíše v patologickém uložení plodu v děloze, hypotrofizaci plodu. U velkých myomů je vyšší riziko jejich nekrózy během těhotenství.V průběhu těhotenství se děložní svalovina často snaží myomatózní uzel vypudit, a tak děložní kontrakce velmi často obtěžují těhotnou. Naštěstí kontrakce nemívají otevírací efekt. Nejzávažnější, co se týče prognózy probíhajícího těhotenství, jsou submukózně uložené myomy deformující děložní dutinu. V léčbě se uplatní tokolytika ( látky tlumící stahy dělohy) a příznivý je i myorelaxační (uvolňuje svaly) účinek podávaných gestagenů ( např. progesteron). V prekoncepčním období u žen, které opakovaně potratily, je indikovaná operační konzervativní léčba - enukleace myomů laparoskopickou nebo laparotomickou cestou, pokud to je technicky možné.

    Insuficience (nedostatečnost) hrdla děložního a následná cerclage patří dnes k velmi kontroverzním tématům porodnictví. Předpokládá se, že podle současných kritérií se setkáváme s insuficiencí hrdla cca u 12 -16 % těhotných. Riziko potratu nebo předčasného porodu je asi 3x vyšší. Doba, kdy anamnéza 3 spontánních potratů automaticky znamenala v příští graviditě tzv. preventivní cerclage, je naštěstí pryč. Přetrvává však ještě leckde dogma, že vícečetná gravidita = cerkláž. I zde se však názory postupně mění a cerkláž jako preventivní opatření potratu či předčasného porodu ustupuje do pozadí. Vrozená insuficience vaziva jako příčina insuficience hrdla děložního vedoucí k tzv. bezbolestným abortům na hranici druhého trimestru těhotenství je velmi raritní. V ostatních případech je nutné nejprve diagnózu potvrdit. Nestačí pohmatové zhodnocení hrdla podle Bishopa. Vhodným doplňkem je UZ cervikometrie. Ale ani při prokázané insuficienci nelze jednoznačně říci, že dotyčná žena potratí nebo předčasně porodí. Vyšetření vyselektuje skupiny těhotných, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost, léčit je a pátrat po jiných něž anatomických příčinách zkrácení a otevírání hrdla děložního. Především je nutné myslet na infekční původ. Léčba je pak kauzální (antibiotika) a symptomatická (tokolytika). K cerkláži se přistupuje jen v jasně indikovaných případech a přísně individuálně.

 

    Hormonální poruchy

    Poruchy  menstruačního cyklu mají vliv na schopnost početí. Pro opakované potrácení je rozhodující v počátku těhotenství připravenost endometria ( děložní sliznice)  přijmout oplodněné vajíčko. Tento nidační faktor se podílí cca 15 % na opakovaných těhotenských ztrátách v preembryonálním stadiu gravidity. Proto se u opakovaně potrácejících žen zaměřují lékaři nejdříve na stanovení hormonálního profilu (profilů jednotlivých hormonů ženy v průběhu menstruačního cyklu) a podle zjištěných výsledků eventuelně doplňují ještě histologické vyšetření odebraného vzorku děložní sliznice, tzv. dataci endometria. Vzorek je samozřejmě podroben i kultivačnímu bakteriologickému vyšetření.V případě, že se prokáže hormonální porucha menstruačního cyklu, která vede k nedostatečnému růstu děložní sliznice, následuje hormonální léčba, která obyčejně přináší velmi dobré výsledky.  
    Výstavba endometria během cyklu nemusí být vždy narušena jen poruchou čistě hormonální . Příčina může být i v samotném endometriu způsobená. pozánětlivými změnami nebo iatrogenně nešetrnou kyretáží .Proto jedním z vyšetření, kterým bývá opakovaně potrácející žena podrobena může být hysteroskopie. Jedná se prohlídku děložní dutiny speciální jemnou optikou. Přístroj se do dělohy zavádí děložním hrdlem. Výkon se provádí ambulantně, avšak v celkové anestezii, která netrvá déle než 20 minut. Zásah je zcela nebolestivý a hodinu po něm je pacientka propuštěna domů. Hysteroskopie umožní přehlédnout dutinu děložní, ústí vejcovodů a zhodnotit charakter děložní sliznice. Umožní cílený odběr vzorku tkáně. Umožní i chirurgické rozrušení případných srůstů, které mohou být rovněž příčinou opakovaných potratů.

Je známou skutečností, že ženy s PCOS ( syndrom polycystických ovárií) mají vyšší riziko spontánních abortů. Diagnostická kritéria PCOS se v průběhu desetiletí postupně měnila. V současné době je definován standardní postup k identifikaci PCOS. Sleduje se výskyt  následujících symptomů: akné, nadměrné ochlupení, obezita, poruchy menstruačního cyklu, sterilita, opakované spontánní potraty. U ženy musí být prokázána alespoň 3 kritéria z diagnostické škály: UZ nález mnohočetných cyst na vaječnících , vyšší hladiny LH (luteinizační hormon) v krevním séru,  vyšší testosteron, BMI nad 30, známky inzulinové rezistence atd. Při léčbě sterility a opakovaných potratů je při anovulačnich cyklech poměrně účinný klomifen citrát. Před samotnou stimulací je s výhodou upravit nepravidelnosti cyklu 3 - 6ti měsíčním podáváním antikoncepčních preparátů. Podmínkou úspěšnosti léčby je snížení nadváhy tak, aby BMI klesl pod 30.  Alternativou, i když na ústupu, je laparoskopická skarifikace povrchu ovarií ( ostranění cyst a ztuštělého povrchu vaječníků, který brání v dozrávání vajíček).

Z thyreopatií ( poruchy činnosti štítné žlázy) se z poruch fertility obviňovala hlavně hypofunkce ( nedostatečná činnost) štítné žlázy. I když se rutinně vyšetřují hladiny jednotlivých hormonů, většinou se naleznou jen lehké odchylky od normy. Kompenzace funkce dodáním příslušného hormonu pak vede většinou k úspěšnému těhotenství.

    Diabetičky I. typu mají až 3x vyšší pravděpodobnost abortu ve srovnání se zdravou populací těhotných. Těhotenství je vždy vysoce rizikové a vyžaduje péči ve specializované poradně. Těhotenství diabetiček by mělo být  plánované a pod pečlivou lékařskou kontrolou. Přesto je vyšší riziko neúspěchu v průběhu celé gravidity, protože kompenzace diabetů u těchto žen bývá často obtížná. Plody jsou ohroženy ve vyšší míře nitroděložním odumřením, hypotrofizací, poruchami výživových funkcí placenty apod.

 

     Infekční příčiny

    Jako možná příčina opakovaných těhotenských ztrát v pre- a embryonálním stadiu je obviňována celá řada infekčních vlivů. I když jednoznačný důkaz chybí, ve vyšetřovacím panelu zaujímá vyšetření poševního, cervikálního a v indikovaných případech i nitroděložního prostředí důležité místo a včasné odhalení patogenů ještě v prekoncepcním stadiu hraje svou důležitou roli pro zdárný průběh těhotenství.

    Z jednotlivých vlivů je pozornost zaměřena především na chlamydie, ureaplazmata a mykoplazmata a bakterie způsobující bakteriální vaginózu, jejímž reprezentantem je Gardnerella vaginalis. I když infekce se spíše podílejí na jednotlivých abortech a předčasných porodech, jejich vliv na opakované ztráty nelze vyloučit. Všechny vaginální infekce je vhodné vyléčit ještě před plánovaným otěhotněním.Proto by každá žena měla podstupovat pravidelné gynekologické prohlídky, kde se průběžně provádějí kultivace z pochvy.

   I když je dnes vliv chronické toxoplasmózy, kdy diagnóza je postavena na séropozitivitě pacientky, v etiologii opakovaného potrácení zpochybňován, byly zaznamenány případy, kdy po přeléčení potitivních žen příslušnými antibiotiky následná těhotenství skončila úspěšně porodem zdravého donošeného plodu. Stejná léčebná opatření by se měla uplatnit i v případě listeriózy.

V poslední době se leze poměrně často setkat i s  infekcí Treponema pallidum i. Vliv syfilis na možný potrat je prokázán. Po možné infekci je tedy nutné aktivněji pátrat a adekvátně antibiotiky léčit.

    Z virových infekcí se na opakovaných těhotenských ztrátách mohou podílet cytomegalovirus a herpes virus 2.Znám je také  teratogenní vliv obyčejné chřipky a to především v prvním trimestru gravidity.Obecně platí, že by se těhotná měla snažit vyvarovat styku s jakoukoli infekcí.

 

   Poruchy krevní srážlivosti

    V posledních letech je věnována pozornost vrozeným i získaným poruchám řízení krevní  koagulace, tzv. trombofilním mutacím. Těhotenství samo o sobě představuje trombofilní stav s až 6x vyšším rizikem tromboembolické nemoci (TEN) ve srovnání s netěhotnou populací. Nosičství některé poruchy regulace koagulace samozřejmě riziko TEN v těhotenství výrazně zvyšuje. Trombofilní mutace zjišťuje ve vyšším procentu i u žen s těhotenskými komplikacemi jako jsou odumření plodu v děloze v pozdních stádiích těhotenství a hypotrofizace plodu.  Předpokládá se rovněž jejich podíl na opakovaných abortech. Jelikož se jedná o poruchu v mikrocirkulaci, mohou se tyto poruchy uplatnit až po ustavení placentárního oběhu, tedy nejdříve po 8. týdnu gravidity. Nejčastější poruchou, kterou diagnostikujeme u bílé rasy, je polymorfismus faktoru V - Leden - tzv. Leidenská mutace. Tato mutace, ať již v heterozygotní (získaná od jednoho z rodičů), ne méně často v homozygotní ( získaná od obou rodičů) formě, postihuje cca 4 % populace. Představuje zvýšené riziko pozdních těhotenských komplikací a hlavně žilní trombózy. Pro opakované potraty budou mít patrně větší význam další vyskytující se poruchy krevní srážlivosti. Tyto poruchy způsobují v konečném důsledku tvorbu mikrotrombů a trombocytopénií. Není jasné, zda prostá kombinace těchto poruch představuje zvýšené riziko, i když by se toto tvrzení logicky nabízelo. Výzkumy však ukázaly, že některou z poruch krevní srážlivosti trpí více než 40% světové populace, zatímco, jak už jsme uvedli, opakované potrácení postihuje nanejvýš 1% žen. V současné době jsou ženy, u kterých byla  prokázána některá z forem trombofilních mutací často v případě gravidity odesílány preventivně na hematologické vyšetření, případně sledovány hematologem po celou dobu těhotenství a šestinedělí.V některých případech bývá nasazena léčba nízkomolekulární heparinem eventuelně Aspirinem. Tato léčba předchází nejen eventuelním těhotenským ztrátám, ale i případným vážným komplikacím ohrožujícím zdraví a život těhotné - hluboké žilní trombózy.

 

     Imunologické poruchy

    U těhotných s opakovanými potraty bylo prokázány ve vyšší míře poruchy imunitní modulace.reprodukční imunologii jsme se již podrobně věnovali minulých číslech .Imunitní porucha se může projevit v mnoha podobách. Může se jednat o neslučitelnost Rh faktorů, imunitní reakci organismu matky nařízenou proti zárodku, takže tělo zárodek vyhodnotí jako cizorodou látku a snaží se jí zbavit.Imunita může být vydrážděná na buněčné úrovni, proti děložní výstelce - endometriu, proti spermiím partnera ( znemožňuje splynutí vajíčka a spermie), proti vlastním vajíčkům atd. V ČR je několik vysoce specializovaných pracovišť zaměřených na odhalování imunologických příčin neplodnosti a opakovaného potrácení. Po odhalení příčiny obvykle následuje několikaměsíční léčba kortikoidy, která potlačí imunitu a vykazuje velmi dobré výsledky.

  Na pomezí mezi imunitní a trombofilní poruchou reprodukce stojí tzv. antifosfolipidový syndrom (APS) Antifosfolipidový syndrom je v současnosti charakterizován přítomností cirkulujících antifosfolipidových protilátek. Z klinických příznaků provázející tento syndrom je nutné jmenovat arteriální a venózní trombózy a v souvislosti s těhotenstvím častější výskyt opakovaného potrácení nebo pozdních komplikací jako jsou hypotrofizace plodu, předčasný porod nebo preeklampsie.           
    Léčba u pacientek s klasickým APS a opakovanými potraty spočívá v podávání nízkomolekulárního heparinů. Alternativní postupy doporučují podávání malých dávek kortikoidů. Výsledky jsou srovnatelné, úspěchem končí více jak 65 % těhotenství.

 

T. Binder , Možnosti terapie opakovaného potrácení

Praktická gynekologie 2/05, Vývojové chyby u reprodukčních ztrát v I.trimestru gravidity

A.Roztočil, Vyšetření páru s opakovaným potrácením


Komentáře

07.08.2010 - Lenka
Všem ženám, které se nemohou srovnat samy se sebou po interrupci, doporučuji stránky: www.popotratu.cz
22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

09.05.2016 - jiajiagg

ray ban sunglasses

authentic jordans

discount oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

Michael Kors Outlet Store

tiffany jewelry

retro jordans

cheap real jordans

michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses

adidas nmd

christian louboutin outlet

nike zoom kobe

http://www.kobebasketballshoes.us.com

Michael Kors Online Outlet

michael kors outlet online

fitflop shoes

http://www.kobeshoes.uk

ralph lauren online

http://www.oakleyoutlet-store.com

ray ban sunglasses outlet

jordans for cheap

nike dunks shoes

Michael Kors Outlet Online

coach outlet online

michael kors outlet

michael kors handbags

Michael Kors Purses

http://www.christian-louboutin-outlet.uk

kobe shoes for sale online

michael kors handbags clearance

michael kors outlet

Michael Kors Outlet Online

chrome hearts

michael jordan shoes

http://www.cheap-airjordans.us.com

kobe byrant shoes

fitflop sandals

fitflops outlet

michael kors handbags

replica christian louboutin

jordans for cheap

fitflops clearance

cheap jordans online

air jordan retro

christian louboutin outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley

adidas nmd online

http://www.raybanglasses.in.net

michael kors outlet

kobe sneakers

cheap ralph lauren

kobe basketball shoes

chrome hearts online store

adidas nmd uk

tiffany and co

cheap jordans

cheap air jordans

michael kors outlet online store

chrome hearts online

tiffany and co uk

oakley sunglasses

huaraches shoes

http://www.tiffanyand.co.uk

Cheap Jerseys Online

ralph lauren uk

tiffany & co

http://www.michaeljordanshoes.us.com

true religion jeans wholesale

louis vuitton handbags

michael kors outlet store

oakley vault

adidas nmd

tiffany online

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys

michael kors handbags outlet

cheap oakley sunglasses

http://www.fitflopsoutlet.uk

http://www.2016michaelkorsoutlet.us.com

michael kors handbags outlet

http://www.cheaprealjordans.us.com

michael kors outlet store online

michael kors outlet store

air huaraches

http://www.cheapnfljerseysstorechina.com

jordan shoes

tiffany online

mlb jerseys authentic

chrome hearts wholesale

michael kors handbags

http://www.airjordanretro.uk

michael kors outlet online

Cheap Oakley Sunglasses

adidas nmd runner

air jordan

nfl jerseys

http://www.cheapauthenticjordans.us.com

tiffany and co outlet

air huarache shoes

michael kors outlet online

http://www.jordanretro.uk

nike kobe sneakers

cheap uggs

tiffany and co outlet online

michael kors outlet store

cheap basketball shoes

cheap authentic jordans

http://www.cheapairjordan.uk

cheap nfl jerseys

mlb jerseys authentic

ralph lauren online,cheap ralph lauren

cheap oakley sunglasses

tiffany and co jewellery

toms outlet store

adidas nmd

oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses

cheap air jordan

michael kors handbags

jordan retro

michael kors outlet store online

michael kors outlet

tiffany and co jewelry

kobe shoes

tiffany and co

huaraches shoes

Cheap NFL Jerseys China

ray ban uk,cheap ray ban sunglasses

http://www.huaracheshoes.uk

fitflops clearance

air huarache shoes

chrome hearts online

michael kors factory outlet

ugg boots uk

kobe basketball shoes

oakley sunglasses

Air Jordan 11

mlb jerseys authentic

tiffany jewelry

http://www.jordansforcheap.us.com

basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes

http://www.cheap--jordans.us.com

Cheap Jordans For Sale

http://www.huarachesshoes.uk

kobe shoes

michael kors outlets

ray ban sunglasses outlet

nfl jerseys

oakley outlet online

cheap oakley sunglasses

oakley store online

michael kors outlet online

tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings

kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

kobe shoes

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

cheap oakley sunglasses

http://www.chromeheartsonline.us.com

http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co

cheap air jordan

michael kors outlet

kobe byrant shoes

tiffany and co

cheap tiffanys

oakley sunglasses

tiffany and co uk

cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online

toms outlet store

michael kors handbags

cheap rolex watches

cheap true religion jeans

kobe shoes

toms outlet

air huarache shoes

nike dunks

tiffany & co

tiffany and co outlet

toms outlet

true religion jeans

michael kors factory outlet

air jordan shoes

air jordan retro

tiffany and co outlet

michael kors outlet

http://www.huarachesshoes.co.uk

http://www.kobesneakers.com

fitflops

cheap retro jordans

christian louboutin outlet

toms outlet store

michael kors outlet clearance

kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe

michael jordan shoes

ralph lauren online

fitflop sandals

cheap jerseys from china

oakley sunglasses

michael kors outlet

ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban

tiffany and co jewellery

huaraches sale

http://www.tiffanyandcojewellery.us.com

true religion sale

http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com

http://www.airhuarache.uk

http://www.rayban-sunglasses.uk

gg
09.06.2018 - chenjinbei
02.07.2018 - chenlixiang
2018.7.2chenlixiang

adidas

adidas outlet

nike air max

bottega veneta

ray ban

adidas outlet

ferragamo

vans

nike blazer

air jordan

iphone x case

new balance

air max 2017

nike air

marc jacobs

clarks shoes

longchamp

kenzo clothing

tommy hilfiger

converse

asics

louboutin

prada outlet

oakley sunglasses cheap

air max

true religion jeans

sac longchamp

nike mercurial

tory burch outlet

replica watches

ralph lauren outlet

instyler ionic styler

stuart weitzman

yeezy shoes

ray ban sunglasses

adidas clothing

oakley sunglasses

jordans

air max

montre pas cher

oakley

dansko shoes

nike store

gucci bag

adidas outlet

nike tn

adidas slides

baseball bats

vanessa bruno

michael kors canada

kobe 10

burberry outlet

kate spade outlet

oakley sunglasses

jordans

coach purse

true religion outlet

michael kors borse

kate spade

ferragamo

jerseys

boy london clothing

fitflop

nike air max

polo ralph lauren

reebok

swarovski

michael kors

stuart weitzman

nike air max 2018

new balance trainer

pandora

nike air max

valentino

new balance

jordan retro

france world cup jersey

versace handbags

oakley sunglasses

ray ban

true religion outlet

vans shoes

reebok

nike kyrie 2

germany world cup jersey

air max 95

nike outlet

nike air max

new balance

jordan

mizuno running shoes

nike

burberry outlet

nike outlet

mac cosmetics

nike pas cher

air jordan

michael kors outlet

fitflops outlet

michael kors outlet

jimmy choo

manolo blahnik

rolex

michael kors outlet

coach outlet

wedding dresses

herve leger

pandora

bottega veneta

jordans

marc jacobs

pandora jewelry

true religion jeans

nike air

jordan shoes

converse shoes

nike free

fitflops

nike free

polo lacoste

barbour

guess

pandora jewelry

sac guess

michael kors

michael kors outlet

nike outlet

flip flops

oakley

tommy hilfiger

ray ban outlet

nike clothing

true religion jeans

karen millen uk

air max

wedding dresses

nike air max

bcbg max

vibram fivefingers

burberry outlet

birkin bag

fendi

oakley

jordan xx9

cheap toms

ray ban sunglasses

roshe run

montre homme

hogan

marc jacobs handbags

nike vapor max

burberry

brazil world cup jersey

nike mercurial

jordan 5s

soccer jerseys

adidas flip-flops

jordan 3s

louboutin

longchamp bags

wedding dresses

adidas outlet

michael kors

nike air force

nike store

fendi

salomon shoes

skechers shoes

beats headphones

jordan shoes

ray ban

soccer shoes

pandora

tod shoes

adidas soccer cleats

timberland

red bottoms

jordan shoes

ghd

giuseppe zanotti

converse

coach outlet online

cheap nfl jerseys

new balance

abercrombie

mac makeup

michael kors factory outlet

gucci outlet

ralph lauren outlet

adidas outlet store

ralph lauren

mulberry outlet

michael kors

dansko

iphone cases

goyard handbags

cartier love bracelet

timberland boots

kevin durant shoes

prada

nike shoes

nike free

supra

ray ban sunglasses

mac makeup

pandora charms

furla handbags

roshe run

jordans

roty burch outlet

rolex watches

nike free run

adidas outlet

air max 97

roshe run

nike air max

jordan 6s

hermes

nike blazer pas cher

gucci belt

converse

chrome hearts

christian louboutin

nike huarache

miu miu shoes

nike air max

portugal world cup jersey

links of london

prada outlet

jordan

nike air max plus

nike air

oakley sunglasses

kate spade outlet

nike air max

ray ban

belgium world cup jerseys

lebron james shoes

ralph lauren

thomas sabo

oakley sunglasses

michael kors outlet

beats dre

nike air max

sac burberry

ed hardy

jordan 4s

jordan 11s

nike free

mac cosmetics

lululemon outlet

mizuno

roshe run

lululemon outlet

tommy hilfiger

michael kors outlet

longchamp handbags

hermes outlet

parajumpers

vans shoes

dolce & gabbana

dolce gabbana

rolex

spain world cup jersey

mizuno wave

ralph lauren uk

longchamp

hogan

timberland

cheap nfl jerseys

louboutin

omega watches

rolex watches

louboutin pas cher

kobe 9

vans

jordan

timberland boots

air max

england world cup jersey

montblanc

new balance shoes

louboutin

swarovski

nike roshe run

lebron shoes

celine

nike roshe run

guess

softball bats

basketball shoes

puma shoes

jordan 1s

hogan shoes

asics gel

sac michael kors

toms outlet

nike store

asics

roty burch outlet

michael kors

polo ralph lauren

louboutin

adidas uk

bcbg

adidas zx

nike air force

nike free run

longchamp

beats headphones

oakley vault

air max 2017

michael kors outlet online

mulberry

polo ralph lauren

abercrombie

converse

hollister outlet

chloe handbags

ralph lauren

nike air max 95

mont blanc

ray ban

asics

salvatore ferragamo

burberry handbags

air max 90

true religion

adidas superstar

supra

nike roshe run

lacoste shoes

swarovski

ray ban sunglasses

nike free

adidas running shoes

argentina world cup jersey

air max

longchamp

nike blazer

replica watches

nike air force

adidas trainers

coach outlet

reebok

yves saint laurent

insanity

nike air max

tiffany co

nike shoes

jordan

michael kors outlet online

montre

oakley vault

wedding dresses

balenciaga shoes

louboutin

timberland boots

converse chuck taylor

swarovski crystal

lebron 11

jordan 12s

2018.7.2chenlixiang

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?