Preimplantační genetická diagnostika - PGD

05.07.2012 kategorie: Neplodnost

PGD neboli preimplantační genetická diagnostika  v současné době představuje nejperspektivnější metodu zvýšení úspěšnosti IVF. Pomáhá  vyřešit problémy mnoha neplodných párů. V naší republice se touto metodou zabývá jen několik pracovišť. My jsme navštívili IVF centrum REPROMEDA v Brně, které se pyšní hned několika mezinárodními prvenstvími v oblasti reprodukční medicíny.

Již v roce 1982 se zde narodilo první dítě "ze zkumavky" ve střední a východní Evropě. Přední pracovníci sanatoria získali zkušenosti na vynikajících zahraničních pracovištích a publikovali řadu vědeckých prací v domácí i zahraniční odborné literatuře. 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stalo právě sanatorium REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantační genetické diagnostiky (PGD) .Rozhovor a informace o PGD nám poskytli přímo zakladatelé a majitelé společnosti manželé MUDr. Kateřina Veselá a MUDr. Jan Veselý.

 

Kdo "vymyslel" PGD?

PGD vzniklo ve Velké Británii, v Londýně, kde tamější odborníci pod vedením profesora Handysida? v roce 1992 odebrali z oplodněného ženského vajíčka pólové tělísko a z něj diagnostikovali genetickou mutaci.Až donedávna jsme předpokládali, že embryo, které při prodloužené kultivaci dojde do stádia blastocysty - rýhuje jak má - musí být geneticky zdravé. PGD nám ukázalo, že to nemusí být pravda.Zajímavé také je, že PGD, nebo jeho obdoba se už velice dlouho běžně užívá při šlechtění skotu a koní.Právě na základě poznatků z této oblasti mohly být vyvinuty metody PGD lidských embryí. 

Preimplantační genetická diagnostika ve světe se vyvíjí posledních 13 let, v ČR poslední 4 roky.Jen pro zajímavost můžeme uvést, že základy humánní PGD a IVF jsou odvozeny od metod, které jsou už léta používány ke šlechtění dobytka. Manipulace s lidskými a zvířecími embryi se od sebe v zásadě neliší.I my, stejně jako mnoho CAR v republice,  spolupracujeme s týmem Prof. Jiřího Rubeše,MVD.,PhD.,který řídí oddělení genetiky a reprodukční medicíny Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

 

Co se vlastně při PGD vyšetřuje?

Existují tři směry vyšetření.Ten hlavní je vyšetření embryí, která vzniknou po oplození vajíčka spermií.Smyslem tohoto vyšetření je stanovení početních nebo strukturálních odchylek na chromozomech.Tímto způsobem můžeme vyloučit choroby, které se vážou na konkrétní chromozomy, zvýšit pravděpodobnost implantace embrya a minimalizovat počet samovolných potratů, jejichž příčinou bývají chromozomální aberace embryí. 

Je také možné vyšetřit jen samotné vajíčko, což nám ovšem neřekne nic o genetickém materiálu otce.

A konečně , za třetí, můžeme geneticky vyšetřit spermie.Toto vyšetření se provádí v indikovaných případech, zejména u oligoasthenozoospermie. Podle posledních průzkumů může i ejakulát s normálními parametry vykazovat poměrně velké množství geneticky vadných spermií.

 

Jak probíhá PGD embryí?

Na počátku vše probíhá jako při standardním IVF.Ženě jsou odebrána vajíčka a muži spermie.Oplodnění vajíček spermiemi provádíme metodou ICSI (intracytoplazmatická injekce jedné spermie do vajíčka), abychom získali co nejvíce kvalitních embryí.Vzniklá embrya následně kultivujeme a ve chvíli, kdy dojdou do stádia 6-8 buněk, odebereme pomocí mikromanipulační techniky 1-2 buňky (blastomery), které podrobíme vlastnímu PGD.Embrya v těchto raných stádiích vývoje mají úžasnou schopnost regenerace.Odebrané buňky jsou nahrazeny a embryo se dále normálně vyvíjí, aniž by tento zásah měl  vliv na zdraví budoucího dítěte.Pak nastává samotné PGD,které zahrnuje dvě základní metody.Abychom porozuměli procesu PGD, musíme si velmi jednoduše vysvětlit podstatu genetiky.

 

Při buněčném dělení se nosič genů - kyselina deoxyribonukleová (DNA) - zhušťuje a tvoří v jádře buňky barvitelná tělíska obsahující bloky genů (chromozomy). 

Chromozomy je možno pozorovat v mikroskopu a seřadit podle velikosti a tvaru do souboru - karyotypu.

Barvicími technikami lze na chromozomech rozeznat charakteristicky zbarvené oblasti - pruhy. V normálním lidském jádře je 23 párů chromozomů (každý člen páru od jednoho rodiče) označených podle velikosti a rozložení pruhů čísly 1 až 22. Poslední 23. pár tvoří chromozomy pohlavní. Výjimku tvoří červené krvinky, které nemají jádro a tudíž ani neobsahují chromozomy .

Ve světelném mikroskopu rozeznat poruchu tvaru nebo počtu chromozomů.Chromozomy buď chybí (delece, monozomie) nebo jsou naopak zmnoženy (duplikace, trisomie). Části chromozomů mohou být přemístěny (invertovány nebo translokovány). Chromozomy mohou mít i porušený tvar.

Poruchy (aberace) chromozomů mohou být dědičné (hereditární) nebo vzniklé nově kolem početí (germinální).

 

 

Metody PGD

V preimplantační genetické diagnostice se používá dvě základní vyšetřovací metody cytogenetická  (FISH - Fluorescent In Situ Hybridization) ) a  molekulárně genetická diagnostika (PCR)

 

Cytogenetickým vyšetřením  se stanovuje  počet a struktura chromosomů .

Molekulárně genetickým vyšetřením se stanovuje mutace ( změny) v jednotlivých genech.

 

Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction - polymerázová řetězová reakce) je při PGD používána ke zjištění mutací genů. Blastomera s buněčným jádrem je rozpuštěna ve speciální zkumavce, obsahující roztok s enzymy a dalšími látkami. V přístroji (termocyklér) je deoxyribonukleová kyselina ze získaného jádra pomnožena a poté je ve vzorku zjištěno, zda je přítomna deoxyribonukleová kyselina normálního nebo mutovaného genu.

 

Jaké jsou indikace k využití PGD?

1) Balancovaná chromozomální aberace u alespoň jednoho zpartnerů

2) Dědičná onemocnění vázaná na pohlavní chromosomy (Hemofilie, Duchenova muskulární dystrofie...)

3) Vyšší věk ženy (36 let)

4) Opakované spontánní aborty v1. trimestru (3 a více)

5) Opakované neúspěšné IVF cykly (dva a více)

6) Prokázané meiotické poruchy u těžkých forem oligoasthenozoospermie (mělo by předcházet vyšetření FISH spermií)

7) PCR analýza u dědičných onemocnění (cystická fibróza....)

8) Inkompatibilita vkrevních skupinách Rh a Kell

 

3 objektivní relevantní důvody proč používát PGD:

1) zvýšit implantační skóre

2)redukovat riziko samovolných potratů

3)snížit riziko narození postiženého dítěte.

 

Indikace k  PGD:

1.Balancovaná chromozomální aberace u alespoň jednoho z partnerů

Balancovaná chromosomální aberace je změna struktury chromosomu.Nejčastěji to jsou translokace - výměny některých úseků  mezi dvěma chromosomy, nebo splynutí dvou  chromomosomů .

Dále to jsou inverze - v rámci jednoho chromosomu jsou otočeny vyměněny místy dva úseky .

U balancovaných chromosomálních aberací se genetický materiál nijak nemění co do počtu.Nic nechybí ani nenadbývá, pouze  některé části chromosomů jsou na jiném místě.Proto balancovaná -  vyvážená změna.

Lidé s balancovanou chromosomální aberaci nemají žádné nepříznivé klinické projevy , jsou zcela zdraví.Těmto lidem se říká nositele balacované chromosomální aberace.Při dělení pohlavních buněk těchto nositelů vznikají různé varianty gamet :

a) buňky se stejnou balancovanou aberací - potomek opět bude zdravý přenašeč, bude předávát změnu do dalších generací

b) buňky se zcela standardní strukturou - bez aberace , potomek bude zdravý anebude předávát dále do dalších generací žádnou změnu.

c) buňky snevyváženou změnou t.j. buď kousek chromosomu chybí nebo naopak je zdvojnásobený. Potomek, který se vyvýjí ztéto buňky má klinické projevy . Buď se narodí dítě spostižením , nebo změna je tak závažná , že vývoj takového jedince je nemožný azanikne . Buď jěště před vývojem embrya ve stadiu zygot , nebo vranném embryonálním vývoji t.j.nedochází ke graviditě anebo vprvním trimestru gravidity - to jsou opakované samovolné potraty v začátcích gravidity.

 

Výskyt balancovaných chromozomálních aberací :

Populace                                                   0,2 %          

Infertilní. páry                                           0,6%

Muži s těžkou infertilitou                             2-3%

Páry s opakovanými samovolnými aborty až    9%

 

2.Dědičná onemocnění vázaná na pohlavní chromosomy (Hemofilie, Duchenova muskulární dystrofie...)

Např. u hemofilie jsou přenašeči ženy (chromozom X), ale onemocní pouze muži.

 

3. Vyšší věk  ženy ( 36 a více)

Žena ve věku 35 let má více než 50% aneuploidních embryí , žena ve věku 40 let - 70%

50 -60 % pacientek IVF center je starších než 35 let

 

4.+5.Opakované spontánní aborty v prvním trimestru nejasné etiologie a opakované neúspěchy IVF  nejasné etiologie

2 a více samovolných potratů nebo 2 a více neúspěšných IVF cyklů je indikací k cytogenetické PGD.

 

            Opakované potrácení je jednou z tváří neplodnosti.Lidé říkají: "my nejsme neplodní, jen vždycky potratíme".Pravý opak je pravdou. V minulosti byla snaha vysvětlit příčiny opakovaného potrácení anomáliemi dělohy nebo děložního hrdla.Řešilo se to např.zašíváním děložního hrdla.Medicína v té době neměla mnoho možností a když přišla žena s tím, že osmkrát potratila, většinou jí lékař poradil, ať to zkouší dál, že to nakonec vyjde. V dnešní době už nepohlížíme na reprodukční selhání jako na záležitost vázanou na určitý orgán, ale snažíme se pohlížet na člověka komplexně - mezioborově.Nevyužíváme už jen poznatky z oblasti gynekologie, ale také hematologie, cytogenetiky, histologie a především genetiky jako takové.Dnes už se tedy orgánové anomálie rozmnožovacího ústrojí sice stále považují za příčiny potratů, ale už víme, že jejich podíl na celkovém počtu těhotenských ztrát je velmi malý.Nejčastější příčinou potratů je chromozomální abnormita embrya, která mu neumožňuje normální vývoj.Poměrně časté jsou také imunologické příčiny, kdy tělo matky vytváří protilátky proti embryu - považuje ho za cizorodý materiál a snaží se ho zbavit ( vizte kapitolu "Reprodukční imunologie").My se zabýváme genetickými příčinami neplodnosti.

 

6.Těžká oligoasthenoteratozoospermie

Muží s balancovanou chromosomální aberaci mají patologický spermiogram- oligoasthenoteratozoospermii. Muži s balancovanou VCA mají 20-80% spermatocytů s abnormálními chromosomy.

 

7.PCR analýza u dědičných onemocnění (cystická fibróza....)

Cystická fibróza, dříve také mukoviscidóza, je autozomálně recesívní onemocnění, jehož důsledky se nejvíce projevují v trávícím systému a plicích. Jeden z 25 lidí je heterozygotem pro toto onemocnění. Příčinou onemocnění je mutace (dědičná změna) CFTR genu 7. chromozómu , který kóduje syntézu bílkoviny, ovlivňující přenos chloridových iontů přes buněčnou membránu. To vede ke zvýšení hustoty hlenu v dýchacích cestách a v trávícím ústrojí spojenému s těžkými poruchami funkce, které mají velmi nepříznivý vliv na zdravotní stav pacienta.

 

8. Inkompatibilita v krevních skupinách Rh a Kell

Skupinový systém Rh
Rh je závislý na přítomnosti antigenu D.Krvinky, kde je D, jsou Rh pozitivní, krvinky, kde není D, jsou Rh negativní.

85 % lidí je Rh pozitivních (D) - černoši 90 - 95 % je pozitivních
15 % lidí je Rh negativních. - černoši 5 % je negativních

Kell systém
Je to třetí klinicky důležitý systém. Po Rh systému je to druhý systém, který tvoří protilátky tak závažné, že může dojít po transfúzi k úmrtí.

K PGD se diagnostikuje např. pokud je matka Rh negativní, otec Rh pozitivní a žena již porodila dítě s Rh pozitivním plodem.

 

trocha statistiky:

10-15% klinicky ověřených gravidit končí SA(spontánní abort) v 1. trimestru

 

V 85% příčinou SA do konce 1.trimestru je VCA (vrozená chromosomální aberace)

 

99% všech aneuploidních embryí se potrácí samovolně do konce 1.trimestru

 

Preimplantační diagnostikou u párů se špatnou reprodukční prognózou lze zvýšit implantační skóre 2-3x

 

U párů s balancovanou translokací lze  90 procentní potratovost  snížit na 13%


Komentáře

19.02.2012 - santa
V roce 1982 se narodilo první dítě ve východní Evropě v Repromedě ? Tak to jim gratuluji.
17.09.2012 - Jana
Dobrý den, zajímalo by mně, jestli je po IVF s PGD nutno - nebo potřeba dělat při vyšším věku matky (40 let) amniocentézu, nebo se vše již zjistilo právě při PGD embryií? Děkuji za odpověď.
18.09.2012 - Coach Factory Outlet
The video surfaced as

Coach Factory Outlet

the campaign enters its final 50 days and on the same day that Mr. Romney sought

Coach Factory Outlet

to restart his efforts with new ads and new messaging, in response to

Coach Outlet Store

calls from within his campaign and from outside for him to be more specific

Coach Factory Online

about how his policies would fix the nation’s economy.The video

Coach Factory Outlet

clips raised the possibility that his campaign would once again be sidetracked by Mr.

Gucci Belt

Romney’s own words, a problem that has plagued the former Massachusetts governor since

Louis Vuitton Belt

his hard-fought battle with Republican rivals during the nominating

Coach Outlet Online

contests earlier this year.The New York Times is unable to confirm where or

Coach Factory Outlet Online

when the clips were taken. The author of the article on the Mother Jones Web site, David Corn, said the video was taken after Mr. Romney won the Republican nominating contest, but he declined to comment

Coach Online Outlet

further.The comments by Mr. Romney were more stark than usual, though he typically talks in public about supporters of Mr. Obama wanting big government to take care of their problems. He often accuses Mr. Obama and his supporters of wanting

Coach Outlet Online

to bring a European-style socialism to the United States.In the videos, Mr. Romney says that his campaign is concentrating on the 5 to 10 percent in the center whom he describes as “thoughtful” when it comes to deciding who to vote for.Asked whether

Coach Outlet

he delivers different, harsher messages to wealthy donors than to ordinary voters at campaign rallies, Mr. Romney

Louis Vuitton Purse

said he was offering the same message, though he has never used language like that in the video at a public event.
18.09.2012 - Coach Factory Outlet
The video surfaced as

Coach Factory Outlet

the campaign enters its final 50 days and on the same day that Mr. Romney sought

Coach Factory Outlet

to restart his efforts with new ads and new messaging, in response to

Coach Outlet Store

calls from within his campaign and from outside for him to be more specific

Coach Factory Online

about how his policies would fix the nation’s economy.The video

Coach Factory Outlet

clips raised the possibility that his campaign would once again be sidetracked by Mr.

Gucci Belt

Romney’s own words, a problem that has plagued the former Massachusetts governor since

Louis Vuitton Belt

his hard-fought battle with Republican rivals during the nominating

Coach Outlet Online

contests earlier this year.The New York Times is unable to confirm where or

Coach Factory Outlet Online

when the clips were taken. The author of the article on the Mother Jones Web site, David Corn, said the video was taken after Mr. Romney won the Republican nominating contest, but he declined to comment

Coach Online Outlet

further.The comments by Mr. Romney were more stark than usual, though he typically talks in public about supporters of Mr. Obama wanting big government to take care of their problems. He often accuses Mr. Obama and his supporters of wanting

Coach Outlet Online

to bring a European-style socialism to the United States.In the videos, Mr. Romney says that his campaign is concentrating on the 5 to 10 percent in the center whom he describes as “thoughtful” when it comes to deciding who to vote for.Asked whether

Coach Outlet

he delivers different, harsher messages to wealthy donors than to ordinary voters at campaign rallies, Mr. Romney

Louis Vuitton Purse

said he was offering the same message, though he has never used language like that in the video at a public event.
05.03.2013 - closin24
Barleymeal cytotec uly a crip- . premarin .
07.03.2013 - boebut33
Biblioteca di quella illustre famiglia. comprare viagra on line Ma perchè non si dica che noi. in einer ungemeinen Verschärfung und Vermehrung lilly cialis solchen Anlagen von vornherein zu beseitigen.
15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?