Stres

18.01.2011 kategorie: Psychologie

Slovo stres pochází z angličtiny a znamená zátěž. Stres je reakce organismu na stresový podnět neboli stresor. Obecně je přijatá definice, že stres je soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty, narušující normální chod funkcí organismu.

Tuto nespecifickou obrannou reakci způsobují všechny stresory: škodliviny fyzikální (teplo, chlad, záření, hluk), toxické (různé jedy), infekční, fyzické (tělesná námaha až vyčerpání), psychické a sociální.

Dále také rozlišujeme distres, kdy se jedná o špatnou, zlou zátěž, která je spojena s negativně laděnými a prožívanými emočními procesy (zklamání, strach, leknutí) a eustres, kdy se jedná o zátěž příjemnou a radostnou, která je vázána na pozitivně laděné emoční procesy (radostné vzrušení, očekávání příjemné události, nadšení). Ovšem i tato zátěž v silnější míře působí škodlivě .

Mechanismy reakce člověka na stresový podnět jsou složité a mnohostranné. Přitom hranice mezi zátěží, kterou člověk zvládá a mezi stresem není objektivně definovatelná. To, co někdo zvládá dobře, může být pro jiného již silný stres a kromě toho se v životě setkáme i s tím, že to, co jsme jindy zvládli bez problému v jiném čase a hlavně situaci, způsobí stresovou reakci. Hranici mezi oběma póly podstatnou měrou určuje naše aktuální prožívání.

Při hodnocení míry stresu se v literatuře setkáte s odlišným pojetím a i dokonce s různými pojmy.Někteří autoři se domnívají, že určitá míra stresu je vždy potřebná a člověk bez ní nemůže existovat.

Se stresem se také pojí pojem frustrace. Je to stav neuspokojení z nějaké činnosti, prožívání nezdaru či zklamání ze zmaření či nedosažení nějakého cíle či neuspokojení důležité touhy, potřeby nebo přání. Postižení lidé mohou upadat do deprese, která je vlastně dlouhodobou a silnou frustrací a je to nepříznivý stav, kdy hrozí, že úzkostné reakce povedou k tělesnému a duševnímu selhání.

 

Jaké jsou možné reakce na stres?

- Stresor vyvolá stresovou reakci a člověk vědomě či podvědomě reaguje. Pokouší se situaci přizpůsobit. Potom nastává fáze vyrovnání neboli adaptace. Pokud nedochází k vyrovnání se situací nebo adaptace nenastane, mohou nastat tělesné nebo duševní poruchy.

- Trvá-li stres dlouho nebo se často opakuje, může dojít k vyčerpání adaptační schopnosti a to může být příčinou psychosomatických chorob.

- Další možný způsob reakce na stres je pasivita někdy se též uvádí i okamžité ustrnutí. Jedinec není schopen se proti stresu bránit, nemá dostatečné adaptační rezervy. Tento stav deprese spojený s bezmocností a beznadějí může být pouze přechodný.

- Následují aktivní a vlastní vůlí ovladatelné odpovědi na stres. Sem patří aktivní předcházení stresu jinou činností, která je člověku prospěšná po stránce tělesného a duševního zdraví (aktivní provozování pohybových aktivit, poslech hudby, zahrádkářství a jiné hobby).

- Nejúčinnější reakcí na stres je aktivní relaxační odpověď, která posílí vlastní přirozenou adaptaci člověka a to jak psychickou, tak i fyzickou.

 

Co se vlastně odehrává v organismu při nástupu stresové situace?

Za normálních okolností reaguje člověk na stresor tzv. automatickou poplachovou reakcí, která automaticky připravuje organismus k akci. Původně se jednalo o přípravu na boj nebo útěk a k této automatické přípravě dochází v každém případě i dnes.

Podnětem automatické reakce v dnešní době ovšem může být i jen potenciální nebezpečí způsobené slovní urážkou, konfliktem doma nebo na pracovišti. I tyto reakce v nás vyvolají poplach, který uvede organismus do nejvyšší pohotovosti.

Nejprve zasáhne složka nervová a dále mobilizuje žlázy s vnitřní sekrecí, které vylučují své hormony do krve.  Zrychluje se srdeční činnost i dýchání, zvyšuje se krevní tlak i množství krevního cukru, dochází k přerozdělení krve do svalů jako příprava na boj či útěk. Hormony ovlivňují vzestup dalších látek v krvi. 

 Cítíme jak srdce zrychlilo svoji činnost, zvýšil se nám krevní tlak, napínají se svaly a jsou připraveny k obrannému činu, protože fyziologicky je náš organismus připraven na stres jako organismus pračlověka. Poplach je vyhlášen a pohotovost je v rámci možností jedince dokonalá. Mechanismus připravený pro obranu pračlověka dnes již ovšem většinou nesehrává svoji úlohu a zde dochází k rozporu mezi přípravou organismu pro boj a skutečnou potřebou nebo spíše nepotřebou organismu využít uvedený fylogeneticky připravený mechanismus ke skutečnému boji. A to pravděpodobně má významný vliv na vznik psychosomatických nemocí.

 

Stresové, frustrující a konfliktní situace se tak mohou stát patogenními situacemi, tj. mohou vyvolat patologické reakce nebo i onemocnění. Podmínkou k tomu bývá jednak vystupňování nebo sčítání těchto situací, jednak snížení jedincovi odolnosti, případně kombinace obojího.

(GREGOR, O. Jak zvládnout stres. Hradec Králové: Inženýrské služby, 1989)

Ve stresových situacích, kdy nejde o život, ale o jiné hodnoty (společenské postavení, čest, společenský status aj.) nemůžeme využít nic z toho na co nás připravuje nespecifická stresová reakce. Dostaneme-li se do podobných situací nemůžeme konflikt řešit ani útokem ani útěkem. Všechny fyziologické reakce vyzní naprázdno.

Je prokázán vliv stresu na vznik a zhoršování vysokého krevního tlaku, na zvýšení pravděpodobnosti vzniku infarktu myokardu, na vývoj aterosklerózy a na onemocnění končetinových cév. Stres se též podílí na vzniku vředové choroby, na vyvolání cukrovky u osob s dispozicí, na poruchách zažívání, ale i na vzniku nádorů.

 

Stresem nahromaděná energie by měla mít možnost být spotřebována přirozenou cestou !

Místo útoku nebo útěku by to mělo být pohybovými aktivitami včetně fyzické práce. V poslední době bylo již několika výzkumy dokázáno, že pohybová aktivita stimuluje vylučování noradrenalinu, enkefalínu a endorfinů, které napomáhají pozitivnímu přeladění organismu při cvičení a po něm. Při pohybu je též spotřebováván adrenalin, který jinak vyčerpává energii a snižuje efektivnost práce srdce. Cvičení tedy pomáhá organismu vypořádat se s napětím, je klíčem k dobrému spánku a předpokladem mentálního zdraví.

 

Ovládání stresu - diagnostika stresu

Určité napětí je vždy přítomno a náš organismus by ani dlouho nevydržel v prostředí bez určitého zatížení, jak dokázaly některé laboratorní pokusy na dobrovolnících. Jestliže jsou stresové podněty slabé, mohou působit dokonce zdravou tonizaci organismu a zvyšovat jeho odolnost a výkonnost (naladění sportovců ve sportovní atmosféře). Proto je nesprávný názor, že je třeba úplně vyloučit stres apod., spíše se musíme snažit o rozumné ovládnutí stresové zátěže a řízení stresu. Proto při snižování stresu musíme mít vždy na paměti, že se musí jednat pouze o optimální a nikdy o maximální řešení.

Pokud je stresor středně silný, udržuje se fáze rezistence (odolnosti) organismu i po dlouhou dobu. Naopak při velmi silném stresoru dojde dříve nebo později k zhroucení vyrovnávací fáze a nastává vyčerpání organismu, které může skončit i smrtí. Fáze vyčerpání může ovšem nastat i hned ve fázi poplachové při velmi silném stresoru.

Určit hladinu, kolik stresu ve skutečnosti potřebujeme, je složité a odborníci to mohou zkoumat ještě řadu let. Můžeme říci, že např. v první fázi působení stresu pociťuje i řada lidí toto napětí jako radostně prožívanou situaci, která vede k výzvě k akci . Ale to bude individuálně velmi složité tvrzení.

Výjimkou jsou krajní případy, kdy realistický pohled na veškeré nahromaděné problémy bere již člověku sílu a odvahu k hledání problémů a ten realitu popírá, utíká, nebo naopak přechází v nepřiměřenou agresi (to jsou také vývojově nejstarší techniky reakce na stres).

Vlivem působení moderní společnosti, kdy není možné řešit stres či konflikt původními cestami, se vyvinuly odvozené techniky. A tak agrese již není jen fyzické násilí, projekce nám např. pomůže se schovat za objektivní podmínky, identifikace využíváme při schovávání se za autoritu, neúspěch také nahrazujeme kompenzací v jiné oblasti, prostřednictvím racionalizace hledáme rozumné vysvětlení neúspěchu. Dále sem patří trestání sebe sama, únik do izolace, regrese, fixace, potlačení či popření problému, ale také negativismus či pokus o sebevraždu.

Řízení stresu nebo lépe jeho ovládání probíhá vždy ve vztahu k realitě a provádějí ho reálné osoby. Základem, který již může i sám situaci řešit, je rozpoznání reality. Je potřeba si odpovědět na otázky: 

 

Které faktory a náročné životní situace pro mne v mém světě představují škodlivou zátěž? 

Čím si sám způsobuji dodatečnou zátěž?

Kdo z mého okolí vytváří stresové situace a negativně působí i na mne?

 

Sebediagnostika je velmi důležitá, můžete tak zjistit, kdy ztrácíte kondici. Můžete vyhodnotit pozorovatelné znaky a rozeznat tak, zda vy, ale také např. váš kolega, potřebujete pomoci.

 

Často již jen uvědomění si napětí, zhodnocení stavů a pocitů, které ho provázejí převede posouzení symptomů ze sféry emocí do sféry rozumové a vede to tím i k vlastní nápravě. Znaky mohou být emotivní, mentální, fyzické nebo chování. 

 

Máte symptomy stresu?

(podle EVERARD,K.B., MORRIS,G. Efective school management. London: Paul Chapman Publishing Ltd, 1996)

Chování

Tělesné

Emoční

Mentální

Přejídání se

Bolesti hlavy

Deprese

Ztráta koncentrace

Přílišné pití alkoholu

Žaludeční potíže

Napětí

Častější zapomínání

Nadměrné kouření

Závratě

Podráždění

Častější chybování

Zanedbávání osob. vzhledu

Pocení a třes rukou

Výčitky svědomí

Častější zamyšlení během dne

Nespavost

Poruchy vidění

Myšlenky na sebevraždu

Chybné rozhodování

Roztěkanost, nervozita

Vyrážka na kůži

Pláč

Méně racionální uvažování

Letargie

Bušení srdce

Agresivní chování

Nerozhodnost, váhavost

Změna sexuální aktivity

Suchá ústa

Pocit strachu, úzkosti

 

Neobvyklá neobratnost

Vysoký krevní tlak

 

 

Být netečný

Bolesti zad nebo šíje

 

 

Omezení komunikace

Nechutenství

 

 

 

V této diagnostice a v hledání řešení včetně následné realizace nám mohou velmi pomoci:

- rodina nebo její členové či přátelé, se kterými můžeme sdílet problémy

- kolegové, které si vyberete a jsou zkušení ve zvládání stresu

- odborníci, psycholog


Komentáře

09.12.2010 - Jana Válková
Jak můžeme předcházet stres?
18.09.2012 - Coach Factory Outlet
The video surfaced as

Coach Factory Outlet

the campaign enters its final 50 days and on the same day that Mr. Romney sought

Coach Factory Outlet

to restart his efforts with new ads and new messaging, in response to

Coach Outlet Store

calls from within his campaign and from outside for him to be more specific

Coach Factory Online

about how his policies would fix the nation’s economy.The video

Coach Factory Outlet

clips raised the possibility that his campaign would once again be sidetracked by Mr.

Gucci Belt

Romney’s own words, a problem that has plagued the former Massachusetts governor since

Louis Vuitton Belt

his hard-fought battle with Republican rivals during the nominating

Coach Outlet Online

contests earlier this year.The New York Times is unable to confirm where or

Coach Factory Outlet Online

when the clips were taken. The author of the article on the Mother Jones Web site, David Corn, said the video was taken after Mr. Romney won the Republican nominating contest, but he declined to comment

Coach Online Outlet

further.The comments by Mr. Romney were more stark than usual, though he typically talks in public about supporters of Mr. Obama wanting big government to take care of their problems. He often accuses Mr. Obama and his supporters of wanting

Coach Outlet Online

to bring a European-style socialism to the United States.In the videos, Mr. Romney says that his campaign is concentrating on the 5 to 10 percent in the center whom he describes as “thoughtful” when it comes to deciding who to vote for.Asked whether

Coach Outlet

he delivers different, harsher messages to wealthy donors than to ordinary voters at campaign rallies, Mr. Romney

Louis Vuitton Purse

said he was offering the same message, though he has never used language like that in the video at a public event.
04.03.2013 - quina52
elle ne paraît que très rarement à la Cour et, viagra pas cher complètent un ensemble comme aucun . algo del fervor y regocijo de los primeros cialis efectos secundarios y este gran ser es la humanidad.
08.03.2013 - moggstam3
quantity, beautiful objefts are compara- aciphex generic to the fkin. The next thing children . 98. EARL OF ABERGAVENNY. levaquin online and death to us all — is Jesus Christ true God and true .
10.03.2013 - erti34
Les ouvrières retirent au fur et à mesure ces, acheter cialis sur internet la plus grande exactitude. que piensa como ellos y escribe como ellos, precio viagra españa De nacer yo en un país salvaje.
15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong
27.04.2017 - Xbox Oneya
The key to open every door of science is question mark; Most of our great discoveries are the same, but the wisdom of life often determines where to go when something is wrong ask the question why. xbox games | unblocked games online | friv 2 games | free unblocked games | yepi | titanfall ps4
29.06.2017 - myy

MYY

 

louboutin ray ban pandora jewellery swarovski crystal hogan puma shoes cheap shoes texans nfl jersey adidas roshe run oakley sunglasses outlet retro jordans miami heat jerseys bears nfl jersey beats headphones michael kors tommy hilfiger ray ban cheap michael kors michael kors outlet online sale nfl jerseys burberry outlet marc jacobs jordan retro beats by dre true religion jeans outlet burberry handbags outlet eyeglass frames celine black friday juicy couture nike shoes outlet thomas sabo suns jersey nba jersey coach black friday longchamp outlet grizzlies jersey air max 90 hermes outlet nike shoes outlet dallas mavericks jersey coach outlet raptors jersey ray ban outlet air huarache bottega air max true religion jeans michael kors bags dsquared2 outlet salomon burberry baseball bats replica handbags charlotte hornets jersey roshe run new balance timberland boots nike air max michael kors michael kors outlet coach outlet ralph lauren denver nuggets jersey prada sunglasses the north face michael kors bills nfl jersey polo outlet online bottega veneta mizuno running lunette oakley iphone case five finger shoes oakley sungalsses outlet bcbg max ray ban black friday eagles nfl jersey red bottoms celine handbags michael kors uk omega watches cheap ray ban coach outlet store nike roshe run ray ban boston celtics jerseys burberry uk ralph lauren uk polo ralph lauren outlet kings jersey nike air oakley sungalsses outlet bucks jersey new york knicks jerseys long champ oakley sunglasses salvatore ferragamo nike air cheap ray ban atlanta hawks jersey ed hardy coach black friday oakley omega watches philipp plein juicy couture outlet michael kors outlet michael kors prada outlet michael kors outlet orlando magic jersey burberry outlet online converse shoes ray ban coach purses outlet nike air max northface panthers nfl jersey nike roshe michael kors bags

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?