Existuje mužský přechod ?

18.03.2012 kategorie: Klimakterium

Nejen svět medicíny, ale i široká ve­řejnost se touto otázkou začínají stále více zabývat. Odpověď se skrývá v ter­mínu ANDROPAUZA, či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů.

 

Hormonální změny související s vě­kem jsou velice dobře popsány u žen a hormonální substituce v období kli­makteria je dnes téměř samozřejmostí. Také u mužů však dochází ve věku kolem 40-55 let k poklesu hormonál­ní aktivity. Pro některé muže je toto období (andropauza) spojeno s po­stupnou a nepříjemnou změnou kvality života, poklesem jejich sexuality, nála­dy a energie, někdy dokonce může vést i k závažnějším zdravotním problémům.

 

Proč je testosteron tak důležitý

Testosteron je hormon s jedinečným působením na mužské tělo. Tvoří se ve varlatech a v nadledvinkách.  Pro muže má stejný význam jako   má  estro-gen pro ženy. Testosteron napomáhá tvorbě bílkovin   a je nezbytný pro    normální sexuální  chování  a pro vznik erekce. Ovlivňuje i řadu me-tabolických pochodů, jako je například tvorba krevních buněk v kostní dřeni, přestavba kostí, metabolismus lipidů, metabolismus sacharidů, funkce jater a růst prostaty.

 

Úbytek testosteronu

Asi od 30 let věku klesá hladina tes­tosteronu, každých deset let zhruba o 10 procent. V těle se současně zvyšuje hladina jiného faktoru, a sice globulinu, vázajícího pohlavní hormony (Sex Hor­mone Binding Globulin -SHBG). SHBG na sebe váže velkou část testosteronu, který v těle obíhá, a znemožní tak jeho působení na tělesné tkáně. Nenavázaná část testosteronu společně s částí jen lehce vázanou na albumin (bílkovina krevní plazmy) pak plní svou prospěš­nou funkci a je známa jako „biologicky dostupný" testosteron.

Andropauza  je   spojena  s   nízkými hladinami    („biologicky    dostupného") testosteronu. Snížení hladiny biologic­ky dostupného testosteronu  postihne každého muže, ale u některých mužů je pokles výraznější než u jiných. Tito muži mohou pak na sobě po­zorovat příznaky andropau-zy.   Příznaky  andropauzy mohou   negativně  ovlivnit kvalitu jejich života a mohou je vystavit dalším, dlouho­dobým rizikům, spojeným s nízkou hladinou testosteronu. Odhaduje se, že u 30 % padesátníků je pokles hladiny testosteronu již natolik výrazný, že může vyvolávat příznaky an­dropauzy, nebo může tyto muže vystavit riziku jejich vzniku.

 


Vliv nízké hladiny biologicky dostupného testosteronu

Je-li k dispozici méně testosteronu schopného plnit svou funkci, dochází ke snížení odpovědi cílových tkání na testosteron, a v důsledku toho i k četným změnám. U zdravých mužů se hladiny testosteronu velmi různí, proto se neprojeví u všech stejné změny ani nebudou vyjádřeny stejně výrazně. Mezi typické reakce na nízkou hladinu biologicky dostupného testosteronu patří:¨

 

 • Snížená sexuální žádostivost.
 • Emoční a psychické změny a změny chování.
 • Úbytek svalové hmoty.
 • Snížená svalová síla.
 • Zmnožení tukové tkáně v horní a střední části těla.

 

Je andropauza novinkou?

Andropauza byla vlastně poprvé po­psána v lékařské literatuře ve 40. letech 20. století. Takže se vlastně nejedná o nový soubor příznaků. Ale nová je naše schopnost ji správně diagnostikovat. Citlivé testy, určující hladinu biologicky dostupného testosteronu, nebyly až do­nedávna k dispozici, takže andropauza zůstala dlouhou dobu nedostatečně di­agnostikována a nedostatečně léčena. Nyní, kdy se muži dožívají vyššího věku, se zájem o andropauzu zvyšuje, a to napomáhá zlepšit náš přístup k mužům v této důležité životní etapě.

 

Dalším důvodem, proč nebyla andropauza po celá léta dostatečně diagnostikována, je to, že její příznaky mohou být neurčité a mohou se u růz­ných jedinců lišit. Pro některé muže je obtížné si vůbec přiznat, že se problém vyskytl. A často se také stávalo, že lékaři nepomýšleli na nízkou hladinu testosteronu jako na možnou příčinu to­hoto problému. Uvedené okolnosti pak často vedly lékaře k závěru, že příznaky andropauzy souvisejí s jinými zdravotní­mi potížemi (například s depresí) nebo jsou prostě způsobeny stárnutím. Nyní jsou k dispozici nové metody testování krve a lékařský výzkum se o stárnutí u mužů více zajímá.

 

Proč je třeba brát andropauzu vážně?

Kromě vlivu, který může mít andro-pauza na kvalitu vašeho života, existují další dlouhodobé a méně nápadné účinky andropauzy, které lze hůře odhalit: zvýšené kardiovaskulární riziko a osteoporóza.

 

Andropauza a osteoporóza

U zdravých jedinců dochází trvale k odbourávání a přestavbě kostní tkáně. U jedinců s osteoporózou převažuje ztráta kostní tkáně nad schopností její novotvorby. Všichni jsme slyšeli o ženách, které po menopauze trpěly prořídnutím kostí, neboli osteoporózou. Soudí se, že u mužů tuto rovnováhu po­máhá udržet testosteron.

 

Mezi 40. a 70. rokem života muže se hustota kostní tkáně sníží až o 15 %.

Bohužel se zdá, že s přibývajícím vě­kem a snižující se hladinou testosteronu se u mužů projevuje podobná závislost rizika vzniku osteoporózy jako u žen. Ještě důležitější je to, že přibližně každý osmý muž starší 50 let skutečně má osteoporózu. Četnost zlomenin krčku kosti stehenní se u stárnoucích mužů zvyšuje exponenciálně, podobně jako u žen, přičemž tento trend začíná u mužů přibližně o 5-10 let později než u žen. Třetina zlomenin krčku v České repub­lice postihuje muže. Incidence zlomeni­ny krčku u mužů starších 65 let je 4-5 na 1000. Zatímco četnost zlomenin u mužů roste, u žen se začíná stabilizovat, nejspíše díky změnám životního stylu, nahrazování vápníku a hormonální sub­stituční léčbě, jejíž výhod ženy využívají.


Nízká hustota kostí s sebou nese rizi­ko častých zlomenin, doprovodné bo­lesti a v mnoha případech i riziko ztráty soběstačnosti. Nejčastěji dochází k po­stižení zápěstí, krčku kosti stehenní, páteře a žeber. Následky osteoporózy se mohou projevit jako pomalé, ale pro­gresivní hrbení páteře a snížení tělesné výšky. Zdá se, že obzvláště závažný do­pad mají zlomeniny krčku kosti stehenní - až jedné třetině pacientů se již nikdy nevrátí plná pohyblivost.

 

Ohrožuje vás osteoporoza?

Dopředu nelze říci, u koho se osteo­poróza vyskytne. Existuje však několik faktorů, které mohou pro některé muže představovat zvýšené riziko. Patří mezi ně:

 • Věk,
 • nízká hladina testosteronu,
 • výskyt osteoporózy u pokrevně příbuzných,
 • křehká tělesná stavba nebo malá postava,
 • užívání některých léků, například kortikosteroidů, léků proti křečím
  a léků proti odhojenítransplantátu,
 • nadměrné požívání alkoholu,
 • kouření,
 • nedostatek zátěžového cvičení.

 

Kardiovaskulární rizika

V současnosti se všeobecně přijí­má jako fakt, že riziko aterosklerózy(kornatění tepen) se u žen zvyšuje po menopauze. Zdá se, že substituční léč­ba estrogeny tento trend dokáže zvrátit. Nedávno získané poznatky prokazují, že se podobné zvýšení rizika vyskytuje s přibývajícím věkem u mužů s klesající hladinou testosteronu. Ačkoliv tento výzkum není dosud v tak pokročilém stádiu jako u žen, klinické nálezy uka­zují na spojení mezi nízkou hladinou testosteronu a zvýšením faktorů kardi­ovaskulárního rizika u mužů. * Vztah příčinné souvislosti nebyl ve vel­kých klinických studiích dosud stanoven. Současná klinická práce podporuje další výzkum v této důležité oblasti.

 

Co můžete očekávat od substituce testosteronem

U mužů v andropauze byla prokázána vysoká účinnost a značný přínos substituční léčby testosteronem, podobně jako je tomu u žen v menopauze při substituční léčbě estrogeny. Neplatí to ovšem pravšechny muže: muži, mající shora vyjmenované příznaky, mohou mít i jiné zdravotní problémy, které jsou příčinou těchto příznaků. Substituční léčba testosteronem je dobrým řešením pro mnoho mužů, kteří násobě pozorují příznaky ovlivňující kvalitu jejich života. Váš lékař pečlivě prověří, zda jste pro substituční léčbu vhodným kandidátem. Provede při tom i laboratorní vyšetření krve a fyzikální vyšetření. Důležité je, že byl-li u Vás zjištěn nádor prostaty nebo máte-li rakovinu prsu, není pro Vás substituční léčba testosteronem vhod­ná. Po zjištění, že jste pro substituční léčbu vhodným kandidátem je možno testosteron podávat ústy v podobě to­bolek nebo v nitrosvalových injekcích. Po dobu léčby testosteronem bude Váš lékař pravděpodobně sledovat Váš pokrok a celkový zdravotní stav. Pokud jsou Vaše reakce podobné jako u většiny mužů, budete pozorovat vel mi málo nežádoucích účinků nebo vůbec žádné.

V různých klinických studiích byly u mužů s nízkou hladinou testosteronu zjištěny velice příznivé reakce na tes­tosteron. Mezi ně patří:

 • zlepšení nálady a celkového po­citu zdraví a pohody,
 • posílení duševní a fyzické ener­gie,
 • zeslabení hněvu, podrážděnosti, smutku, únavy, nervozity,
 • zlepšení kvality spánku,
 • zvýšení libida a sexuální výkon­nosti,
 • zeslabení biochemických zná­mek odbourávání kostí a zvýšení
  hustoty kostí,
 • zvýšení podílu svalstva a snížení podílu tuku,
 • zvýšení svalové síly (horní a dolní končetiny, stisk ruky),  
 • potenciální snížení  rizika one­mocnění srdce.

 

Při léčbě testosteronem pociťuje většina mužů větší vitalitu, pozoruje zlepšení ve schopnosti vydávat energii, zlepšení nálady, soustředění, kognitiv­ních (rozpoznávacích) funkcí, zesílení libida, sexuální výkonnosti a zlepšení celkového pocitu zdraví a pohody. Tyto účinky jsou obvykle zaznamenány během 3-6 týdnů. Mezi další možné příznivé účinky patří zachování nebo zvýšení hustoty kostí, zlepšení tělesné kompozice, zvýšení objemu svalstva a svalové síly a také zlepšení prostoro­vé orientace.

 

Kam se můžete s „mužskými problémy" obrátit?

Nejlépe dostupným oborem, který má vztah k těmto problémům, je urologie, z níž andrologie vznikla. Urologie je obor, který v této oblasti uplatňuje hlav­ně své organické zaměření na problé­my mužského močového a pohlavního ústrojí, zejména prostatu.

Pomoc lze nalézt také na sexuologii  a endokrinologii. Endokrinologie se zabývá diagnostikou a léčbou hormonálních problémů v souvislosti s interními obory.

Základním zdrojem informací by měl být praktický lékař, kte­rý zná své pacienty nejlépe a může je orientovat správným směrem.

 

Jak vypadá vyšetření?

Především je nutno říci, že vyšetření ne­jsou nijak bolestivá, muže nečeká nic zlého. Vyšetření vyžaduje dosti času, klidu a soukromí. Je třeba všechny potíže říci po pravdě a úplně, zbytečný ostych nadělá někdy velké problémy.

Základem je klinické vyšetření po­hlavních orgánů a prostaty, které někdy pacient vnímá jako nepříjemné. Pro­statu vyšetřuje lékař prstem v rukavici, zavedeným do konečníku. Aby vyšet­ření nebolelo, je rukavice namočena do vazelíny nebo znecitlivujícího gelu. Šetrně provedené vyšetření skutečně nebolí. Má-li pacient hemeroidy či po­tíže s konečníkem, měl by na to lékaře před vyšetřením upozornit.

Vyšetření hormonálních hladin se provádí ze vzorku krve odebraného ob­vyklým způsobem ze žíly na předloktí.

Je možné, že lékař bude potřebovat několik vzorků odebraných v různou denní dobu v různých časových interva­lech. U mužů s onemocněním prostaty starších 40 let a tam, kde v rodině je příbuzný s onemocněním prostaty, je třeba vyšetření prostatického specific­kého antigenu. Také k vyšetření cukru, cholesterolu a tuků v krvi je často zapo­třebí odběr krve.

Podle výsledků vyšetření lékař zva­žuje eventuální další, cílené vyšetřo­vací postupy, které jsou v dnešní době ambulantní a nebolestivé. Po ukončení vyšetřování provede zhodnocení vý­sledků a seznámí pacienta s možnost­mi léčby.

 

Udělejte si malý test:

1.   Pociťujete pokles libida (sexuálního náboje,jiskry)?  
                           
2.   Máte pocit nedostatku energie?    
     
3.   Pociťujete pokles síly a vytrvalosti? 
                                                      
4.   Zmenšila se Vaše tělesná výška?  
                                                       
5.   Zaznamenal jste zmenšení Vaší „radosti ze života"?          
                  
 6.   Jste často smutný nebo mrzutý?  
                                                         
 7.   Je Vaše erekce slabší než dříve?  
                                                       
8.  Zaznamenal jste pokles svých pohybových schopnosti (sport,  tělesná námaha ...)?

9.   Usínáte po obédé? 

10.   Zhoršila se Vaše pracovní výkonnost v zaměstnání?        

                   

Odpovíte-li kladně alespoň na 6 otázek, přemýšlejte o návštěvě odborníka.


Komentáře

17.11.2011 - Jan
Na všechny výše uvedené otázky odpovídám ano, ale jsem diabetik na inzulinu. Je pro mne vhodná substituční léčba testosteronem?
22.09.2015 - zhengjunxia
2015-09-22 zhengjx

ugg australia

Coach Factory Outlet Official Website

Hollister UK Clothing Store

toms outlet

Cheap Toms Shoes Outlet Sale Clearance

coach factory outlet

hermes birkin

nike outlet,nike shoes,nike store,nike air max,nike free run,air max,nike free,nike blazers

celine handbags

Louis Vuitton Handbags Official USA Website

Christian Louboutin Outlet For Women

ugg boots

michael kors bag

coach factory outlet online

uggs outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Stores Online

Abercrombie And Fitch Clothing Outlet at New York

ugg boots

hollister uk

Coach Factory Outlet Discount Online

michael kors outlet

michael kors handbag

Louis Vuitton Outlet Purses and Handbags For Sale

Cheap Jordans Shoes For Sale

burberry outlet

ugg boots

Mont Blanc Pens For Sale

Louis Vuitton Outlet Authentic Handbags Discount

Michael Kors Outlet USA Store

Michael Kors Outlet Factory Online Store

nike air max

Louis Vuitton Handbags Outlet Sale

cheap uggs sale

canada goose

Louis Vuitton Outlet Handbags Pursers In USA

Original Michael Kors Handbags Outlet Online

Cheap Michael Kors Handbags On Sale

Coach Factory Outlet Online Sale Discount

nike trainers

Cheap Jordan 13 Shoes For Sale Free Shipping

michael kors handbags

Coach Outlet Store Online Clearance

Michael Kors Outlet Online 70% Off Handbags

Michael Kors Outlet Online Store Clearance

Abercrombie And Fitch New York Outlet Store

Michael Kors Outlet Stores Online

ralph lauren uk

michael kors outlet

ugg boots

true religion jeans

Louis Vuitton Handbags Outlet On Sale

ray-ban sunglasses

Up to 70% Off Louis Vuitton Outlet

Ralph Lauren UK Sale Polo Shirts

Coach Factory Outlet Official Coach Handbags Sale

Michael Kors Outlet Factory Handbags For Sale

New Jordans Cheap For Sale

Louis Vuitton Outlet Store Locations

Abercrombie And Fitch New York Clothing Warehouse

Louis Vuitton Handbags UK For Sale

louis vuitton

Louis Vuitton Handbags Factory Outlet

Official Cheap Michael Kors Handbags Outlet

canada goose jackets

michael kors

Ray Ban Sunglasses Outlet Store Online

Oakley Sunglasses Official Website Cheap Off

Louis Vuitton Outlet Discount Handbags

cheap nfl jerseys

michael kors bags

louis vuitton

michael kors outlet

coach outlet

michael kors handbags

tory burch outlet

Louis Vuitton Handbags Outlet Online

michael kors outlet

Coach Outlet Online Coach Factory Outlet

Up To 70% Off Air Retro Jordan 8s

Jordan 6 Retro Discount Sale

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors handbags

timberland boots

louis vuitton outlet

Louis Vuitton Outlet 100% Authentic

toms shoes

Abercrombie & Fitch Clothing With Big Discount

ralph lauren

ugg boots sale

cheap jordans

abercrombie & fitch

coach outlet store online

Air Jordan 4 Retro Free Shipping

fitflops

Lebron 12,11,10 Shoes For Sale

oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses

Christian Louboutin Shoes Outlet Sale Cheap Price

Michael Kors Outlet Online Sale Free Shipping

Coach Factory Outlet Handbags 70% OFF

Kobe Shoes,Kobe 9,Kobe 8 Discount

Cheap Louis Vuitton Handbags Luggage Bags Sale

Coach Outlet Store Online Free Shipping

uggs australia

canada goose outlet

hollister clothing

Gucci Outlet Online 80% OFF

15.07.2016 - wengdongdong

replica watches

ray bans

polo ralph shirts

michael kors handbags

michael kors handbags

gucci

north face outlet

jordan 3 infrared

christian louboutin outlet

coach outlet

nike free run

christian louboutin sale

adidas originals

rolex watches

coach outlet

michael kors outlet

air jordan pas cher

cheap jordans

michael kors outlet clearance

jordan 6

coach outlet

celine

louis vuitton outlet

ralph lauren polo

coach outlet store online clearances

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

louis vuitton outlet

hollister clothing store

timberland boots

lebron james shoes

coach outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

gucci outlet

jordan 4 toro

celine

kevin durant shoes 8

kate spade

coach outlet

louis vuitton handbags

giuseppe zanotti sneakers

coach outlet

lebron james shoes

nike factory outlet

kate spade handbags

adidas outlet

lebron james shoes 12

beats headphones

oakley vault

toms outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

ray ban sunglasses

nike outlet store

burberry outlet

timberland outlet

michael kors outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet

giuseppe zanotti

louis vuitton outlet

ralph lauren

louis vuitton

true religion jeans

toms outlet

jordan 13

rolex watches outlet

nfl jerseys wholesale

nike air force

jordans

air jordan 13

nike roshe flyknit

kevin durant shoes

louis vuitton outlet stores

coach factory outlet

true religion jeans

louis vuitton

oakley vault

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

ed hardy clothing

louis vuitton outlet

coach outlet

coach outlet

mont blanc pens

true religion

tods shoes

nike sb

adidas trainers

polo ralph lauren

coach outlet online

coach factory outlet

christian louboutin outlet

nike trainers

coach factory outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

michael kors handbags

coach factory outlet

nike basketball shoes

kobe bryant shoes

fitflops sale clearance

rolex submariner

jordan 8s

christian louboutin outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors handbags

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

basketball shoes

toms shoes

christian louboutin shoes

nike uk

toms shoes outlet online

coach canada

michael kors outlet

michael kors

adidas shoes

ray ban sunglasses

toms outlet

oakley sunglasses

burberry outlet online

michael kors canada

oakley sunglasses

kobe bryant shoes

adidas shoes

michael kors handbags

cheap jordans

longchamp bags

adidas originals shoes

adidas nmd

vans shoes outlet

hermes handbags

coach factory outlet

tiffany outlet

louis vuitton handbags

ralph lauren polo

longchamp handbags

hermes bag

cheap oakley sunglasses

true religion outlet

christian louboutin outlet

coach outlet store online clearances

longchamp handbags

louis vuitton outlet stores

beats wireless headphones

true religion outlet

ray ban

louboutin pas cher

cheap jordan shoes

ray-ban sunglasses

ray ban outlet

nike trainers

hollister clothing

michael kors outlet

michael kors outlet

ray ban wayfarer

vans shoes

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air jordans

cheap toms shoes

coach outlet online

coach factory outlet

retro jordans

nike nfl jerseys

nike roshe run

michael kors outlet

kate spade outlet

true religion shorts

gucci outlet

nike air max 90

hermes birkin bag

coach outlet

ray ban sunglasses outlet

air max 90

nike outlet

insanity workout

nike uk

supra sneakers

michael kors handbags

michael kors outlet

coach outlet

cartier watches

michael kors purses

fitflops

adidas originals

oakley sunglasses

tory burch flats

louis vuitton handbags

asics running shoes

louis vuitton outlet

oakley sunglasses

tods outlet

kobe 9

coach factory outlet

louis vuitton

tory burch outlet

adidas yeezy

louis vuitton outlet

christian louboutin outlet

toms shoes

replica watches

air max 90

toms shoes

louis vuitton outlet

ralph lauren outlet

coach outlet

jordan retro

ray ban sunglasses

toms shoes

gucci outlet

nike air max

true religion

coach outlet online

michael kors outlet clearance

adidas yeezy

ghd flat iron

louis vuitton outlet

celine handbags

hollister clothing

jordan 3

supra shoes

michael kors outlet online

christian louboutin flats

louis vuitton handbags

coach factory outlet

polo shirts

cheap oakleys

nike free run 2

louis vuitton outlet

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

timberland boots

nike free run

nike sb shoes

coach outlet store online

oakley sunglasses

coach factory outlet

tory burch outlet

coach factory outlet

nike blazers

coach outlet

michael kors outlet

pandora jewelry

michael kors outlet

louis vuitton handbags

cheap jordans

abercrombie

michael kors outlet clearance

kate spade handbags

jordans for sale

nike air jordan

coach outlet store online

louis vuitton outlet

nike air huarache

polo ralph lauren

coach outlet

celine handbags

air jordan retro

lebron james shoes 2015

replica watches for sale

jordan 4

michael kors handbags

louis vuitton outlet

nike air force 1

tory burch outlet

nike air max

coach outlet

ray ban sunglasses

coach outlet store online

longchamp outlet

coach outlet online

michael kors outlet

adidas outlet store

true religion jeans

louis vuitton

michael kors outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

nike running shoes

true religion jeans

christian louboutin sale

oakley sunglasses

true religion outlet

cheap nfl jerseys

adidas ultra boost

jordan 8

mont blanc

louis vuitton outlet

michael kors outlet online sale

coach outlet

polo ralph lauren outlet

marc jacobs

oakley sunglasses wholesale

jordans

louis vuitton outlet

cheap jordans

coach outlet

cheap oakley sunglasses

ray ban sunglasses

nike uk

louis vuitton handbags

lebron james shoes 13

kate spade

jordan 11s

ralph lauren sale

michael kors outlet

michael kors outlet online

cheap jerseys

coach outlet store online

louis vuitton outlet

pandora jewelry

michael kors purses

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

burberry outlet

designer handbags

replica watches

abercrombie & fitch

kate spade handbags

nike air max

cheap oakleys

jordan shoes

christian louboutin

cheap jordans

polo ralph lauren

jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

jordan concords

louis vuitton

coach factory outlet

oakley sunglasses

fitflop sandals

louis vuitton handbags

gucci handbags

toms

oakley outlet

louis vuitton

mont blanc pens

juicy couture

adidas superstar

adidas ultra boost

tory burch sale

ghd hair straighteners

rolex watches

jordan retro 3

fake watches

louis vuitton bags

timberland outlet

toms outlet

gucci handbags

louis vuitton outlet

louis vuitton bags

fitflops

gucci outlet

kobe shoes 11

nike roshe flyknit

fitflops sale clearance

nike roshe runs

kate spade

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

ralph lauren polo outlet

christian louboutin shoes

asics shoes

coach outlet

adidas shoes

adidas uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

toms shoes

louis vuitton handbags

nike huarache shoes

adidas stan smith

instyler curling iron

gucci handbags

kobe 11

20167.16wengdongdong

Přidat komentář

Jméno
Kontrolní otázka proti SPAMu: Na louce se pase bílý kůň, jakou má barvu?